Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Migrän


Uppdaterad den: 2022-11-11
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Migrän är en primär, episodisk huvudvärksform som karaktäriseras av olika kombinationer av neurologiska, gastrointestinala och autonoma förändringar.1
 • Karaktäristika:
  • Anfall med oftast unilateral huvudvärk av pulserande karaktär som varar 4–72 timmar
  • Ofta åtföljt av illamående och kräkningar, ljus- och ljudkänslighet
  • Symtomen fövärras vid fysisk ansträngning
  • Sidolokalisation kan variera från anfall till anfall
 • Delas in i migrän med och utan aura.
 • Många personer med migrän har också spänningshuvudvärk.
 • Kronisk migrän:2
  • Huvudvärk (migränliknande eller spänningshuvudvärksliknande) i minst 15 dagar per månad under mer än 3 månader som uppfyller följande kriterier:
   • Minst 5 anfall med typisk migränhuvudvärk
   • Vid huvudvärk minst 8 dagar per månad ska huvudvärken vara typisk migränhuvudvärk eller upplevas som migrän vid debut av anfall och förbättras av triptaner
   • Inte förklaras bättre av annan huvudvärksdiagnos

Förekomst

 • Prevalens:
  • Ettårsprevalensen i en norsk befolkningsundersökning var 16 % bland kvinnor och 8 % bland män3
 • Ålder:
  • Före puberteten är prevalensen cirka 4 %, lika för pojkar och flickor, den ökar fram till 40-årsåldern och avtar därefter
  • Från puberteten är migrän vanligare hos flickor/kvinnor
  • Debut före 50 års ålder i 90 % av fallen
 • Migrän med aura utgör 10–20 %.

Etiologi och patogenes

Ärftlighet4

 • Genetiskt heterogent tillstånd.
 • Tvillingstudier visar att ärftligheten är 40–50 %.
 • Tidig debut av migrän är associerat till fler släktingar med migrän.

Östrogen5

 • Migrän är kopplat till östrogen:
  • Migrän förvärras ofta vid mens och ägglossning
  • P-piller kan förvärra migrän
  • Anfallen mildras oftast under graviditet och efter klimakteriet 
 • Menstruationsrelaterad migrän:
  • Är vanligtvis mer resistent mot behandling
  • Vanligtvis inte förknippad med aura
  • Anfallen har längre varaktighet och ger större dysfunktion än anfall under andra perioder
 • Biokemiska och genetiska fynd tyder på att östrogen har både en central och perifer roll i patofysiologin till menstruationsrelaterad migrän.

Patofysiologi vid anfall

 • Huvudteorin är att migrän är en neurovaskulär sjukdom beroende på aktivering av en neurovaskulär reflex.
 • Sammandragningar av vissa blodkärl i hjärnan och hjärnhinnorna följs av smärtfull vasodilatation, både extra-och intrakraniellt.
 • Dagens kunskap om aurans uppkomst tyder på att en våg av nedsatt elektrisk aktivitet, som börjar occipitalt och sprider sig över hjärnbarken, följs av hypoperfusion och sedan hyperperfusion.
 • Det finns hållpunkter för att episodisk dysfunktion i hjärnstammen spelar en viktig roll vid migrän, antingen som primärt genererande eller sekundärt bidragande.6
 • Huvudvärken orsakas möjligen av ökad känslighet i nociceptorer i hjärnhinnor och centrala blodkärl.
 • Vid migränanfall sker en ökad utsöndring av vissa neurotransmittorer via trigeminusnerven, bäst dokumenterat är peptiderna CGRP och PACAP, som ger dilatation av större blodkärl och modulerar nociception.7

Predisponerande faktorer

 • Migrän i familjen.
 • Östrogen, se Etiologi och patogenes ovan.
 • Utlösande faktorer:
  • Hunger
  • Sömnbrist eller att sova för länge
  • Starka sinnesintryck
  • Avslappning efter psykisk eller fysisk stress
  • Menstruation, ägglossning
  • Alkohol
 • Andra sjukdomar:
  • För vissa personer finns en samsjuklighet med affektiva sjukdomar och ångesttillstånd
 • Svårt psykiskt trauma:
  • Ungdomar utsatta för svårt psykiskt trauma rapporterade inom 4–5 månader efter traumat ökad frekvens av migrän (OR 4)8

ICD-10

 • G43 Migrän
  • G43.0 Migrän utan aura (vanlig migrän)
  • G43.1 Migrän med aura (klassisk migrän)
  • G43.2 Status hemicranicus
  • G43.3 Komplicerad migrän
  • G43.8 Annan specificerad migrän
  • G43.9 Migrän, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • G43- Migrän

Diagnos

Diagnoskriterier

Migrän utan aura2

 • A. Minst 5 anfall som uppfyller kriterierna B–D:
 • B. Huvudvärksanfallen varar 4–72 timmar (obehandlad eller ej tillräckligt behandlad)
 • C. Huvudvärken har minst 2 av följande karaktäristika:
  • Ensidig lokalisation
  • Pulserande kvalitet
  • Måttlig eller stark intensitet (hämmar eller förhindrar normal daglig aktivitet)
  • Förvärras vid fysisk aktivitet som att gå i trappor.
 • D. Huvudvärken åtföljs av minst 1 av följande:
  • Illamående och/eller kräkningar
  • Ljud- och ljusskygghet
 • E. Annan orsak till huvudvärken har uteslutits med adekvata undersökningar

Migrän med aura2 

 • A. Minst 2 anfall som uppfyller kriterierna B och C:
 • B. Minst 1 av följande, fullt reversibla aurasymtom:
  • Visuella symtom med positiva fenomen (till exempel skarpt lysande sicksack mönster, punkter eller blixtar) och/eller negativa fenomen (till exempel bortfall av synfält)
  • Sensoriska symtom med positiva fenomen (till exempel parestesier) och/eller negativa fenomen (till exempel domningar)
  • Tal- eller språkstörningar
  • Motorisk störning
  • Hjärnstamssymtom
  • Retinal störning
 • C. Minst 3 av följande 6 kännetecken:
  • Minst 1 aurasymtom som sprids gradvis under minst 5 minuter
  • 2 eller flera aurasymtom som kommer efter varandra
  • Varje aurasymtom varar 5–60 minuter
  • Minst ett aurasymtom är unilateralt
  • Minst ett aurasymtom är positivt (till exempel skarpt lysande sicksack mönster, punkter eller blixtar)
  • Auran följs av eller huvudvärk inom 60 minuter
 • D. Förklaras inte bättre av andra (huvudvärks-) diagnoser

Andra typer av migrän2

Typisk aura utan migränhuvudvärk
 • Typisk aura, men huvudvärken uppfyller inte kriterierna för migrän.
Typisk aura utan huvudvärk
 • Typisk aura, men utan huvudvärk.
Migrän med hjärnstamssymtom vid aura
 • Migrän med aura och minst 2 av följande reversibla hjärnstamssymtom:
  • Dysartri
  • Yrsel
  • Tinnitus
  • Nedsatt hörsel
  • Dubbelseende
  • Ataxi som inte beror på känselbortfall
  • Sänkt medvertandegrad (GCS ≤13)
 • Inga motoriska eller retinala symtom.
Familjär hemiplegisk migrän
 • Migrän med aura som inkluderar hemipares och där minst en förstagradssläkting har identiska anfall.
 • Auran består av fullt reversibel muskelsvaghet och fullt reversibla syn-, känsel-, och/eller tal/språksymtom.
Sporadisk hemiplegisk migrän
 • Migrän med aura som inkluderar hemipares, men där ingen förstagradssläkting har identiska anfall.
 • Auran består av fullt reversibel muskelsvaghet och fullt reversibla syn-, känsel-, och/eller tal/språksymtom.
Sannolik migrän
 • Migränliknande attacker som saknar ett av de symtom eller kännetecken som krävs för att uppfylla alla kriterier för en typ eller subtyp av migrän som listas ovan och inte uppfyller kriterier för annan huvudvärkstörning.

Komplikationer vid migrän2

 • Kronisk migrän:
  • Huvudvärk (migränliknande eller spänningshuvudvärksliknande) i minst 15 dagar per månad under mer än 3 månader som uppfyller följande kriterier:
   • Minst 5 anfall med typisk migränhuvudvärk
   • Vid huvudvärk minst 8 dagar per månad ska huvudvärken vara typisk migränhuvudvärk eller upplevas som migrän vid debut av anfall och förbättras av triptaner
   • Inte förklaras bättre av annan huvudvärksdiagnos
  • För att karaktärisera kronisk migrän behöver patienten ofta föra huvudvärksdagbok under minst en månad
 • Läkemedelsutlöst huvudvärk:
  • Anlagetikabruk mot huvudvärk minst 15 dagar per månad och/eller triptanbruk minst tio dagar per månad under minst tre månader
 • Migränstatus:
  • Migränanfall som varar i mer än 72 timmar och som ger invalidiserande smärtor och/eller åtföljande symtom 
 • Persisterande aura utan infarkt:
  • Aurasymtom som varar längre än en vecka utan påvisbara infarkter vid neuroradiologisk undersökning
 • Migräninfarkt:
  • Ett eller flera aurasymtom associerade med hjärninfarkt som påvisas vid neuroradiologisk undersökning

Differentialdiagnoser

Anamnes

 • Ofta positiv familjeanamnes.
 • Huvudvärksanfall som varar 4–72 timmar med eller utan aura.
 • Man skiljer mellan olika migränvarianter – se diagnoskriterier ovan.
 • Huvudvärksdagbok:
  • Detaljerad information om anfall, identifiering av utlösande faktorer, åtföljande symtom
  • Kan vara till hjälp för att ställa diagnos och planera behandling/åtgärder
  • Utvärdering av läkemedelsbehandling
 • Typiskt förlopp:
  1. Förvarning:
   • Många märker förvarningar timmar till dagar innan huvudvärken sätter in
   • Kan vara psykiska, neurologiska, somatiska eller autonoma – exempelvis nedstämdhet, kognitiv dysfunktion, överdriven aptit
   • De vanligaste symtomen är trötthet, koncentrationssvårigheter och stel nacke9
  2. Aura:
   • Se nedan
  3. Huvudvärk:
   • Se nedan
  4. Tillfriskningsfasen:
   • Patienten känner sig ofta trött, tom, irritabel eller slö
   • Koncentrationsförmågan kan vara nedsatt, patienten kan känna sig öm i huvudet och ha humörsvängningar

Aura

 • Fokala neurologiska symtom som föregår, åtföljer eller (sällan) efterföljer ett huvudvärken.
 • Tid:
  • Aura utvecklas vanligtvis inom 5–20 minuter och varar upp till 60 minuter
  • Aurafasen kommer ofta direkt före huvudvärken, men det kan förekomma i intervaller på upp till 60 minuter
 • Auratyper:
  • Visuella, sensoriska eller tal-symtom är vanligast, men kan också vara hjärnstamssymtom eller i sällsynta fall pareser:
   • En patient kan ha flera auratyper
  • Visuell aura:
   • Är vanligast, särskilt flimmerskotom
   • Det typiska är att patienten ser blinkande ljus, svarta fläckar eller sicksacklinjer i ett eller båda synfält, som gradvis ökar i omfattning
   • Synfältet kan bli oklart eller försvinna
  • Sensorisk:
   • Vanligt förekommande är ensidiga domningar i ansikte/tunga eller hand/arm
  • Tal:
   • En sällsynt auraform är övergående afasi10
  • Hjärnstamssymtom:
   • Vid migrän med hjärnstamsaura finns minst 2 symtom från hjärnstammen (dysartri, yrsel, tinnitus, nedsatt hörsel, dubbelseende, ataxi, sänkt medvetandegrad)
 • Aura kan också uppträda utan huvudvärk (kallas typisk aura utan huvudvärk).

Huvudvärk

 • Ensidig lokalisation (ibland bilateral initialt innan den blir ensidig):
  • Måttlig till kraftig intensitet
  • Pulserande kvalitet
  • Försämring vid fysisk aktivitet
  • Åtföljande symtom som illamående (90 %) eller kräkningar (30 %), ljus- och ljudskygghet
 • Den varar i 4–72 timmar hos vuxna och 21–72 timmar hos barn och ungdomar upp till 18 års ålder.
 • Sensorisk hypersensitivitet gör att patienten söker sig till ett mörkt och tyst rum.11
 • Åtföljande nacksmärtor förekommer hos många.
 • Autonoma symtom kan förekomma, exempelvis nästäppa, diarré, polyuri, blekhet, svettning
 • Kognitiva symtom är vanliga såsom sänkt stämningsläge, trötthet, oro, irritabilitet och försämrad koncentrationsförmåga.

Kliniska fynd

 • Mellan anfall finns inga kliniska fynd.
 • Under anfall noteras ofta nedsatt allmäntillstånd, eventuella fokala neurologiska symtom (aura) och lokala autonoma symtom i ansiktet.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga specifika undersökningar eller prover är av diagnostisk betydelse.
 • Eventuellt huvudvärksdagbok.

Andra undersökningar

 • Neuroradiologiska och neurofysiologiska undersökningar har inget diagnostiskt värde om det inte finns tecken på epileptiska anfall eller andra fokalneurologiska symtom.
 • Kompletterande undersökningar är indicerade vid ändring av anfall och anfallsmönster, eller när det föreligger tecken på neurologisk sjukdom. 

När remittera?

 • Om behandlingen inte ger önskad effekt.
 • Vid neurologiska bortfall utöver välkänd aura.
 • Patienter med atypiska eller särskilt frekventa anfall.
 • Tecken där remittering bör övervägas:
  • Debut av migrän efter 40 års ålder
  • Aurasymtom som alltid uppträder på samma sida av huvudet och aura utan efterföljande huvudvärk
  • Akut eller subakut kraftig huvudvärk och progressiv försämring inom några dagar eller veckor
  • Förändring i huvudvärkens karaktär eller betydande ökning av anfallsfrekvens
  • Huvudvärk associerad med fokalneurologiska fynd, papillödem, personlighetsförändring eller förändrat medvetandetillstånd eller andra tecken på allvarlig sjukdom

Behandling

Behandlingsmål

 • Anfallskupering.
 • Förebygga anfall.

Behandlingen i korthet

 • För att välja rätt behandling/åtgärd bedöms först anfallens svårighetsgrad och frekvens och hur de påverkar livskvaliteten genom eventuell sjukfrånvaro, störning av familjelivet och sociala aktiviteter.
 • Många patienter svarar inte på medicinering, och det är svårt att förutsäga individuellt svar på ett specifikt läkemedel eller dos.
 • Vid kronisk och behandlingsresistent migrän är det viktigt att uppmärksamma och behandla eventuell komorbiditet såsom spänningshuvudvärk, obstruktiv sömnapné, depression, ångest och övermedicinering.12

Egenbehandling

 • Undvika utlösande faktorer.
 • Vila i ett mörkt och tyst rum under anfall.
 • Sömn.
 • Kalla omslag mot pannan.
 • Receptfria analgetika.

Anfallsbehandling

Steg 1

 • Enkla analgetika (paracetamol eller NSAID) är förstahandsval och är, kombinerade med andra åtgärder, tillräckliga för de flesta:13
  • Ibuprofen: 400 mg i enkeldos ger lindring hos minst 50 % efter två timmar, och hos 45 % efter 24 timmar14
  • Naproxen: Initialt 750 mg, sedan 250 mg vid behov. Maxdos 1 250 mg per dygn15
  • Paracetamol: 1 g, NNT 12 för smärtfrihet efter två timmar vid lätta anfall:16
 • Vid besvär av illamående i samband med migränanfall kan metoklopramid 10–20 mg ges vid första säkra symtom på migrän. Analgetika ges som stolpiller.

Steg 2

 • Om vanliga analgetika inte verkar tillfredsställande vid försök under 2–3 anfall kan triptaner ordineras.
 • Om analgetika inte har haft effekt efter 40 minuter, rekommenderas triptan:
  • Måttligt svåra och svåra anfall kräver vanligtvis behandling med triptaner17
  • Triptaner har inte effekt i aurafasen
 • Triptaner peroralt har bättre effekt än paracetamol och NSAID vid akuta anfall. Kombinationsbehandling kan ge något bättre effekt.18

Steg 3

 • Vid recidiverande långvariga anfall, otillräcklig effekt eller vid recidiv efter lyckad behandling med triptan kan en kombination av triptan och naproxen (sumatriptan 50–100 mg + naproxen 500 mg) övervägas.18-19
 • Vid ≥3 migränanfall per månad trots adekvat anfallsbehandling bör profylax övervägas, se nedan under Förebyggande åtgärder.

Anfallsbehandling hos barn och ungdomar

 • Paracetamol och/eller NSAID:20
  • Paracetamol:
   • 20 mg/kg max 4 gånger dagligen:
    • 40 mg/kg kan ges som första dos vid migrän
   • Ge inte mer än 1 g per tillfälle
  • En metaanalys (2017) konkluderade att det finns begränsad dokumentation från RCTer med låg kvalitet som antyder att ibuprofen och paracetamol kan vara effektiva analgetika vid migränanfall hos barn21
 • Triptaner:20
  • Alternativ om paracetamol och NSAID inte hjälper
  • Förskrivs vid behov av pediatriker

Anfallsbehandling hos gravida och ammande

 • Generellt upplevs färre och mindre intensiva anfall under graviditet.
 • Åtgärder som inte innefattar läkemedel är alltid förstahandsval under graviditet.22
 • Anfallsbehandling:23
  • Paracetamol är förstahandsval om läkemedel måste ges:
   • Paracetamol och kodein kan också användas sporadiskt under graviditet
  • Triptaner under graviditet: Det finns inte bevis för att de skulle medföra skadliga effekter på fostret vid begränsat bruk:
   • Om en triptan väljs är sumatriptan bäst dokumenterad24

Mer information om triptaner – selektiva 5-HT1 receptoragonister

 • Indikationer:
  • Kan prövas om enkla analgetika/NSAID i adekvat dosering inte har effekt
  • Triptaner bör tas så fort som möjligt vid första tecken på migränhuvudvärk, i regel som tablett25
  • Vid svårare illamående eller kräkningar:
   • Sumatriptan föredras som nässprej, 10 mg (barn och ungdomar) eller 20 mg (vuxna) eller subkutan injektion 6 mg:
    • Injektion ger god effekt inom en timme hos 70–80 % och inom två timmar hos 80–90 %
    • Zolmitriptan som nässprej i doseringen 2,5 mg (barn och ungdomar) och 5 mg (vuxna) har jämförbar effekt med sumatriptan 50 mg26
 • Effekt:
  • Vanligtvis snabbt insättande effekt, och effektiva även när de tas en stund in i anfallet. Sämre effekt i aurafasen
  • Två timmar efter peroralt intag av triptaner har cirka 50–70 % uppnått smärtlindring och 20–40 % är smärtfria27
  • Många får recidivanfall efter behandlingen och eventuellt är eletriptan eller naratriptan bättre för sådana patienter
  • Om patienten inte får effekt av en dos triptan prövat under t3 anfall bör dosen om möjligt ökas, en annan administreringsform eller annan triptan prövas. Eventuellt ges kombination av triptan och NSAID28
  • Generellt är det små skillnader mellan de olika triptanerna:
   • Injektion ger god effekt inom en timme hos 70–80 %, inom 2 timmar hos 80–90 %25
   • 50–70 % får smärtlindring 2 timmar efter peroralt intag
   • 20–40 % är symtomfria 2 timmar efter peroralt intag
   • Om en triptan ger dålig effekt eller biverkningar kan det vara värt att pröva en annan:
  • Mindre effekt hos unga?
   • En större amerikansk studie visade att jämfört med placebo är sumatriptan bara något bättre, och slutsatsen är att behandlingen ändå kan vara gynnsam för en del ungdomar29
 • Biverkningar:
  • Vanligtvis milda och övergående: tryck över bröstet, domningar och värmekänsla i huvudet
  • Andra biverkningar är övergående: illamående, yrsel, tyngdkänsla, domningar, asteni, somnolens, en känsla av att vara "tjock i halsen"
 • Försiktighet:
  • Om första dosen inte har effekt är det ingen mening med att upprepa den efter 1–2 timmar30
  • Triptaner ska inte tas i aurafasen
  • Bör inte tas mer än 8–10 dagar per månad på grund av risken för att utveckla läkemedelsöveranvändningshuvudvärk
  • Ska inte användas vid koronarsjukdom, obehandlad hypertoni, perifer kärlsjukdom, allvarlig njur- eller leversjukdom
  • Bör som regel inte ges till barn eller till personer över 65 år
  • Studier har visat att begränsad användning under graviditet inte ger ökad risk för mor och barn:31
   • Vid svår migrän under graviditet rekommenderas kontakt med neurolog/huvudvärksexpert
  • Kan användas tillsammans med SSRI, men var uppmärksam på serotonergt syndrom:
   • Vid tecken på serotonerga biverkningar bör bägge läkemedlen seponeras
 • Kontraindicerat:
  • Tidigare genomgången stroke eller koronarsjukdom
  • Dåligt kontrollerad hypertoni
  • Vid hemiplegisk migrän eller migrän med hjärnstamsaura
 • Dosering vuxna över 18 år:
  • Sumatriptan tabletter 50 mg/100 mg:
   • 50 mg till 100 mg peroralt, högst 300 mg/24 timmar, minst två timmar mellan doserna
  • Sumatriptan nässprej 20 mg/dos:
   • 10 mg kan vara tillräckligt för vissa. Maximal dygnsdos 40 mg, minst 2 timmar mellan doserna
  • Sumatriptan subkutan injektion, 6 mg/injektion:
   • Maximal dygnsdos 12 mg/24 timmar, minst en timme mellan doserna
  • Zolmitriptan, tabletter 2,5 mg/5 mg:
   • 2,5–5 mg peroralt, högst 10 mg/dygn, minst 2 timmar mellan doserna
  • Naratriptan, tabletter 2,5 mg:
   • En tablett vid anfall, kan upprepas efter minst 4 timmar. Maximal dygnsdos 2 tabletter
  • Rizatriptan, tabletter 5 mg/10 mg, smälttablett 10 mg:
   • 5–10 mg peroralt, kan upprepas efter 2 timmar. 5 mg gäller för patienter som behandlas med propranolol på grund av interaktion. Högsta dygnsdos 20 mg
  • Eletriptan:
   • Rekommenderad dos är 40 mg som kan upprepas tidigast efter 2 timmar om huvudvärken kommer tillbaka. Vissa patienter behöver 80 mg, det vill säga 2 tabletter som första dos. Ytterligare dos får då tidigast tas efter 24 timmar
  • Almotriptan, tabletter 12,5 mg:
   • Rekommenderad dos är 12,5 mg, ytterligare en dos kan ges om symtomen kommer tillbaka inom 24 timmar men det måste gå minst 2 timmar mellan doserna

Akutbehandling på sjukhus

 • Sumatriptan injektion om det inte redan är prövat.
 • En kombination av diazepam 5–10 mg, diklofenak 75–100 mg och metoklopramid 10 mg som injektion kan vara effektivt om sumatriptaninjektion redan använts i fulldos.
 • Vanlig anfallsbehandling kompletterad med kortikosteroid i engångsdos parenteralt (dexametason) har visats förebygga recidiv inom de första 3 dygnen med 26 % – NNT 9–10:32-33
  • Dexametasondoser i området 10–24 mg användes
  • Kortikosteroider är dock inte etablerat i svensk praxis som migränbehandling
 • Status migrenosus
  • Vanlig anfallsbehandling om det inte redan är gett, med tillägg av antiemetika och eventuellt intravenös hydrering
  • Kortikosteroider
  • Eventuellt dihydroergotamin intravenöst

Annan anfallsbehandling

 • Syrgasbehandling: 34
  • Det finns låggradig evidens för gynnsam effekt av behandling med hyperbar syrgas vid akut migrän
  • Det är oklart om behandling med normobar syrgas har likvärdig effekt

Förebyggande åtgärder och läkemedelsprofylax

 • Undvika utlösande faktorer, se ovan under Predisponerande faktorer

Läkemedelsprofylax

 • Läkemedelsprofylax övervägs vid:
  • ≥3 behandlingskrävande anfall i månaden
  • Särskilt långdragna eller invalidiserande anfall
  • Dålig respons på anfallsbehandlingen
 • Läkemedelsprofylax utvärderas efter 2–3 månader och kan på försök stegvis sättas ut efter 6 månaders behandling. Ofta kvarstår förbättringen lång tid efter det att den förebyggande behandlingen satts ut.
 • Behandlingssteg för profylax:35
  • Förstahandsval är betablockerare
  • Andrahandsval är kandesartan (angiotensin II-antagonist) eller amitriptylin
  • Tredjehandsval är topiramat (antiepileptika), 
  • Fjärdehandsval är CGRP-hämmare eller botulinumtoxin typ A

Läkemedelsprofylax med betablockerare

 • Betablockerare är förstahandsval om det inte föreligger kontraindikationer:
  • God effekt hos 60–70 %, minskar anfallsfrekvens och intensitet
  • Dokumentation för effekt av metoprolol och propranolol
 • Dosering av metoprolol:
  • 100 mg en gång dagligen, kan höjas till 200 mg vid behov. 
 • Behandlingsplan:
  • Börja med små doser och öka långsamt
  • Den förebyggande effekten kommer gradvis, bedöm effekten efter 2–3 månader och byt behandling om effekten uteblir
  • Efter 6 månader kan gradvis seponering prövas vid en lyckad profylaktisk behandling

Läkemedelsprofylax med angiotensin II-antagonist

 • Indikationen migrän är inte godkänd i Sverige – ordineras av huvudvärksspecialist om indikationen endast är migränprofylax.
 • Angiotensin II-antagonister verkar ha liknande effekt som betablockerare.
 • Dokumentation för kandesartancilexetil:36
  • Startdos 8 mg en gång dagligen första veckan
  • Därefter dosökning till 16 mg en gång dagligen
 • Biverkningarna vid sådan profylaktisk behandling har i en studie visats vara i nivå med placebo:
  • Angiotensin II-antagonister påverkar inte hjärtfrekvens och sexualfunktion och kan användas hos personer med astma
  • Få farmakologiska interaktioner

Läkemedelsprofylax med antiepileptika

 • Ordineras enbart av neurolog eller pediatriker.
 • Valproat har visats kunna förebygga migrän effektivt:37
  • Valproat innebär risker för fostret om det används under graviditet. Kvinnor som måste använda valproat ska använda effektiva preventivmedel38
 • Även topiramat kan effektivt förebygga migrän:39
  • CNS-relaterade biverkningar är inte ovanliga.
  • Topiramat är kontraindicerat vid graviditet på grund av risk för fosterskador40
 • Andra läkemedel med antiepileptisk verkan har inte visats ha migränförebyggande effekt.

Läkemedelsprofylax med CGRP-hämmare

 • Monoklonala antikroppar blockerar CGRP (calcitonin gene-related peptide)-receptorn, vilket antas förhindra den CGRP-inducerade kärldilatationen.
 • Kan ges som läkemedelsprofylax vid >4 migränanfall/månad bland vuxna.
 • Förskrivs av neurolog.
 • Det saknas dokumentation på att CGRP-hämmare är bättre än andra profylaxalternativ samt data för långtidsanvändning.41
 • Aktuella preparat i Sverige är erenumabfremanezumab, galkanezumab och rimegepant.

Läkemedelsprofylax med botulinumtoxin typ A

 • I Sverige är botulinumtoxin typ A godkänd behandling hos patienter med kronisk migrän, det vill säga patienter som har 15 eller fler huvudvärksdagar per månad varav minst 8 med typisk migrän.
 • Rekommendationen är att pröva botulinumtoxin typ A först sedan 2 andra typer av förebyggande medel antingen inte haft effekt, trots tillräcklig dos, eller medfört biverkningar.
 • Behandlingen ges som injektioner i flera områden i huvudet/nacken ungefär var tolfte vecka.
 • Botulinumtoxin typ A minskar antalet dagar med huvudvärk vid kronisk migrän.42-44
 • En metaanalys (2012) visade en måttlig statistiskt signifikant minskning av smärtdagar (2 färre dagar per månad), och betydligt fler som uppnådde 50 % minskning av smärta jämfört med placebo:42
  • Det påvisades inga signifikanta effekter hos patienter med episodisk migrän (<15 smärtsamma dagar per månad).

Läkemedelsprofylax med andra läkemedel

 • Antidepressivt läkemedel:
  • Kan vara aktuellt vid samtidig depression eller sömnsvårigheter
  • Det saknas stöd för att SSRI och SNRI skulle ha förebyggande effekt mot migrän45
  • Amitriptylin kan prövas vid samtidig spänningshuvudvärk:
   • 10–50 mg på kvällen
 • P-piller med förlängd cykel:
  • Hos en del kvinnor uppstår migränanfallen i det hormonfria intervallet vid vanlig p-pilleranvändning och orsakas då troligtvis av ett fall av etinylestradiolnivån
  • Två randomiserade studier där vanlig p-pilleranvändning jämfördes med en förlängd p-pillercykel visade lägre förekomst av migrän i den sistnämnda kategorin46

Läkemedelsprofylax hos barn och ungdomar

 • Läkemedelsprofylax kan vara aktuellt om barnet inte svarar tillfredsställande på adekvat anfallsbehandling och har >4 anfall i månaden och/eller försämrad livskvalitet på grund av migrän.
 • Propranolol är traditionellt förstahandsval. Nackdelar är möjlig försämring av astma och relativt vanliga biverkningar som mardrömmar, ortostatisk hypotension och trötthet.
 • Börja alltid med en låg dos och öka sedan långsamt till lägsta effektiva dos:
  • Barn <35 kg kan ges 10–20 mg 2–3 gånger/dag
  • Barn >35 kg 40 mg 2–3 gånger/dag
 • Metoprolol är ett alternativ med mindre biverkningar och fördelen att det kan tas som en dos per dag.
 • Effekten av förebyggande behandling utvärderas efter 2–3 månader och kan på försök stegvis sättas ut efter 6 månaders behandling. Ofta kvarstår förbättringen lång tid efter det att den förebyggande behandlingen satts ut.

Läkemedelsprofylax hos gravida och ammande

 • Generellt rekommenderas att avsluta förebyggande behandling i början av graviditeten eftersom migränbesvären oftast avtar under graviditet.
 • I sällsynta fall är läkemedelsprofylax mot migrän hos gravida med frekventa och allvarliga anfall nödvändigt, speciellt när de inte svarar på symtomatisk behandling och ger komplikationer som dehydrering och stress hos fostret:47
  • Samarbete med en neurolog är nödvändigt i dessa svåra fall
 • Vanligen rekommenderas betablockerare eller kalciumantagonister i lägsta effektiva dos:23
  • Betablockerare såsom propranolol, metoprolol och atenolol är inte teratogena, men fetala/neonatala effekter av betablockerare är möjliga vid långvarig behandling:
   • Lindrig intrauterin tillväxthämning, lindrig övergående neonatal bradykardi, respiratorisk depression, hyperbilirubinemi och /eller hypoglykemi
   • Intrauterin tillväxthämning verkar vara vanligare vid behanding med atenolol än med andra betablockerare
  • Kortverkande och långverkande kalciumantagonister används för behandling av hypertoni av gravida utan skadliga effekter på fostret:
   • Medfödda missbildningar har observerats i djurstudier, men detta kan ha varit indirekta effekter
   • En ökning av medfödda missbildningar har inte rapporterats bland människor, men dokumentationen är begränsad
   • Verapamil är att föredra eftersom den är relativt säker, har god tolerabilitet och är enkel att använda

Annan förebyggande behandling

 • Akupunktur:
  • Verkar enligt en Cochranerapport (2016) ha profylaktisk effekt mot migrän som är på samma nivå som läkemedelsprofylax, men med mindre biverkningar:48
   • Cochranerapporten konkluderar också att äkta akupunktur verkar vara något mer effektiv än sham-akupunktur
  • En metaanalys (2020) konkluderade att dokumentationen är bristfällig på grund av låg kvalitet på studierna49
  • En RCT visade minskat antal dagar med migrän på 3,9 vs 2,2 (sham), och antal anfall med 2,3 vs 1,6 (sham) 17–20 veckor efter påbörjad akupunkturbehandling hos patienter med migrän utan aura50
 • Yoga:
  • En metaanalys (2022) talar för att yogabehandling är effektivt både vid akut behandling och som profylax51
 • Psykoterapi?
  • En Cochranerapport (2019) konluderar att det saknas dokumentation för att psykologiska behandlingsmetoder har effekt för att förebygga anfall eller lindra förloppet av migrän bland vuxna52
 • Behandling med mindfulnessbaserad stressreduktion?53
  • Minskade inte förekomsten av huvudvärk mer än ett program med information om huvudvärk
  • Minskade handikapp, ökade livskvaliteten och medförde mindre depressiva symtom efter 36 veckor
Annons
Annons

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Migränanfall kan indelas i prodromalfas, eventuellt aurafas, huvudvärksfas och efterdyningarna:
  • Prodromer är förvarningar som kan vara mycket subjektiva
 • Huvudvärkens sidolokalisation kan variera från anfall till anfall och kan även byta sida under ett anfall.

Komplikationer

 • Migrän leder sällan till komplikationer.
 • Läkemedelsöveranvändning kan leda till ökad huvudvärksfrekvens:
  • Särskilt vanligt vid frekvent bruk av opioidinnehållande preparat, men har också rapporterats för koffein, ergotamin, triptaner och enkla analgetika
 • Migränstatus/status hemicranicus:
  • Anfall som varar längre än 72 timmar
 • Stroke och hjärtinfarkt:54
  • En metaanalys (2018) visade att migrän ökar risken för stroke (HR 1,41) och hjärtinfarkt (HR 1,23) och att förekomst av aura ökade risken för stroke.

Prognos

 • För många kvinnor blir migränen ofta bättre efter menopausen.55
 • Många män upplever också en förbättring i äldre åldrar.

Uppföljning

Plan

 • Regelbunden kontroll hos allmänläkare, till exempel en gång om året.

Vad bör kontrolleras?

 • Funktionsförmåga på arbetet och hemma.
 • Läkemedelsförbrukning.
 • Informera om behandlingsmöjligheter.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Migrän

Patientförening

Annons
Annons

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons