Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Gynekologi/Obstetrik

Trofoblastsjukdom


Uppdaterad den: 2018-07-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Mola hydatidosa, druvbörd, är en kromosomalt onormal graviditet som kan malignifiera:1
  • Två typer:
   • Komplett mola, hela uteruskaviteten är fylld med druvklasliknande korionvilli. Det finns inget foster
   • Partiell, med både foster och molavävnad
  • Båda kännetecknas histologiskt genom:
   • Hydrop degeneration av enskilda eller samtliga villi
   • Trofoblasthyperplasi
 • Malign trofoblastsjukdom:
  • I 5−10 % av mola hydatidosa utvecklas en malign trofoblastsjukdom:
  • Typer:
   • Invasiv mola
   • Koriokarcinom
   • Placental site trophoblastic tumor (PSTT)
   • Epiteloid trofoblast tumör (ETT)
  • Invasiv mola utvecklas endast efter en molagraviditet medan de tre senare kan utvecklas efter vilken graviditet som helst (mola hydatidosa, normal graviditet, missfall eller tubargraviditet)
  • Trofoblastsjukdomar metastaserar primärt hematogent, framförallt till lungor:1
   • Andra organ är hjärna, vagina och lever

Förekomst

Mola

 • Cirka 1−2 per 1 000 förlossningar i Sverige.1
 • Efter en graviditet med mola är risken för att detta ska uppstå i senare graviditeter 1−2 %, och efter två graviditeter med mola är risken för detta i en tredje graviditet 15−20 %.1
 • Incidensen är högre vid låg respektive hög ålder:
  • Hos kvinnor under 16 år är risken 6 gånger högre och hos kvinnor som blir gravida efter att de ha fyllt 50 år anses risken vara mycket hög: 1 av 3 graviditeter2

Malign trofoblastsjukdom

 • Cirka 5 fall årligen av koriokarcinom eller invasiv mola i Sverige1
 • Placental site trophoblastic tumor (PSTT) är en ovanlig variant, som utgör 0,4 % av all molasjukdom, eller cirka 0,5 fall årligen i Sverige1

Etiologi och patogenes

 • Trofoblastsjukdomar utgår från graviditeter, och innehåller därmed främmande genetiskt material för kvinnor. 
 • Vid befruktningen invaderar trofoblastceller endometriet, blodkärl och myometriet för att etablera en cirkulation mellan modern och fostret. Vid en normal graviditet cirkulerar ett stort antal trofoblastceller i moderns blodbana. Vid trofoblastsjukdomar ses en ohämmad invasion av trofoblastceller i myometriet och i moderns blodbana.
 • Mola och malign trofoblastsjukdom beror på abnorm proliferation av trofoblastvävnad i placenta, som kan uppkomma efter patologiska eller normala graviditeter.
 • Komplett mola har oftast karyotypen 46,XX där båda X-kromosomerna kommer från pappan. En spermie (23,X) har befruktat ett ägg utan maternellt DNA och därefter fördubblat kromosomantalet.
 • Vid partiell mola ses oftare foster, som då ofta har karyotypen 69, XXY eller 69 XXX. Ett ägg har befruktats med två spermier.

Predisponerande faktorer

 • Ålder <15 år eller >45 år.1
 • Tidigare mola.1

ICD-10

 • D39 Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
  • D39.2 Tumör av osäker eller okänd natur i placenta
 • O01 Druvbörd
  • O01.0 Komplett mola
  • O01.1 Partiell mola
  • O01.9 Mola UNS
 • C58.9 Malign tumör i moderkakan

ICD-10 Primärvård

 • D39- Tumör av osäker eller okänd natur i kvinnliga könsorgan
 • 01-P Druvbörd och annat onormalt utfall av befruktningen

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisande av trofoblasthyperplasi.
 • Ökad hCG-produktion.

Differentialdiagnoser

 • Normal graviditet.
 • Ektopisk graviditet.
 • Spontan abort.

Anamnes

 • Vaginal blödning i första, eller tidigt i andra, trimestern är det vanligaste symtomet.
 • Livmodern är ofta större än förväntat utifrån graviditetens längd.
 • Illamående och kräkningar.
 • Eventuellt tidiga tecken på preeklampsi:
  • Ökat blodtryck och proteinuri före graviditetsvecka 20
 • Idag ställs diagnosen allt tidigare med ultraljudsundersökning, vilket gör att flera av symtomen inte hinner utvecklas.
 • Partiell mola visar sig ofta som spontan eller "missed abortion".

Kliniska fynd

 • Blödning ur cervix.
 • Hos cirka 1/4 är uterus större än förväntat i förhållande till graviditetens längd.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Kvantifiering av S-hCG om diagnosen är osäker.

Andra undersökningar

 • Vid ultraljudsundersökning ses vakuoler i placentavävnaden.
 • Dock fastställs diagnosen med ultraljud i bara ca 50 %3
 • Diagnosen bekräftas genom en histologisk undersökning av utskrapet.

När remittera?

 • Remittera till ultraljud vid ihållande blödning i första hälften av graviditeten.

Malign trofoblastsjukdom

 • Efter utrymning av mola:1
  • S-hCG ligger på en platå under fyra mätningar under tre veckor.
  • S-hCG stiger under tre efterföljande mätningar under två veckor
  • PAD visar koriokarcinom
 • Malign trofoblastsjukdom som uppstår efter annan graviditet än mola diagnostiseras betydligt senare och debuterar ofta med symtom från metastaser:
  • Vid oförklarlig kvarstående hosta eller dyspné efter graviditet bör hCG och lungröntgen tas.
  • Viktigt att mäta hCG hos kvinnor i fertil ålder som diagnosticeras med metastaser utan känd primärtumör
 • Riskbedömning:
  • Maligna trofoblastsjukdomar kan riskbedömas enligt ett poängsystem (FIGO-riskpoäng) baserat på ålder, tid från och typ av föregående graviditet, hCG-nivå, tumörbörda, antal och lokaliastion av metastaser samt eventuell tidigare terapisvikt1,4
  • 80−90 % tillhör lågriskgruppen
Poängtabell för riskgruppsindelning av trofoblasttumörer4
Poäng* 0 1 2 4
Ålder (år)** ≤39 ≥40    
Graviditet Mola Abort Fullgången  
Tidsintervall
(månader)***
<4 ≥4−<7 ≥7−<13 ≥13
hCG <1000 1000−<10 000 10 000−<100 000 ≥100 000
Största tumör (cm)   ≥3−<5 cm ≥5 cm  
Metastaslokaler Lunga Mjälte, njurar Gastrointestinala Hjärna, lever
Antal metastaser**** 0 ≥1−<5 ≥5−<9 ≥9
Tidigare misslyckad cytostatika     Singeldrog Multipla droger

*OBS att poäng 3 ej finns i tabellen
**Man är ≤39 år fram till den dag man fyller 40.
***Intervall mellan avslutande av föregående graviditet och start av cytostatika.
****Lungröntgen skall användas för att räkna lungmetastaser.

Poäng: lågrisk: ≤6, högrisk ≥7


Behandling

Mål för behandlingen

 • Avlägsna alla molaelement från livmodern.

Behandlingen i korthet

 • Mola:
  • Tömning av uterus med vakuumkyrettage
 • Malign trofoblastsjukdom:
  • Företrädesvis cytostatika i som planeras efter riskbedömning

Läkemedelsbehandling

 • Malign trofoblastsjukdom:1
  • Patienter med låg risk, FIGO riskpoäng 0−6 (utgör 80−90 % av fallen):
   • Metotrexat med eller utan folsyra
   • Vid kontraindikationer mot metotrexat ges actinomycin D:
    • En Cochranerapoort (2016) visade att aktinomycin (avregistrerat i Sverige) kan vara mer effektivt och inte ge fler biverkningar än metotrexat5
   • Tre cykler med cytostatika ska ges efter att hCG normaliserats 
  • Patienter med hög risk, FIGO riskpoäng ≥7:
   • Kombinationscytostatika 
   • Tre cykler med cytostatika ska ges efter att hCG normaliserats:
   • Om dåliga prognostiska faktorer, såsom levermetastaser med eller utan hjärnmetastaser, föreligger skall fyra cykler ges

Kirurgisk behandling

 • Mola:
  • Tömning av uterus med vakuumkyrettage, blod ska finnas i beredskap
  • Graviditetsvävnaden skickas till histopatologisk analys
 • Malign trofoblastsjukdom:
  • Hysterektomi kan övervägas hos kvinnor som avslutat sitt barnafödande för att påskynda förloppet.
  • Hysterektomi rekommenderas också vid placental site trophoblastic tumor (PSTT) och epiteloid trofoblast tumör (ETT) i tidigt stadium6
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vid godartad mola sjunker hCG-nivån snabbt till normala nivåer.
 • Vid kvarvarande placentavävnad eller metastaser uppnås inte full normalisering av hCG och värdena stiger så småningom.

Komplikationer

 • Anemi
 • DIC

Prognos

 • God prognos för godartad mola.
 • Med modern cytostatika är prognosen god för maligna trofoblasförändringar:
  • Nära 100 % överlevnad vid låg risk
  • Närmare 90 % överlevnad vid hög risk
 • Behandligen av malign trofoblastsjukdom kan ske med bibehållen fertilitet.
 • En kvinna som genomgått behandling kan förvänta sig en normal graviditet och ett friskt barn.

Uppföljning

Planering

Mola

 • S-hCG kontrolleras varannan vecka tills negativa värden uppnåtts två gånger i följd. Vid partiell mola kan därefter kontrollerna avslutas medan vid komplett mola S-hCG tas en gång i månaden i ytterligare sex månader.
 • P-piller eller annan säker prevention rekommenderas
 • Graviditet kan planeras efter avslutade kontroller:
  • Vid en ny graviditet rekommenderas tidigt ultraljud
 • Risken för mola i nästa graviditet anges till 1/100. De allra flesta som blir gravida efter en mola har normala graviditeter.7

Malign trofoblastsjukdom

 • S-hCG mäts varannan vecka upp till sex månader efter avslutad behandling, därefter en gång per månad upp till två år och var tredje månad till och med fem år.
 • Graviditet ska undvikas under 12 månader efter det att hCG har normaliserats:
  • P-piller som prevention rekommenderas i första hand, kopparspiral eller hormonspiral är alternativ
  • Vid en ny graviditet rekommenderas tidigt ultraljud

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Druvbörd är ett tillstånd som orsakas av ett fel vid befruktningen.
 • Det kräver uppföljning och kontroll i upp till ett år efter ingreppet.
 • Kvinnan kan nästan alltid genomgå en normal graviditet senare.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons