Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

ASCO 2023: Fyra forskningsnyheter om lungcancer

Under American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2023 presenterades ett antal forskningsresultat gällande lungcancer. Här har NetdoktorPro:s medicinska chef Mats Halldin listat fyra forskningsnyheter om cancerformen. 


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2023-07-07

Annons

1. Lungcancerstudie visar klart ökad överlevnad

Tidigare resultat från ADAURA-studien har visat att risken för återfall var klart minskad under behandlingen.

Femårsdata från ADAURA-studien, där totalt 682 patienter randomiserades till osimertinib (n 339) eller placebo (n 343), visar att bland patienterna med stadium IB till IIIA av de som opererats för EGFR-positiv icke-småscellig lungcancer (NSCLC) minskade osirmertinib (Tagrisso) risken för dödsfall med 51 procent jämfört med placebogruppen.

Studiedeltagarna var i åldern 30-86 år och två tredjedelar var kvinnor. Studien genomfördes i 26 länder och är en dubbelblind fas III-studie.

Osimertinib är tredje generationens EGFR-TKI som testats som adjuvans efter radikaloperation av EGFR-muterad NSCLC. 

Länk till studien: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2304594

Annons
Annons

2. Neoadjuvant behandling i kombination med kemoterapi fördelaktigt 

CheckMate-816, en öppen, multicenter, randomiserad fas III-studie, utvärderade kombinationen tre cykler nivolumab (Opdivo) och platinabaserad kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi hos 358 patienter med kirurgiskt resekterbar icke-småcellig lungcancer, oavsett PD-L1-uttryck.

Annons
Annons

Studien visade statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar i händelsefri överlevnad (EFS) och patologiskt komplett respons (pCR) i gruppen som fick kombinationen neoadjuvant behandling med nivolumab (Opdivo) och kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi. Säkerhetsprofilen överensstämde med tidigare rapporterade studier på nivolumab i kombination med kemoterapi vid NSCLC.

Länk till studien: https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.8521

3. Signifikant ökad överlevnad och EFS med adjuvant behandling

Den dubbelblinda, randomiserade fas III-studien KEYNOTE-671, med EFS som primärt effektmått, visade att pembrolizumab (Keytruda) i kombination med platinabaserad kemoterapi signifikant ökade överlevnaden hos patienter med tidigt stadium av NSCLC när det följs av resektion och ytterligare adjuvant anti-PD-1-terapi. Studien visade även ökad EFS med neoadjuvant och adjuvant behandling med pembrolizumab jämfört med placebo (HR 0,58 (95 % KI 0,46-0,72); p <0,00001).

Studien omfattade 797 patienter med NSCLC i antingen stadium II, IIIA eller IIIB, där 397 fick pembrolizumab plus kemoterapi före operation och pembrolizumab efteråt. 400 patienter fick bara placebo plus kemoterapi före operation och placebo efteråt. Medianuppföljningen var 25,2 månader. Studien visade också statistiskt signifikanta förbättringar av sekundära effektmått för patologiskt svar (mPR + pCR) med “förväntade biverkningsmönster”.

Länk till studie: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2023.41.17_suppl.LBA100

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

 

4. Nästan 90 procent av patienterna svarade på behandlingen

Den prövarinitierade SCARLET-studien är den första som utvärderar effekt och säkerhet av sotorasib (Lumykras) i kombination med kemoterapi i form av en så kallad platinumdubblett bestående av karboplatin och pemetrexed. 

Sotorasib i kombination med kemoterapi gav en objektiv tumörrespons på 88,9 procent och var tolerabelt vid behandling i första linjen av patienter med icke-småcellig KRAS G12C-muterad lungcancer. 

I denna enarmade fas II-studie ingick 30 patienter varav 25 män med avancerad icke-småcellig, icke-skivepitel KRAS G12C-muterad lungcancer. Medianåldern var 70 år och alla utom en var rökare.

– Med reservation för att man bör vara försiktig med att dra slutsatser utifrån en relativt liten studie som den här är det onekligen hoppingivande att närmare 90 procent av patienterna svarar på behandlingen, säger docent Jan Nyman, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg i ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Amgen. 

En liknande fas III-studie kommer att påbörjas i Sverige. 

Länk till studien: https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/226425


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.