Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Polycytemia vera (PV)


Uppdaterad den: 2022-05-30

Annons

Bakgrund

 • Ökning av antalet erytrocyter (Hb eller hematokrit/EVF) som uppstår på grund av en malign myeloproliferativ sjukdom.
 • Ingår i gruppen myeloproliferativa sjukdomar.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • Cirka 3,0 per 100 000/år
 • Ålder:
  • De flesta nya fall uppträder hos personer mellan 65 och 80 års ålder men tillståndet kan förekomma i alla åldersgrupper
  • Medianålder för diagnos är 69 år

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd.
 • Ombildning av stamceller:
  • Beror på malign ombildning av multipotenta hematopoetiska stamceller med huvudsaklig expansion av mogna erytrocyter, men också en ökad produktion av vita blodkroppar (myeloida) och blodplättar (megakaryocyter)
  • De abnorma stamcellerna har en ökad sensitivitet för olika tillväxtfaktorer
 • JAK2 V617F-mutation:
  • Är involverat i runt 95–98 % av fallen av PV, medan 3 % har mutationer i JAK2 exon 12 och 1 % är ofullständigt definierat
 • Mutationen verkar inte vara den sjukdomsutlösande mutationen.
 • Patofysiologi:
  • Symtomen beror i hög grad på hyperviskositet, minskat blodflöde och mikrotrombotisering, som ger nedsatt syretillförsel till vävnad och därigenom symtom
Annons
Annons

ICD-10

Anamnes

 • Ofta är personen asymtomatisk och upptäcks ett högt Hb eller EVF vid utredning av andra tillstånd.
 • Vanliga symtom och tecken:
  • Yrsel
  • Klåda, särskilt efter en varm dusch eller bad
  • Rodnad i hud/slemhinnor
  • Förvirring, koncentrationsproblem, konfusion, huvudvärk, öronsus, synstörning på grund av cerebral ischemi
  • Dyspné
  • Brännande smärta i distala extremiteter
  • Fatigue
 • Andra symtom:
  • Blödningstendens, näsblod och trombotiska händelser (trombos vanligast)
  • Kraftlöshet och nedsatt fysisk kapacitet
  • Bröstsmärtor som vid angina pectoris på grund av myokardiell ischemi
  • Smärtor i leder som beror på giktartrit
  • Dyspepsi – på grund av ökad histaminfrisättning
  • Nattliga svettningar
  • Uppspändhet i magen på grund av eventuell splenomegali
 • Frågor av differentialdiagnostisk betydelse:
  • Familjehistoria: andra med polycytemi?
  • Sömnmönster (sömnapné?), rökning, alkohol, läkemedel (observera anabola steroider), diuretika.
  • Lungsjukdom, dyspné, hjärtsjukdom?

Kliniska fynd

 • Hud:
  • Rödmosigt ansikte, handflator, nagelbäddar, slemhinnor, konjunktiva – pletoriskt (blodfullt) utseende
 • Leder:
  • Svullna, smärtsamma leder vid giktartrit
 • Buk:
  • Bukstatus – resistens kan tala för splenomegali eller malignitet
 • Hypertoni:
  • Förekommer ofta vid PV
 • Lymfkörtlar:
  • Förstorade körtlar kan tala för malignitet

Utredning av polycytemia vera

 • Diagnosen baseras på särskilda kriterier. Diagnosen kräver att alla tre huvudkriterier är uppfyllda, alternativt två huvudkriterier med uppfyllt bikriterium.
 • Huvudkriterier:
  1. Hemoglobin >165 g/L (>10,2 mmol/L) alternativt EVG/hematokrit >0,49 hos män, hemoglobin >160 g/L (>9,9 mmol/L) alternativt EVG/hematokrit >0,48 hos kvinnor, eller ökad cellmassa (>25 % stegring av det förväntade värdet)
  2. Benmärgsbiopsi som visar en hypercellulär bild i förhållande till åldern, med trilinjär proliferation (panmyelos) inklusive framträdande erytroid-, granulocyt- och megakaryocytproliferation med pleomorfa, mogna megakaryocyter. Detta krävs inte för diagnos i fall av absolut erytrocytos med Hb >11.5 mmol/L alternativt EVF/hematokrit >0.55 (män) eller Hb >10,2 mmol/L alternativt EVF/hematokrit >0,49 (kvinnor) om huvudkriterium 3 och bikriteriet är uppfyllda
  3. Påvisning av JAK2V617F eller JAK2 exon 12 mutation
 • Bikriterium: Subnormal S-EPO.
 • Andra prover som är aktuella vid utredningen är SR, kobalamin, urat, järn, ferritin, leverprover, LD, kreatinin och CRP.
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EHA (European Hematology Association)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Höga normalvärden
 • Sekundär polycytemi, såsom vid vid kronisk hjärt- eller lungsjukdom med hypoxi, rökning, njursjukdomar, binjuretumör, vissa leversjukdomar och vid användning av anabola steroider
 • Andra kroniska benmärgssjukdomar

Behandling av polycytemia vera

 • Flebotomi – förstahandsval.
 • Acetylsalicylsyra.
 • Cytoreduktiv (myelosuppressiv) behandling vid hög risk.
 • Urinsyrareducerande behandling, antihistamin mot klåda (vid behov)
 • Behandling av andra riskfaktorer för trombos/blödning (alla).

Flebotomi

 • Flebotomi (friläggande och öppnande av en ven) – förstahandsvalet och hörnstenen i behandlingen.
 • Flebotomi genomförs fram tills EVF är <0,45, och ytterligare tappning styrs av EVF som bör ligga i området 0,42–0,45 %:
 • Järnbrist:
  • Vid flebotomi utvecklas ofta järnbrist, men patienten ska inte ges järn då det motverkar effekten av flebotomi
 • Trombocytos:
  • Antalet blodplättar ökar ofta vid flebotomi på grund av sekundär järnbrist
  • Det antas att trombocytos är en tilläggsriskfaktor för trombos men det råder inte enighet om vid vilken nivå av blodplättar behandlingen ska startas

Läkemedelsbehandling

 • Acetylsalicylsyra tablett:
  • 75-100 mg dagligen, om inga kontraindikationer föreligger
  • Tolereras väl men bör inte användas för patienter som har haft blödning, extrem trombocytos (>1 000– 1500 x 109 /L), trombocytopeni (<50 x 109/L) och blödningstendens
  • Bör inte kombineras med anagrelid
 • Hög urinsyranivå:
 • Uttalad klåda:
  • Förekommer ofta och kan vara mycket besvärande
  • Vid uttalad klåda kan antihistamin användas
  • Interferon kan också ha god effekt mot klåda – se nedan
  • Andra behandlingsalternativ är SSRI (och fototerapi)
 • Riskbedömning och cytoreduktiv behandling
  • Riskklassificeringen av PV baseras främst på risken för trombotiska och hemorragiska komplikationer, och behandlingsmålet är att minska dessa komplikationer samt minimera risken för senare övergång vid akut leukemi och post-PV myelofibros.
  • Låg risk:
   • Patienter <60 år utan ovanstående riskfaktorer
   • Cytoreduktiv behandling kan övervägas hos vissa lågriskpatienter 
  • Hög risk:
   • Ålder >60 år och/eller tidigare trombos eller PV-relaterad blödning, eller trombocytantal >1 500 x 109/ L
   • Barn med tidigare livshotande tromboemboliska händelser och svåra blödningar
   • Hos dessa patienter rekommenderas cytoreduktiv behandling
 • Cytoreduktiv behandling:
  • <60 års ålder:
   • Förstahandsval interferon-alfa
   • Andrahandsval hydroxyurea
   • Tredjehandsval ruxolitinib
  • >60 år:
   • Förstahandsval och andrahandsval är hydroxyurea eller interferon-alfa
   • Tredjehandsval ruxolitinib
  • >75 år med kort förväntad överlevnad:
   • Försthandsval hydroxyurea
   • Andrahandsval intermittent behandling med busulfan
   • Tredjehandsval radioaktiv fosfor
  • Kombinationsterapi (hydroxyurea + anagrelid, hydroxyurea + interferon-alfa och interferon-alfa + anagrelid) kan övervägas
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Splenektomi vid symtomatisk splenomegali.
 • Benmärgstransplantation vid progression till leukemi.

Komplikationer

 • Hjärtinfarkt
 • Hjärninfarkt
 • Magsår på grund av ökad histaminproduktion
 • Gikt

Prognos

 • Obehandlad är medianöverlevnaden 6–18 månader.
 • Med behandling är medianöverlevnaden 12–14 år, men den är betydligt längre för personer <60 år.
 • 15 års överlevnad är 65 %.

Källor

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.