Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Neurologi

Subduralhematom


Uppdaterad den: 2020-06-25
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Basfakta

Definition

 • Ett subduralt hematom kan uppstå:
  • Akut – inom 72 timmar
  • Subakut – 3–7 dagar efter skadan
  • Kroniskt – utvecklas över flera veckor
 • Akut subduralhematom:
  • Är ofta kopplat till betydande skallskada
  • Är den vanligaste typen av traumatiskt intrakraniellt hematom och påvisas hos en av 4 som läggs in med medvetslöshet efter skallskada
 • Kroniskt subduralhematom:
  • Vanligtvis över de laterala och superiora delarna av hemisfärerna, är en kronisk blodansamling mellan kraniet och hjärnan, till följd av trauma
  • Utvecklas ofta gradvis under några veckor med ökande symtom från hjärnan
  • Ger ofta lateraliserade symtom, men kan – särskilt hos äldre patienter – också ge diffusa cerebrala symtom
 • Subduralhematom är den vanligaste typen av traumatisk intrakraniell blödning och utgör 50–60 % av alla akuta traumatiska intrakraniella hematom.

Förekomst

 • Drabbar 1–20 per 100 000 personer per år.1
 • I åldersgruppen 70–79 år är incidensen särskilt hög.2
 • Män verkar vara mer drabbade än kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Subdural blödning och hematom beror inte bara på svår skallskada, utan också lättare skador, särskilt hos äldre personer som använder antikoagulantia.
 • Patogenes:
  • Blödningen orsakas vanligtvis av avslitna bryggvener på grund av snabb rörelse vid trauma3
  • Blödningen leder till hematom som dissekerar araknoidea från dura
  • Blödningen slutar efterhand som det intrakraniella trycket stiger och direkt kompression från själva koaglet
  • Hjärnskada uppstår till följd av direkt tryck, ökad intrakranielllt tryck eller intraparenkymal infarkt
  • När det intrakraniella trycket stiger avtar det cerebrala perfusionstrycket och den cerebrala blodtillströmingen, vilket gör att ischemiska skador kan uppstå
 • Akuta subduralhematom:
  • Blödningen orsakas vanligtvis av avslitna bryggvener och är ofta kopplat till betydande skallskada
  • I 20–30 % av fallen finns också en arteriell blödning med klart sämre prognos
 • Reblödningar:
  • I den subakuta fasen blir det koagulerade blodet mer flytande
  • På grund av samspelet mellan immunologiska faktorer, nybildning av blodkärl och mekaniska förskjutningar i hematomkaviteten kan större eller mindre reblödningar uppstå
  • Detta leder till att hematomet växer och efter hand till symtomgivande kompression av hemisfärerna
  • I hematomvätskan finns en markant ökad fibrinolytisk aktivitet, vilket ökar risken för nya blödningar4

Predisponerande faktorer1

 • Alkoholmissbruk
 • Hög ålder
 • Antikoagulationsbehandling:5
  • OR 3,69 för warfarin, OR 1,73 för NOAK
 • Trombocytaggregationshämmare:5
  • OR 1,24 för acetylsalicylsyra, OR 1,87 för klopidogrel
  • OR 4,0 för acetylsalicylsyra + warfarin, OR 7,93 för klopidogrel + warfarin
 • Epilepsi

ICD-10

 • S06 Intrakraniell skada
 • S06.5 Traumatisk subdural blödning
 • I62 Annan icke-traumatisk intrakraniell blödning
 • I62.0 Subdural blödning (akut) (icke traumatisk)
  • I62.9 Intrakraniell blödning (icke traumatisk) ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • S060 Hjärnskakning
 • I61-P Hjärnblödning

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Anamnes som ger misstanke om tillståndet.
 • DT-hjärna bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Hjärntumör
 • Demens
 • Stroke
 • Polymyalgia reumatika eller arteritis temporalis
 • Intoxikation med läkemedel
 • Depression

Anamnes

Akut subduralhematom

 • Beror ofta på fall eller olycka med motorfordon.
 • Ofta är patienten medvetslös eller håller gradvis på att förlora medvetandet.
 • Äldre personer har ökad risk för att utveckla akut subduralhematom jämfört med yngre.

Subakut subduralhematom

 • Är de fall som presenterar sig 3–7 dagar efter olyckan.

Kroniskt subduralhematom

 • Upp till hälften minns inte skallskadan.3
 • Ett typiskt drag vid tillståndet är att symtomen fluktuerar.
 • Huvudvärk är ofta ett framträdande symtom.
 • Patienten kan också klaga på diffusa symtom som trötthet, ökat sömnbehov, förvirring, minnessvårigheter och falltendens.
 • Fokala neurologiska bortfall som hemipares, svårighet att gå eller afasi kan utvecklas.
 • Tillståndet kan variera med bättre och sämre dagar.

Kliniska fynd

 • Mentala förändringar som till exempel desorientering och medvetandepåverkan kan föreligga.
 • Motoriska bortfall med hemipares och påverkade reflexer.
 • Pupilldilatation kan föreligga. Pupillerna kan vara av olika stora och pupillreaktionen kan vara trög.
 • Glasgow coma scale <9 talar för intensiv monitorering, se även Bedömning av skallskador hos vuxna.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Inga kompletterande undersökningar i primärvården som har något värde.

Andra undersökningar

 • PK-INR vid warfarinbehandling.
 • DT-hjärna bekräftar diagnosen:
  • Allteftersom det kroniska subdurala hematomet mognar ändras dess utseende på DT från hypertätt (färskt blod och koagel) till isodenst och därefter till hypodenst (flytande utan koagelbildning) i en process som tar 2–4 veckor
  • Ny blödning i det befintliga hematomet ger ett utseende på DT med växlande hypodensa och hyperdensa områden6
 • Eventuellt MR senare i förloppet för att bedöma prognosen.

När remittera?

 • Patienten ska remitteras till neurokirurg för bedömning av indikation för operation.

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika följdskador.

Behandlingen i korthet

 • Se även handläggning i ABC om Svår traumatisk hjärnskada i Läkartidningen (2020).7
 • Förstahandsbehandlingen är kirurgi:
  • De viktigaste kriterierna för omedelbart ingrepp är neurologiska symtom och tecken och bilddiganostiska fynd
  • Operation med evakuering av hematomet genom borrhål eller kraniotomi7
 • Korrigering av koagulopati:
 • Konservativ behandling kan övervägas vid små och asymtomatiska subduralhematom under följande förutsättningar:9
  • GCS ≥13 poäng efter skallskadan
  • Inga tecken på mer än 1 intrakraniellt hematom eller ödem vid bilddiagnostik
  • ≤10 mm sidoförskjutning av medellinjen
  • Ingen komprimering av basala cisterner
 • Vid konservativ behandling följs patienten med frekventa DT-kontroller.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Kvarstående neurologiska skador som pareser och afasi.

Prognos

 • Små hematom kan försvinna spontant.
 • Om hematomet behandlas innan det blir för stort är möjligheten för full återhämtning god.
 • Stora hematom kan ge kvarstående skador, risken är störst för äldre patienter.
 • Obehandlat kan ett stort subduralhematom i vissa fall vara dödligt.
 • Behandling:10
  • Ger gott resultat i 80-90 % av fallen
  • Cirka 10 % får recidiv
  • Infektion med subduralt empyem uppstår i mindre än 1 % av fallen

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Efter behandlingen klinisk och bilddiagnostisk uppföljning hos behandlande läkare.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons