Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hematologi

Waldenströms makroglobulinemi


Uppdaterad den: 2021-10-08
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Waldenströms makroglobulinemi är en kronisk lymfoproliferativ sjukdom.1
 • Diagnoskriterierna enligt WHO innefattar:1-2
  • Engagemang av lymfoplasmacytiskt lymfom i benmärg och ibland i lymfvävnad som lymfkörtlar och mjälte
  • Förekomst av monoklonalt immunglobulin (M-komponent) av IgM-typ, oberoende av nivå, i serum

Förekomst

 • Årligen diagnostiseras cirka 100 personer i Sverige med Waldenströms makroglobulinemi.1
 • Cirka 2/3 av patienterna är män.
 • I Sverige är medelåldern vid diagnos 73 år och endast 3 % diagnostiseras före 50 års ålder.

Etiologi och patogenes

Benmärgsinfiltration1

 • Undanträngningseffekter av blodkroppsbildning i benmärgen:
  • Anemi – trötthet, yrsel och andnöd
  • Trombocytopeni – näsblod och hudblödningar
  • Leukopeni och/eller hypogammaglobulinemi – ökad infektionskänslighet

Symtom till följd av M-komponent av IgM-typ1

 • Hyperviskositet:
  • Huvudvärk, suddig syn, näsblödning, retinala blödningar, benkramper, kognitiv påverkan, intrakranial blödning
 • Utfällning av IgM-protein vid lägre temperatur (kryoglobulinemi typ I):
  • Raynauds fenomen, akrocyanos, sår, purpura, köldurtikaria
 • Auto-antikroppsaktivitet:
  • Auto-antikroppsaktivitet mot molekyler kopplade till mylein och nerver kan leda till perifer neuropati
  • Auto-antikroppsaktivitet mot IgG (kryoglobulinemi typ II) kan leda till purpura, ledsmärtor, njurpåverkan och sensorimotorisk neuropati
  • Auto-antikroppsaktivitet mot antigen på röda blodkroppar kan leda till köldagglutininer som ger hemolytisk anemi, Raynaudsfenomen, akrocyanos, livedo reticularis
 • Deposition i vävnad:
  • Amorfa aggregat:
   • Hud – bullös hudreaktion, papler, Schnitzlers syndrom
   • Magtramkanal – diarré, malabsorption, blödning
   • Njurar – proteinuri, njursvikt
  • Amyloid:
   • Kronisk trötthet, viktförlust, ödem, hepatomegali, makroglossi, sensorisk och autonom nervpåverkan
   • Dysfunktion av involverat organ – hjärta, njurar och/eller lever

Predisponerande faktorer

 • Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS):
  • IgM MGUS är den viktigaste enskilda riskfaktorn för utveckling av Waldenströms makroglobulinemi
  • Drygt 1 % av patienterna med IgM MGUS utvecklar Waldenströms makroglobulinemi eller en annan närbesläktad sjukdom varje år
 • Manligt kön.
 • Stigande ålder.
 • Autoimmun sjukdom som reumatologisk sjukdom.
 • Hepatit, Hiv.
 • Förstagradssläkting med hematologisk cancer.

ICD-10

 • C88 Maligna immunoproliferativa sjukdomar
  • C88.0 Waldenströms makroglobulinemi

ICD-10 Primärvård

 • C88- Malign immunoproliferativ sjukdom

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Se Definition ovan.

Differentialdiagnoser

 • Monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS)
 • Myelom
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Andra låggradiga maligna B-cellslymfom.

Anamnes

 • Sjukdomen uppstår framförallt hos äldre personer.
 • Den börjar smygande och ospecifikt med ökad trötthet, viktminskning och aptitlöshet.
 • Raynauds fenomen och neuropatiska smärtor kan vara de första tydliga symtomen.
 • Synstörningar kan förekomma.
 • Blödningar i mag-tarmslemhinnan.
 • Se även Etiologi och patogenes ovan.

Kliniska fynd

 • Mentala förändringar:
  • Varierande grader av trötthet
  • Infiltration i centrala nervsystemet kan ge förvirring, minnesförlust, desorientering och motoriska störningar
 • Hyperviskositetssyndrom:
  • Är den vanligaste komplikationen och kan drabba ögonen, centrala nervsystemet, hemostasen och hjärtat
  • Kliniska manifestationer omfattar papillödem, distenderade och hoprullade retinalvener, retinalblödningar
  • Nedsatt mental funktion, trötthet, nedsatt syn, anemi kan bero på expansion av plasmavolymen och kan utveckla sig till hjärtsvikt
 • Perifer neuropati:
  • Utvecklas långsamt, progressivt, distalt, symmetriskt, sensomotoriskt
 • Hematopoetiska systemet:
  • Hepatosplenomegali och lymfadenopati är vanligt
 • Hud:
  • Det kan föreligga purpura, bullös hudsjukdom, papler på extremiteterna, kutana plack och knutor, kronisk urtikaria, Raynauds fenomen, livedo reticularis och akrocyanos
 • Magtarmkanalen:
  • Malabsorption, blödning, diarré
 • Njurar:
  • Är sällan drabbade. Det kan uppstå lätt proteinuri
 • Lungorna:
  • Det kan förekomma knutor, förtätningar, parenkyminfiltrat, pleuraeffusion

Välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke om maligna lymfom och KLL enligt Nationellt vårdprogram

 • Följande kan föranleda misstanke:
  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning*
  • Palpabel mjälte
  • Feber >38 grader utan annan förklaring, exempelvis infektion
  • Oavsiktlig viktnedgång
  • Uttalade nattsvettningar
 • Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, exempelvis vid ovanstående symtom:
  • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
  • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
  • Vid förstorade lymfkörtlar:
   • Bedömning av om det finns annan förklaring, exempelvis infektion, vaccination, genomgången operation eller sår
 • Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:
  • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
  • Palpabel mjälte, utan annan förklaring
  • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L)
  • M-komponent IgM >10 g/L
  • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
  • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning
 • * Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos >10 x 109 /L.
 • Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt.

Kortversion för primärvården av standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL, Kunskapsbanken (hämtad 2020-12-21)

Kompletterande undersökningar

 • Utöver Välgrundad misstanke om maligna lymfom och KLL enligt Nationellt vårdprogram kan följande symtom väcka misstanke om Waldenströms makroglobulinemi:1
  • Perifer sensorisk neuropati och samtidig förekomst av M-komponent av IgM-typ
  • Näsblod och samtidig förekomst av M-komponent av IgM-typ
  • Anemi och förhöjd SR

Andra undersökningar (på sjukhus)

Utredning enligt Nationellt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

 • Serum-elfores med immunfixation.
 • Benmärgsundersökning med biopsi, utstryk/imprints samt immunfenotypning.
 • I de flesta fall datortomografi hals, thorax och buk.
 • Vid klinisk indikation lymfkörtelbiopsi.
 • Övriga prover:
   • Hb, LPK med differentialräkning, TPK, retikulocyter
   • ASAT, ALAT, ALP, GT, bilirubin
   • LD, Beta-2-mikroglobulin, CRP, SR
   • Na, K, albumin, kalcium, kreatinin, urat
   • Serum- eller plasmaelfores, U-elfores eller S-FLK
   • Serologi för hepatit B, hepatit C och HIV
   • Eventuellt DAT och kryoglobuliner
 • Allmäntillstånd brukar bedömas enligt ECOG/WHO:1
Grad Allmäntillstånd enligt ECOG/WHO
0 Klarar all normal aktivitet utan begränsning.
1 Klarar inte fysiskt krävande aktivitet men är uppegående och klarar lättare arbete.
2 Är uppegående och kan sköta sig själv men klarar inte att arbeta. Är uppe och i rörelse mer än 50 % av dygnets vakna timmar.
3 Kan endast delvis sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol mer än 50 % av dygnets vakna timmar.
4 Klarar inte någonting. Kan inte sköta sig själv. Är bunden till säng eller stol.

Nationellt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi, RCC (hämtad 2021-09-23)

När remittera?

 • Vid välgrundad misstanke om lymfom/Waldenströms makroglobulinemi ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Inför remiss till utredning vid välgrundad misstanke, informera om:
  • Att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • Att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Patientinformation på olika språk om utredning av misstanke om cancer.
 • Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.


Checklista vid remittering

Lymfom/Waldenströms makroglobulinemi

 • Se även Välgrundad misstanke.
 • Anamnes, ange särskilt:
  • Vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd
  • Symtomduration
  • Allmäntillstånd
  • Övriga sjukdomar
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Behandling

Behandlingsmål

 • Uppnå remission.
 • Förhindra komplikationer.

Behandlingen i korthet

 • Stabila patienter utan kliniska symtom och fynd kan observeras utan specifik behandling:
  • De bör följas upp med klinik och mätningar av M-komponent
 • Behandlingen kan delas in i:
  • Behandling av komplikationer till monoklonalt IgM-protein
  • Behandling av lymfomet
 • Behandlingsalternativ:1
  • Plasmaferes – vid symtomatisk hyperviskositet
  • Läkemedel – olika kombinationer av nedanstående läkemedel ges bland annat beroende på om patienten är en högdoskandidat eller ej och på om det finns symtomatisk hyperviskositet:
  • Autolog eller allogen stamcellstransplantation kan övervägas som alternativ för ett fåtal yngre patienter i särskilda fall
  • Vid återkommande infektioner och samtidig IgG-hypogammaglobulinemi övervägs substitution med gammaglobulin
  • Infektionsprofylax mot hepatit B, herpesvirus pneumocystis jiroveci kan bli aktuellt innan immunhämmande behandling ges
  • Vaccinationer:
   • Vaccination mot pneumokocker liksom säsongsinfluensa bör rekommenderas rutinmässigt till patienter med Waldenströms makroglobulinemi
   • Pneumokockvaccination rekommenderas enligt särskilt schema, se Nationellt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi
   • Vaccination mot Covid-19 rekommenderas generellt, Folkhälsomyndighetens och regionala riktlinjer bör följas.
   • Vaccin mot TBE och hepatit A och B rekommenderas till riskgrupper
   • Mot Herpes Zoster ges endast avdödat vaccin
 • För mer detaljerad beskrivning av behandling, se Nationellt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp1

 • Waldenströms makroglobulinemi går inte att bota, men utvecklar sig ofta långsamt och patienter kan leva många år med tillståndet.
 • Många patienter får sjukdomen i hög ålder och det är vanligt att patienten avlider av andra orsaker än Waldenströms makroglobulinemi.

Komplikationer

 • Hyperviskositetssyndrom.
 • Synstörningar sekundärt till hyperviskositetssyndromet.
 • Diarré och malabsorption sekundärt till GI-engagemang.
 • Njursjukdom – ganska sällsynt.
 • Amyloidos i hjärta, njurar, lever, lungor och leder.
 • Blödningar sekundärt till trombocytdysfunktion och ändringar i koagulationssystemet.
 • Raynauds fenomen sekundärt till kryoglobulinemi.
 • Ökad predisposition för infektioner.
 • Hjärtsvikt.
 • Ökad risk för andra lymfom och leukemi.

Prognos1

 • Riskfaktorer som predikterar sämre prognos enligt International Prognostic Scoring System for WM (IPSSWM):
  • Ålder >65 år
  • Hb ≤115 g/l
  • TPK ≤100 x 109 /L
  • Beta-2-mikroglobulin >3 mg/L
  • M-komponent >70 g/L
 • 5-årsöverlevnad:
  • Låg risk: ≤1 riskfaktor och ≤65 år (27 % av alla) 87 %
  • Intermediär risk: 2 riskfaktorer och/eller >65 år (38 % av alla) 68 %
  • Hög risk: >2 riskfaktorer (35 % av alla) 36 %

Uppföljning

 • Uppföljning på specialistenhet någon till några gånger årligen för patient utan behandlingskrävande sjukdom.1
 • Särskild uppföljning på specialistenhet efter behandling för att bedöma behandlingssvar.1
 • MGUS följs upp i primärvården, se egen text MGUS.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ASH (American Society of Hematology)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons