Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Hemofili A och B

Hemofili (blödarsjuka typ A och B) orsakas av brist på koagulationsfaktorn i blodet (faktor VIII och faktor IX). Dessa medfödda sjukdomar förekommer hos cirka 900 män i Sverige och kan ge komplicerade blödningar vid till exempel trauman och kirurgiska ingrepp.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2018-08-28

Annons

Sammanfattning

Definition

Brist på specifika koagulationsfaktorer som följd av X-bunden recessiv ärftlighet. Sjukdomens svårighetsgrad är beroende av koncentrationen av koagulationsfaktorn i blodet (faktor VIII och faktor IX): svår (<1 procent av normalaktivitet), moderat (1–5 procent) och mild (5–40 procent) form.

Förekomst

Det finns cirka 900 män och pojkar med hemofili A eller B i Sverige.

Symtom

Komplicerade blödningar vid trauman, kirurgiska ingrepp, tandutdragning. Spontanblödningar i leder och muskler.

Kliniska fynd

Ledsvullnad vid ledblödning, kontrakturer efter tidigare blödningar.

Diagnostik

Aktuella prover i utredningen är PT-INR, trombocyter och APTT samt bestämning av faktor VIII och faktor IX koncentration (FVIII:C och FIX:C).

Behandling

Beror på av allvarlighetsgrad. Tranexamsyra och desmopressin används i milda fall, medan intravenös infusion av faktorkoncentrat, vid behov eller profylaktiskt, behövs för att behandla moderat och svår hemofili.

Definition

 • Hemofili är en X-bunden, recessivt ärftlig brist på specifika koagulationsfaktorer.
 • De mest kända tillstånden är brist på faktor VIII (hemofili A) och brist på faktor IX (hemofili B).
 • Hemofili A och B är kliniskt omöjliga att skilja från varandra.
 • Blödningstendensen är relaterad till den uppmätta koncentrationen av koagulationsfaktorn och delas in i mild, moderat och svår form.
Annons
Annons

Bakgrund och epidemiologi

Förekomst

 • Det finns cirka 900 män och pojkar med hemofili A eller B i Sverige.
 • Andra koagulationsfaktordefekter är sällsynta.
 • Prevalensen av hemofili A är cirka fem gånger högre än för hemofili B.

Etiologi och patogenes

 • Hemofili A och B nedärvs X-bundet recessivt och förekommer nästan enbart hos pojkar.
 • Kvinnliga bärare överför sjukdomen till i genomsnitt hälften av sönerna och genen till hälften av döttrarna.
 • En man med en X-kromosombundet recessivt ärftlig sjukdom kan inte överföra den till sina söner, men alla döttrar blir bärare av den muterade genen.
 • Blödning vid hemofili uppträder på grund av svikt i den sekundära hemostasen.
 • Den primära hemostasen, bildningen av trombocytplugg, inträder normalt, men stabiliseringen av trombocytpluggen med fibrin är försvagad eftersom otillräckliga mängder trombin bildas.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

Anamnes

Beroende på graden av koagulationsfaktorbrist.

Olika grader av blödarsjuka:

 • Mild form (faktornivå 5–40 procent):
  • Blödningar uppstår efter måttliga eller betydliga trauman, samt vid kirurgiska ingrepp
  • Spontana blödningar är sällsynta
 • Moderat form (faktornivå 1–5 procent):
  • Blödningar uppträder efter lättare trauman eller spontant
 • Svår form (faktornivå <1 procent):
  • Spontana blödningar uppstår, särskilt ledblödningar, eventuellt även intrakraniella blödningar under (mycket sällsynt) eller efter förlossning
  • Ett första symtom kan vara ledblödningar hos barn som nyligen börjat krypa eller gå
  • Andra blödningar, ofta vid tandutdragning
 • Bärare:
  • Ökad blödningsrisk vid kirurgiska ingrepp, ökad menstruationsblödning

Läkarutbildning: Vad vet du om svårkontrollerad blödning vid kirurgi?

Kliniska fynd

 • Svullna leder som tecken på blödning.
 • Destruktiv artropati och kontrakturer efter multipla blödningar.
 • Långvarig blödning vid skador/tandutdragning.
 • Muskelblödningar, urinvägsblödningar, gastrointestinala blödningar
 • Trycksymtom (n. femoralis) på grund av retroperitoneal blödning.
 • Blödning i leder, CNS, på halsen, i farynx eller under tungan kräver alltid faktorbehandling.

Diagnostik och undersökning

Familjeanamnesen är inte alltid positiv – cirka 30 procent har en nymutation.

 • Laboratorieundersökningar:
  • Förlängd partiell tromboplastintid (APTT)
  • Mätning av koagulationsaktiviteten hos faktor VIII och IX (FVIII:C och FIX:C)
 • PK-INR
 • Trombocyter
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Differentialdiagnoser

 • Von Willebrands sjukdom
 • Hemofili C:
  • Brist på koagulationsfaktor XI
  • Ovanligt ärftligt tillstånd som nedärvs autosomalt recessivt och därför är vanligare i populationer med kusingifte
  • Drabbar även kvinnor
 • FVII-brist:
  • Kan ge milda blödningssymtom eller inga symtom alls
  • Ger framförallt en förlängd PT-INR
 • Andra förvärvade koagulationsdefekter:
  • Brist på vitamin K-beroende faktorer (II, VII, IX och X) på grund av leversjukdom och/eller malabsorption
  • Förvärvad hemofili (förvärvade autoantikroppar riktade mot FVIII eller FIX)

Behandling

Läkemedelsbehandling

 • Behandling av blödningar hos personer med hemofili bör enbart hanteras av koagulationsspecialist på det center där patienten är knuten.
 • Planläggning av transfusioner i hemmet samt utbildning i egenbehandling bör utföras av teamet vid koagulationsmottagning.
 • Blödningar kan behandlas när de uppstår, alternativt kan behandling ges regelbundet för att förebygga blödningar (profylax).
 • Behandlingen är beroende av allvarlighetsgrad. Tranexamsyra och desmopressin används i milda fall, medan intravenös infusion av faktorkoncentrat, vid behov eller profylaktiskt, behövs för att behandla moderat och svår hemofili.
 • Tidig behandling är viktigt för att begränsa skadeverkningarna till exempel vid ledblödningar.
 • Koagulationsmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset eller Skånes universitetssjukhus har rikstäckande funktion när det gäller kirurgiska ingrepp hos blödarsjuka.

Egenbehandling

 • Immobilisering och nedkylning av blödningsställen.
 • Självadministrering av aktuellt faktorkoncentrat.

Komplikationer

 • Utveckling av antikroppar mot faktor VIII eller IX (ingen effekt av given behandling med FVIII eller FIX koncentrat)
 • Artropatier/kontrakturer (särskilt knäleder, fotleder och armbågar)
 • Virusöverföring via faktorpreparat
 • Analgetikaberoende

Prognos

 • Periodvisa spontana blödningar hos de som inte får regelbunden profylaxbehandling, god blödningskontroll vid behandling.
 • Vid adekvat behandling ses i princip normal levnadsålder.

ICD-10

D66.9 Ärftlig brist på faktor VIII

D67.9 Ärftlig brist på faktor IX

D68-P Koagulationsrubbning

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.