Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Neutropeni


Uppdaterad den: 2022-08-18
Sakkunnig: Veronica Pahlberg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Neutropeni, delas ofta in i:1
  • Lätt neutropeni: 1,0–1,5 neutrofila granulocyter x 109/l i perifert blod
  • Måttlig neutropeni: 0,5-1,0 neutrofila granulocyter x 109/l i perifert blod
  • Svår neutropeni: mindre än 0,5 neutrofila granulocyter x 109/l i perifert blod
 • Agranulocytos:
  • Betyder total avsaknad av neutrofiler i perifert blod, men termen används ofta för svår neutropeni med mycket låga granulocyttal2-3
 • Leukopeni innebär sänkt antal totala vita blodkroppar, i praktiken innebär det i regel neutropeni då neutrofiler är den absolut vanligaste leukocyten.
 • Akut neutropeni:
  • Dagar till veckor4 (< 3 månader)
 • Kronisk neutropeni:
  • Månader till år4 (> 3 månader)
 • Konsekvenser:
  • Neutropeni kan medföra ökad risk för att utveckla bakterie- eller svampinfektioner5
  • Risken är relaterad till graden och durationen av neutropeni.
  • Infektionsrisken är ökad vid måttlig neutropeni och mycket stor vid svår neutropeni3

Förekomst

 • Prevalensen av neutropeni rapporteras vara upp till 10 % bland för övrigt friska och asymtomatiska individer:2
  • En dansk studie av blodprover visade en prevalens på 1 % i rutinkontroller:5
   • Kronisk neutropeni (>3 månader) förekom hos 0,1 % 
 • Benign etnisk neutropeni:2,6-8
  • Prevalensen av neutropeni är högre i vissa etniska grupper främst de med ursprung i Afrika, men även Mellanöstern, Karibien och Västindien
  • Benign etnisk neutropeni är en genetisk variant som innebär isolerad neutropeni utan ökad infektionsrisk och kan bekräftas med genetisk utredning
 • Vid olika sjukdomar är prevalensen högre:
  • Neutropeni är associerat med autoimmuna sjukdomar och det är vanligt vid till exempel reumatoid artrit och SLE.

Etiologi och patogenes

 • Neutrofiler är den vanligaste leukocyten och utgör kroppens huvudförsvar mot infektioner.
 • Omsättningen av neutrofiler är mycket snabb:9
  • I benmärgen bildas drygt en miljon neutrofila granulocyter per sekund hos en genomsnittlig vuxen individ
  • Halveringstiden är 18–19 timmar
 • De mogna granulocyterna som cirkulerar i blodbanan utgör bara cirka 5 % av det totala antalet, de resterande 95% finns som reserv i benmärgen.2
 • Orsaken till neutropeni kan vara:
  • Ökad destruktion av granulocyter som lämnat benmärgen:
   • Vid exempelvis läkemedelsreaktion eller autoimmunitet
   • Benmärgsproduktion är normal
  • Nedsatt produktion eller differentiering i benmärg:
   • Vid exempelvis infektion, näringsbrist eller läkemedelsreaktion.
   • Benmärgsproduktion är minskad
 • Orsakerna kan vara medfödda eller förvärvade tillstånd:
  • De vanligaste orsakerna till förvärvad isolerad neutropeni är postinfektiös neutropeni och läkemedelsreaktion 2
 • Ett flertal rubbningar i benmärgen och tillstånd utanför benmärgen kan ge neutropeni:
  • Till exempel orsakar alla fall av aplastisk anemi och pancytopeni också neutropeni

Tillstånd som kan orsaka kronisk neutropeni1

Hematologiska tillstånd
 • Sällsynta medfödda sjukdomar:
  • Svår medfödd neutropeni (till exempel Kostmanns syndrom) ger neutropeni vid födseln10
  • Cyklisk neutropeni:
   • Sällsynt genetisk sjukdom med cyklisk variation i antal neutrofila granulocyter i regelbundna intervall om cirka 3 veckor
  • Schwachman-Diamonds syndrom:
   • Sällsynt genetiskt syndrom som innefattar pancreasinsufficiens, skelettanomalier, tillväxthämning och benmärgssvikt7
  • Myelokatexi (retention av mogna granulocyter) vid till exempel WHIM syndrom med kongenital neutropeni7,11
 • Myelodysplastiskt syndrom:
  • Heterogen grupp benmärgssjukdomar som är ovanlig före 50 års ålder
 • Aplastisk anemi:
  • Pancytopeni, vanligast hos ungdomar och äldre vuxna.
Immunologiska/inflammatoriska tillstånd
 • Large granular lymphocyte leukemi (LGL-leukemi):12
  • LGL-leukemi är en undergrupp till perfert T-cellslymfom med anemi, granulocytopeni och splenomegali
  • Ses främst hos vuxna över 50 års ålder
 • Svår kombinerad immunbrist (SCID):13-14
  • SCID är en grupp sällsynta allvarliga former av medfödda immunbrister 
 • Hyper-IgM-syndrom:
  • Hyper-IgM-syndrom utgör en grupp sällsynta ärftliga immunbristsjukdomar som förutom defekt produktion av immunoglobuliner kan orsaka neutropeni15
 • Autoimmun neutropeni:7
  • Vanligaste kroniska neutropenin hos barn:
   • Incidensen uppskattas till 1:100 000
  • Upptäcks i regel före ett års ålder
  • Diagnosen bekräftas med neutrofilspecifika autoantikroppar
  • I regel godartat förlopp där de flesta spontant läker ut före 4 års ålder.
 • Alloimmun neonatal neutropeni:7
  • Antikroppar mot granulocyter från modern kan orsaka neonatal neutropeni som kan vara upp till 6 månaders ålder 
  • Neutropenin kan medföra infektionsrisk 
Metabola tillstånd
 • Medfödda metabola sjukdomar:
  • Glykogenos typ 1 b:16
   • Glykogenoser är sällsynta medfödda sjukdomar som medför glykogeninlagring i levern, ofta leverförstoring, hypoglykemier och vid typ Ib även neutropeni
  • Gauchers sjukdom:17
   • Sällsynt medfödd lysosomal sjukdom som orsakar enzymbrist och inlagring av glykosylceramid
   • Vid typ 1 sker inlagring i lever och mjälte med mjältförstoring och cytopenier som följd
 • Bristtillstånd:
  • Brist på B12-vitamin, folat eller koppar kan påverka myelopoesen med cytopenier som följd
  • Förutom makrocytär anemi kan man se lätt trombocytopeni och olika grad av neutropeni18
Övriga tillstånd
 • Cancerbehandling:
  • Främst cytostatika men även strålning kan orsaka neutropeni med risk för neutropen feber
  • Graden av neutropeni beror på behandlingsregim
 • Toxiner/kemikalier:
  • Alkoholöverkonsumtion kan påverka granulopoesen och orsaka neutropeni19
 • Splenomegali:
  • Mjältförstoring kan orsaka neutropeni men sällan låga granulocyttal2
  • De vanligaste orsakerna är levercirros med portal hypertension och blodmalignitet3
 • Läkemedel:
  • Läkemedel är en vanlig orsak till neutropeni
  • Mekanismen kan vara en förutsägbar direkt påverkan som vid cytostatikabehandling eller utlösas idiosynkratiskt:
   • Idiosynkratiska läkemedelsreaktioner är sannolikt immunologiskt betingade 
   • Reaktionen kommer ofta 2–12 veckor efter påbörjad behandling och kan bli allvarlig men är oftast reversibel
   • Utlösande läkemedel kan vara NSAID, tyreostatika, fentiaziner (vissa neuroleptika men även fentiazinderivat som Theralen®) eller sulfapreparat:
   • Neutropeni förekommer även vid behandling med Klozapin med sannolikt annan mekanism
 • Kronisk idiopatisk neutropeni:
  • Heterogen grupp där man uteslutit andra orsaker som malignitet, immunologisk reaktion och medfödda sjukdomar7
 • Postinfektiös neutropeni: 
  • Antikroppsmedierad neutropeni efter virala och bakteriella infektioner är vanligt
  • Behandlingen riktas mot aktuell infektion
 • Benign etnisk neutropeni:
  • Prevalensen av neutropeni är högre i vissa etniska grupper främst de med ursprung i Afrika, men även Mellanöstern, Karibien och Västindien
  • Benign etnisk neutropeni är en genetisk variant som innebär isolerad neutropeni utan ökad infektionsrisk och kan bekräftas med genetisk utredning

Tillstånd som kan orsaka akut neutropeni

 • Benmärgsrubbningar:
  • Blodmaligniteter:Akut myeloisk leukemi
  • Aplastisk anemi
  • Läkemedel 
 • Perifera sjukdomar:
  • Infektioner: 
   • Akuta infektioner: sepsis
   • Virusinfektioner; till exempel hepatit, hiv, varicella, EBV eller CMV
  • Feltys syndrom:
   • Ovanlig extraartikulär manifestation vid reumatoid artrit med splenomegali och neutropeni

ICD-10

 • D70 Agranulocytos och neutropeni

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Lågt antal neutrofila granulocyter.
 • Neutrofila granulocyter under 1,5x 109/l i perifert blod bör utredas

Differentialdiagnoser

 • Många olika akuta och kroniska tillstånd kan orsaka neutropeni, se ovan Etiologi och patogenes.
 • Lätt isolerad neutropeni (neutrofila granulocyter 1,0–1,5x 109/l) innebär i regel ingen påtagligt ökad infektionsrisk och ses ofta vid viroser.
 • Läkemedel är en vanlig orsak till isolerad neutropeni.
 • Påverkan på övriga cellinjer (Hb och trombocyter) kan tyda på allvarlig hematologisk malignitet.
 • Andra orsaker till infektionsbenägenhet.

Anamnes

 • Infektionssymtom, aktuella och tidigare:
  • Återkommande, allvarliga och/eller långvariga infektioner kan tyda på låga granulocyttal
 • Vid allvarlig neutropeni kan de vanliga tecknen och symtomen på infektion vara mindre framträdande:
  • Agranulocytos ger ofta hög feber, halsont och påverkat allmäntillstånd
 • Symtom som viktnedgång, svettningar, anemisymtom eller blödningsbenägenhet bör föra tankarna till blodmalignitet
 • Symtom på autoimmun sjukdom, artriter?
 • Alkoholanamnes 
 • Läkemedel, pågående cancerbehandling?
 • Etnisk härkomst

Kliniska fynd

 • Kan saknas vid lätt eller måttlig neutropeni.
 • Infektionstecken:
  • Hud
  • Mun och svalg
  • Lungor
  • Gastrointestinalt, perineum
  • Lymfkörtelförstoring
  • Feber
 • Palpabel lever- eller mjältförstoring.
 • Tecken till autoimmun/reumatisk sjukdom; artriter?
 • Tecken till anemi eller blödning.
 • Vid neutropeni kan sedvanliga tecken på infektion saknas.

Kompletterande undersökningar i primärvård

 • Fullständigt blodstatus.
 • Differentialräkning av vita blodkroppar.
 • Övrig provtagning i basal utredning:
  • B12, folat,
  • ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, LD
  • Kreatinin
  • P-proteinfraktioner ("elfores")
  • CRP
 • Infektionsprover och bakteriologisk diagnostik med odlingar utifrån övriga prover och symtom

Bilddiagnostik

 • DT eller ultraljud buk kan göras vid misstänkt lever eller mjältförstoring.
 • Eventuell annan bilddiagnostik, till exempel lungröntgen för att leta infektionsfokus.

Välgrundad misstanke om akuta leukemier enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande fynd utan rimlig förklaring ska föranleda misstanke (enskilt eller tillsammans):
  • Nytillkommen trötthet och allmän sjukdomskänsla
  • Blåmärken eller blödningstendens
  • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (>2 veckor)
 • Misstanke ska föranleda snar kontroll av:
  • Blodstatus med differentialräkning av vita blodkroppar
  • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Koagulationsprover – om patienten har blödningssymtom
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ≥1 av följande:
  • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (exempelvis blaster eller promyelocyter)
  • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni utan annan förklaring
  • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.
 • Observera: Vid påverkat allmäntillstånd eller alarmerande provsvar ska hematologjour eller motsvarande kontaktas omedelbart för akut bedömning.

Kortversion för primärvården av standardiserat vårdförlopp för akuta leukemier, Kunskapsbanken (hämtad 2021-04-16)

Andra undersökningar

 • Benmärgsprov; för bedömning av till exempel blodmalignitet.
 • Prov för neutrofilspecifika antikroppar; vid misstanke om autoimmun neutropeni (förekommer främst hos små barn).1,7
 • Genetisk utredning; vid misstanke benign etnisk neutropeni eller genetisk sjukdom.

När remittera?

Akuta tillstånd

 • Vid neutropeni med samtidiga infektionssymtom, anemi eller trombocytopeni bör kontakt ske akut för ställningstagande till inneliggande utredning och behandling.1,3
 • Allvarliga infektionssymtom och svår neutropeni (neutrofila granulocyter <0,5x109) är inläggningsfall.
 • Neutropen feber:
  • Neutropen feber definieras som feber 1 gång >38,5oC eller vid 2 tillfällen >38,0oC, samt neutropeni
  • Tillståndet är vanligt vid cytostatikabehandling och risken är störst i början av behandling, men förekommer även vid neutropeni av annan orsak
 • Neutropen feber medför risk för sepsis och akut handläggning som inkluderar blododlingar och snar antibiotikabehandling är rekommenderad.
 • Se även texten Onkologiska akutsituationer (neutropen feber).

Samarbete med sekundärvård

 • Beroende på kliniska fynd och bakomliggande orsak behöver neutropeni utredas inom sekundärvården:
  • Hematolog bör konsulteras vid neutrofila granulocyter <1,0x109/l samt vid isolerad neutropeni med högre värden som kvarstår >8 veckor
  • Infektionsläkare kan behöva konsulteras vid infektionssymtom
  • Reumatolog bör konsulteras vid neutropeni och känd eller misstänkt reumatisk sjukdom  
  • Vederbörande onkolog/behandlande enhet bör konsulteras vid malignitet/pågående behandling

Checklista vid remittering

Neutropeni

 • Syfte med remiss:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes
  • När påvisades tillståndet? Hur har utvecklingen varit?
  • Symtom? Infektionsbenägenhet – frekvens och typ av infektioner? Förstorade lymfkörtlar?
  • Nyligen genomgången virusinfektion? Andra sjukdomar av betydelse? Familjär disposition?
  • Övriga sjukdomar, kroniska viroser hepatit HIV?
  • Läkemedel
  • Alkohol
  • Etnisk härkomst
 • Kliniska fynd:
  • Infektionssymtom
  • Förstoring av lever, mjälte och eller/lymfkörtlar
 • Kompletterande undersökningar:
  • Provsvar

Behandling

Behandlingsmål

 • Minska neutropeni och behandla eventuella infektioner.

Behandlingen i korthet

 • Antimikrobiell behandling ges på vida indikationer vid misstanke om infektion och samtidig neutropeni:
  • Febril neutropeni bör handläggas akut
 • Om utlösande faktorer som läkemedel finns bör man ta ställning utsättning.
 • Specifik behandling vid neutropeni, som granulocyttransfusion och C-GSF, sker inom sekundärvård.

Granulocyttransfusion

 • Granulocyttransfusion kan övervägas i svåra fall med uttalad neutropeni och allvarlig infektion som inte svarar på behandling20-21

Läkemedelsbehandling

Akut behandling på sjukhus vid risk för sepsis

 • Efter blododling och eventuella odlingar från andra lokaler ges bredspektrumantibiotika i.v.
 • Se Sepsis och Onkologiska akutsituationer- neutropen feber.

Granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF) vid kronisk neutropeni

 • G-CSF (granulocyt kolonistimulerande faktorer) används inom specialiserad vård för att minska graden och durationen av neutropeni.
 • Behandlingen används vid kronisk neutropeni, i samband med cytostatikabehandling, till dem som löper hög risk att drabbas av febril neutropeni. samt till patienter som genomgår stamcellstransplantation.22-23
 • Doseringen är individuell och den är också beroende av neutropenidiagnosen.
 • Administrationsformen är subkutan injektion.
 • Akuta biverkningar som muskel- och skelettsmärtor och huvudvärk kan uppkomma några timmar efter injektionen och är oftast övergående.4

Förebyggande åtgärder

Antibiotikaprofylax

 • Generell antibiotikaprofylax vid neutropeni är inte indicerad och man måste tänka på risken för utvecklingen av antibiotikaresistens.
 • Det kan finnas indikation i vissa fall:24-25
  • Antibiotikaprofylax kan övervägas vid neutropeni vid ALL och KLL26-27
  • Ställningstagande till antibiotikaprofylax vid neutropeni är i regel en fråga för specialistvården (hematologi, onkologi och infektion).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp och prognos 

 • Förloppet och prognosen vid neutropeni ser olika ut och beror på genesen. 

Komplikationer

 • Infektioner är en vanlig vid neutropeni och de kan bli allvarligare, svårbehandlade eller återkommande på grund av ett försämrat immunförsvar vid neutropeni.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

 • Primär immunbrist organisationen PIO

Källor

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons