Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Normaltryckshydrocefalus, NPH


Uppdaterad den: 2022-12-12
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Normaltryckshydrocefalus (NPH) karakteriseras av gångsvårigheter, demens och urininkontinens i kombination med bildmässiga tecken på patologiskt förstorade ventriklar i hjärnan med normala tryckmätningar av cerebrospinalvätska (CSF).1
 • Man skiljer på idiopatisk och sekundär form.
 • Det intrakraniella trycket är antingen normalt eller bara lätt förhöjt.2
 • Det saknas en internationell erkänd definition av tillståndet.
 • Inte alla symtom i den klassiska symtomtriaden är nödvändigtvis närvarande.
 • NPH är en av de få potentiellt reversibla orsakerna till demens.

Förekomst

 • Tillståndet är underdiagnostiserat:
  • Omkring 80% av fallen förblir oupptäckta och därmed obehandlade2
 • Uppskattningsvis upp till 5% av demensfallen kan bero på NPH.1
 • Cirka hälften av NPH-fallen är idiopatiska och hälften sekundära till exempelvis hjärnblödningar, huvudskador, meningit eller andra intrakraniella sjukdomar.
 • Idiopatisk normaltryckshydrocefalus är den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna3:
  • Förekomsten ökar med åldern:
   • En studie visade prevalens på 0,2 % vid 70–79 års ålder och 5,9 % vid ålder >80 år4
  • En norsk studie uppskattade att prevalensen av idiopatisk NPH sannolikt är minst 22/100 0005

Diagnostiska fallgropar

 • Diagnosen blir inte ställd eller ställs för sent.
 • Parkinsonism vid misstänkt Parkinsons sjukdom som inte svarar på levodopa:
  • Idiopatisk NPH bör övervägas som differentialdiagnos
 • NPH-symtom tillskrivs komorbida tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Begreppet normaltryckshydrocefalus är något missvisande då det intrakraniella trycket ("intracranial pressure", ICP) måste vara förhöjt i början av sjukdomsförloppet, möjligen av och till, för att tillståndet ska kunna utveckla sig.
 • Idiopatisk NPH:
  • Det finns en del kontroversiella teorier om etiologi som inkluderar obalans i regleringen av CSF, vaskulär patologi och ändringar i hjärnvävnaden6-7
 • Sekundär NPH:
  • Kan utvecklas efter subaraknoidal blödning, huvudskada, maligna intrakraniella tumörer, meningoencefalit, cerebrovaskulär sjukdom eller andra intrakraniella tillstånd8
  • Misstänkt orsak vid de flesta tillstånd är nedsatt absorption av CSF

Predisponerande faktorer

 • Idiopatisk NPH, möjliga riskfaktorer:
  • Medfödd hydrocefalus som först ger symtom senare i livet9
  • Arteriell hypertension10
  • Diabetes mellitus, vitsubstanslesioner11
  • Ålder >70 år, se Förekomst ovan
 • Sekundär NPH, riskfaktorer:
  • Hjärnblödningar (subaraknoidala, intraventrikulära)
  • Huvudskador
  • Meningit
  • Cerebrovaskulär sjukdom
  • Hjärntumörer

ICD-10

 • G.91.2 Normaltryckshydrocefalus

ICD-10 Primärvård

 • G.91.2 Normaltryckshydrocefalus

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Hakim och Adams kriterierna12 från 1965 är fortfarande i bruk men tillståndet kan föreligga med gångsvårigheter som enda symtom:7
  • Den klassiska symtomtriaden: gångsvårigheter med balansproblem, demens, urininkontinens
 • Det finns detaljerade internationella riktlinjer och kriterier, men det saknas generella internationellt accepterade diagnostiska kriterier.
 • Tillståndet bör övervägas hos äldre personer med gångsvårigheter, vanligtvis symmetriska, som inte kan förklaras med alternativa diagnoser, oavsett om kognitiv svikt och/eller urininkontinens förekommer.
 • Patologiskt Evans-index (tecken på vidgade ventriklar) på MR hjärna stödjer diagnosen idiopatisk NPH.13

Differentialdiagnoser

 • Parkinsons sjukdom.
 • Parkinsonism associerat med andra tillstånd.
 • Demens, speciellt Lewy Body-demens.
 • Urologisk eller gynekologisk orsak till urinvägssymtom.
 • Ortopedisk orsak till gångsvårigheter.
 • Depression hos äldre.
 • Hypotyreos.
 • Myelopati.
 • Motorneuronsjukdomar.
 • Neuropati.
 • Kortikobasal degeneration.
 • Vitamin B12-brist.
 • Läkemedelsbiverkningar.
 • Blandtillstånd:
  • Omkring 75% av patienterna med behandlingskrävande NPH har en annan komorbid neurodegenerativ sjukdom

Anamnes

 • Smygande debut på cirka 3–6 månader, vanligtvis med bredspårig gång, korta steg, balansproblem och svårigheter med att starta rörelser:6
  • Nästan alla patienter med NPH har gångsvårigheter, som vanligtvis är det första eller det mest framträdande och besvärande symtomet3
  • I tidig fas är gångsvårigheterna ofta intermittenta, och ökar efter längre gångsträcka, vilket är svårt att påvisa vid gång i undersökningsrummet14
  • Eventuellt finns symtom på mild kognitiv svikt eller demens
  • Även frekvent miktion och trängningsymtom, med eller utan inkontinens, kan förekomma
 • Anhöriganamnes kan vara av stor betydelse.
 • Tidigare hjärnsjukdom eller skada?

Kliniska fynd

 • Bortsett från onormal balans, gångfunktion och möjligtvis tecken på kognitiv svikt brukar neurologiskt status vara utan fynd:3
  • Vanligtvis är symtomen symmetriska.
  • Frånvaro av kliniska tecken på hemipares, myelopati eller motorneuronsjukdom stöder diagnosen
  • Gångproblem, se film gång vid normaltryckshydrocefalus
 • Tester:
  • En studie visar att ett enkelt kliniskt test, Timed Up and Go, TUG-test, har hög specificitet (97 %) och sensitivitet (93 %) för NPH med en cut-off på 16,5 sekunder15
  • Kan se ut som kognitiv svikt på MMSE och/eller andra kognitiva tester.
 • Eventuella urinträngningssymtom med eller utan inkontinens som inte kan förklaras med andra diagnoser:
  • Alternativa orsaker till trängningssymtom vanliga i den här åldersgruppen

Kompletterande undersökningar i primärvård

 • Aktuella orienterande blodprov vid misstanke om kognitiv svikt:
  • Leukocyter, trombocyter, ASAT, ALAT, kreatinin, CRP, SR, vitamin B12, homocystein, folsyra, elektrolyter, albumin, Hb, ferritin, TSH, HbA1c, glukos
  • Eventuellt kolesterol, HDL, LDL och triglycerider
  • Överväg att göra en läkemedelsgenomgång
  • Borreliaserologi?
   • Tolkningen kan vara svår16
   • Rekommenderas endast att utföras när det är sannolikt att patienter har haft en borreliainfektion i det centrala nervsystemet
   • Ett positivt antikroppssvar hos en patient med ospecifika, diffusa symtom som med övervägande sannolikhet inte beror på borrelia skapar endast osäkerhet och feltolkning
  • Eventuellt andra serologiska tester vid misstanke om andra infektioner i centrala nervsystemet
 • Urinsticka och urinodling.
 • MR eller DT Hjärna:
  • Visar patologiskt förstorade ventriklar, eventuellt i tillägg till cerebral atrofi:
   • Reviderade åldersjusterade värden för radiologiskt Evans-index på MR har användbar sensitivitet och specificitet för att understödja diagnosen idiopatisk NPH13
  • Inga tecken på CSF-obstruktion
 • Eventuellt MR eller DT av cervikal eller lumbal columna vid misstanke om myelopati.

Andra undersökningar

Neurolog/neurokirurg

 • Tapptest:
  • Tappning av 20–50 ml CSF kan ge övergående bättre gångfunktion och kognition
  • Har ett positivt prediktivt värde, det vill säga positivt test betyder att patienten skulle ha nytta av en shunt:17
   • Många falskt negativa resultat. Negativa resultat bör inte exkludera patienter från shuntbehandling
 • Lumbalt infusionstest:
  • Efter lumbalt instick mäts öppningstrycket och därefter infunderas isoton lösning i subarachnoidalrummet med konstant hastighet
  • Infusionsmotståndskoefficienten (Rout) beräknas
  • Begränsad sensitivitet och specificitet, och korrelerar i låg grad med shunt-respons
 • ICP-mätning:
  • Det finns hållpunkter för att intratekala tryckförhållanden såsom tryckvågsamplituder kan vara av större diagnostiskt värde än de traditionella medeltrycksmätningarna
  • En norsk studie visar att ökad ICP-pulsatilitet kan ge svar om prediktiv nytta av shuntoperation18

När remittera?

 • Vid misstanke om tillståndet remitteras patienten till neurolog:7
  • Det är viktigt att information om patientens tidigare och nuvarande sjukdomar anges i remissen
 • Utredningen vid idiopatisk NPH är multidisciplinär med samarbete mellan neurolog, neurokirurg, fysio­terapeut, arbetsterapeut och ibland neuro­psykolog.7

Behandling

Behandlingsmål

 • Adekvat kirurgisk behandling med shunt hos noga utvalda patienter kan förbättra tillståndet.
 • Kirurgisk behandling innebär en risk för komplikationer:
  • Några patientgrupper är mer drabbade av komplikationer än andra
 • Att välja ut patienter som är aktuella för kirurgisk behandling är en utmaning.
 • Möjlig nytta av kirurgisk behandling bör vägas individuellt mot belastningen av vad en operation medför samt risken för komplikationer.

Kirurgisk behandling

 • Den gradvisa försämringen av idiopatisk NPH är bara delvis reversibel:19
  • Effekten av kirurgisk shunt-behandling är störst om operationen genomförs tidigt i sjukdomsförloppet
 • Reversibilitetspotentialen vid sekundär NPH beror bland annat på underliggande orsaker.
 • Operationsmöjligheter, permanent shunt:
  • Ventrikuloperitoneal (VP) shunt: dränering av CSF från hjärnans sidoventriklar via en kateter till bukhålan
  • Ventrikoatrial (VA) shunt: dränering av CSF från hjärnans sidoventriklar via en kateter till hjärtats högra förmak
  • Lumboperitoneal (LP) shunt: dränering av CSF från subaraknoidalrummet i den lumbala delen av ryggen via en kateter till bukhålan
 • Operationsmöjlighet, endoskopisk tredjeventrikulostomi (ETV):
  • Principen är att göra ett hål i golvet på tredje hjärnventrikeln, så att CSF dräneras via de basala cisternerna
  • Evidensgraden är för låg för att rekommendera ETV20

Läkemedelsbehandling

 • Det finns ingen godkänd läkemedelsbehandling
 • Experimentella fynd tyder på att acetazolamid kan ha viss effekt.21

Egenbehandling

 • Livsstilsåtgärder för att förebygga kardiovaskulär sjukdom och diabetes.
 • Efter en shuntoperation:
  • Följa sårhygiensrekommendationer och kliniska kontroller
  • Känna till symtomen på shuntsvikt

Annan behandling

 • Expektans.

Andra åtgärder

Vid demens

 • Det kan finnas behov av kommunala stödjande tjänster.
 • Körkort:
  • Läkaren ska göra en bedömning om patienten uppfyller hälsokraven till att inneha körkort.
  • Se även Körkortsmedicin – medicinska krav för olika sjukdomsgrupper.
  • MMSE:
   • MMSE-poäng mellan 26–30 är oftast tillräcklig för att kunna köra bil, om alla andra hälsokrav är godkända
   • MMSE-poäng mellan 19–25 är oftast oförenligt med att köra bil och bör medföra vidare utredning med praktiskt körprov eller neuropsykologisk utredning
   • MMSE-poäng <19 diskvalificerar vanligtvis från bilkörning
  • Körkort, anmälan om medicinsk olämplighet:
   • Muntlig överenskommelse bör inte göras vid demenssjukdom eller annan allvarlig kognitiv störning, särskilt inte då omdöme och insikt är påverkat
 • Andra hälsocertifikat och tillgång till vapen:
  • Läkaren ska också utvärdera om patienten uppfyller hälsokraven på att inneha andra certifikat såsom flygcertifikat när det är tillämpligt.
  • Tillgång till vapen och eventuell vapenlicens bör vara känt och följas upp vid behov.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Obehandlat blir tillståndet gradvis försämrat och de flesta blir beroende av hjälp och vård.2
 • Naturligt förlopp av idiopatisk NPH utan kirurgisk behandling: 
  • I en liten studie upplevde patienterna, efter ett genomsnitt på 13 månader, en signifikant försämring av gångfunktion, balans och kognitiva funktionshinder.19
 • Det naturliga förloppet av sekundär NPH beror på den underliggande sjukdomen.

Komplikationer

 • Komplikationer efter shunt-kirurgi inkluderar infektioner, blödningar, vävnadsskador, nervskador, död, kramper, skador i bukhålan (VP- och LP-shunt), obstruktion eller förträngningar i katetern, hjärtarytmier (VA-shunt), behov av reoperationer.
 • En systematisk översikt (2001) beräknade komplikationsfrekvensen till 38 %, däribland 6 % allvarliga (död, permanent nervskada).

Prognos

 • En systematisk översikt (2001) visade att cirka 29 % av patienter med idiopatisk NPH som behandlas kirurgiskt med shunt upplever signifikant och ihållande förbättring.22
 • En liten retrospektiv studie från 2008, som undersökte insättning av justerbara shunt-ventiler hos patienter med idiopatisk respektive sekundär NPH visade 80 % 5-årsöverlevnad med goda eller utmärkta resultat hos 79 % i gruppen med idiopatisk NPH och 70 % i gruppen med sekundär NPH.23
 • En översiktsartikel från 2012 uppskattar en klinisk förbättring på 70–90 % hos NPH-patienter som behandlas med moderna metoder.2

Uppföljning

Plan

 • Bör utformas tillsammans med specialist i neurologi eller geriatrik.

Vad bör kontrolleras?

 • Det är lämpligt med kontroll cirka var tredje månad:
  • Allmän somatisk, psykisk och social funktion
  • Om shuntopererad: symtom på shuntsvikt, överdränage, infektion?
  • Säkerhet i hemmet, i trafiken och i andra situationer
 • I tillägg, varje halvår:
  • MMSE
  • Behov av god man?
  • Behov av kommunala insatser?
 • I tillägg, minst årligen:
  • Läkemedelsgenomgång

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Om möjligt och om patienten samtycker, ha med en närstående/vän i samtalen:
  • Viktigt att läkaren ger information och emotionell stöttning till patienten och anhöriga
  • Rådgivning vid planering av åtgärder, samt förberedelse på tillståndets naturliga förlopp
 • Patienten eller anhöriga bör rapportera följande symtom omedelbart:
  • Vid shuntsvikt kan det gradvis uppstå symtom på ökat intrakraniellt tryck:
   • Huvudvärk och illamående, eventuellt kräkningar särskilt på morgonen, förändring i kognition eller beteende, ljusskygghet, urininkontinens, ataxi
  • Överdränage av CSF via shunten kan förorsaka illamående, koncentrationssvårigheter och huvudvärk som är värst i stående.
  • Feber, nedsatt allmäntillstånd, huvudvärk, hudinfektioner och/eller smärtor i kateterområdet kan vara tecken på shunitinfektioner.

Skriftlig patientinformation

Källor

Referenser

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons