Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Hud/Venereologi

Basaliom


Uppdaterad den: 2019-11-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Malign cellförändring som utgår från hudens stratum basale.
 • Kallas också basalcellscancer eller carcinoma basocellulare.

Förekomst

 • Allmänt:
  • Basaliom är den vanligaste cancertypen bland ljushyade personer världen över1
  • Diagnosen är fyra till tio gånger så vanlig som skivepitelcancer och förekomsten ökar med upp till 10 % per år2 
  • I USA är livstidsrisken för att få basaliom 30 %3
  • Förekomsten ökar med åldern och är upp till 30 % vanligare bland män4
  • Tillståndet är ovanligt hos mörkhyade personer
 • Incidens av basaliom i Sverige:
  • Antalet nya PAD-verifierade fall år 2016 var 50983, varav 25 591 män och 25 392 kvinnor

Etiologi och patogenes1

 • Långvarig UVB-strålning antas vara orsaken i 70 % av fallen.5
 • Patogenes:
  • Solstrålar tränger in i hudens basalceller och hudadnexstrukturer och skadar DNA i keratocyterna, vilket leder till okontrollerad växt

Predisponerande faktorer

 • Risken för att utveckla basaliom ökar med åldern och med graden av solexponering.6
 • Andra riskfaktorer är:
  • Ljus hud som lätt blir solbränd (OR 1,6)1
  • Frekventa och upprepade solbrännskador som barn1
  • Solande i solarium (associerat med 25–50 % ökad risk)7
  • Immunsuppression efter organtransplantation (OR 10)8
  • Tidigare arsenikbehandling9 eller strålbehandling
  • Långvarig exponering för cancerframkallande ämnen som sot, tjära och kolväten10
 • Familjär anhopning (OR 2,2).11

ICD-10

 • C44 Andra maligna tumörer i huden
  • C44.0 Malign tumör i läpphuden
  • C44.1 Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
  • C44.2 Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
  • C44.3 Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
  • C44.4 Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen
  • C44.5 Malign tumör i huden på bålen
  • C44.6 Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
  • C44.7 Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften
  • C44.8 Malign tumör i huden med övergripande växt
  • C44.9 Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ofta ställas på typisk klinisk bild.
 • Histologi bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Aktinisk keratos
 • Seborroisk keratos
 • Skivepitelcancer
 • Malignt melanom
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Fibrom

Anamnes

 • Hudförändring, sår eller knuta som växer långsamt på solexponerad hud.
 • Eventuellt lättblödande sår, eller sår som inte vill läka.
 • Vanligast lokalisation är huvud/hals.

Kliniska fynd

 • Basaliom förekommer i ansiktet, på öronen, i nacken, på bålen och någon gång på extremiteter, men sällan på handryggar.

Olika typer

 • Nodulär och ulcererande:
  • Utvecklar med tiden en central ulceration med fast, cirkulär, vallformad uppdriven pärlliknande rand med infiltration under angränsande hud
  • Tumören kan ibland fortsätta växa utan sårbildning och blir då nodulär eller cystisk med karaktäristisk pärlemorskimrande yta med telangiektasier
 • Diffust infiltrerande eller skleroserande (morfealiknande):
  • Saknar skarp gräns och ser ofta ut som ett vitt till gulrosa infiltrerat ärrliknande plack
  • Med tiden utvecklas ulcerationer och krustor
 • Ytlig eller multifokal:
  • Sitter oftast på bålen
  • Dessa lesioner utvecklar sig långsamt till erytematösa, lätt fjällande, ibland multipla, tunna plack som kan bli flera cm i diameter
  • Patienten har ofta haft hudförändringarna i flera år och de kan felaktigt uppfattas som eksem eller psoriasis
 • Pigmenterade varianter:
  • Är sällsynta och kan kliniskt ibland vara svåra att skilja från maligna melanom
Nodulärt basaliom
Basaliom, ytligt
Ulcererat basaliom på näsan

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Diagnosen ska alltid bekräftas med histologi.
 • Om basaliomet inte är möjligt att excidera, kan stansbiopsi tas för histologisk bekräftelse:
  • Denna tas med fördel från den mest infiltrerade delen
  • En 2-3 mm stansbiopsi ger sällan oacceptabla ärr, varken i ansiktet eller på andra ställen på kroppen

När remittera?

 • Vid större tumörer eller om dessa sitter på svåråtkomliga eller kosmetiskt viktiga platser remitteras patienten till kirurg eller hudspecialist för val av lämplig behandling.

Checklista vid remittering

Hudcancer

 • Syftet med remissen:
  • Diagnostik? Behandling? Övrigt?
 • Anamnes:
  • När började tillståndet? Förlopp och utveckling?
  • Lokalisation och utbredning? Obehag?
  • Andra sjukdomar av betydelse?
 • Kliniska fynd:
  • Allmäntillstånd? Hudstatus – lokalisation, storlek, beskrivning? Bifoga om möjligt foto

Behandling

Behandlingsmål

 • Bota patienten och förhindra recidiv.
 • Borttagning av tumören.

Behandlingen i korthet12

 • Basalcellscancer bör i de flesta fall avlägsnas kirurgiskt.
 • Fotodynamisk behandling används i ökande utsträckning vid ytliga tumörer:
  • Alternativa behandlingar är kryoterapi eller elektrodesiccation i kombination med kyrettage
 • Ett kliniskt säkert och litet basaliom kan vanligtvis avlägsnas av allmänläkaren
 • Små basaliom kan någon gång behandlas med läkemedel.

Läkemedelsbehandling

 • Imikvimod 5 %:
  • Godkänt som behandling och kan användas på små och ytliga basaliom.13-14 Behandlingen är dock långvarig (sex veckor), ger upphov till kraftig lokal hudreaktion och kräver hög följsamhet av patienten
 • Andra läkemedel används i liten utsträckning, men följande alternativ finns:
  • 5-fluoro-uracil-kräm 5 % är tillgänglig på licens, men används mycket sällan och då främst vid multipla ytliga lesioner på bålen och extremiteterna15
  • Interferon har rapporterats ha effekt (lyckad behandling i 67 % av fallen)16
  • Vismodegib (tabletter) har godkänts för behandling av lokalt avancerad eller metastatisk sjukdom där lokalbehandling inte är möjlig:17 
   • En studie visade förbättring hos 43 % av patienterna18

Annan behandling

Kirurgi

 • Excision:
  • Är regel och möjliggör histologisk granskning av resektionskanterna
  • Kliniskt fri excisionsmarginal på minst 3–4 mm rekommenderas19
  • Excisionen bör frikostigt inkludera subkutan vävnad för att uppnå radikalitet mot djupet
 • Alternativa metoder:
  • En del basaliom kan skrapas bort genom kyrettage kombinerad med kryo-, laser- eller elektrodesiccationsbehandling av gränserna mot frisk vävnad
  • Rekommenderas inte vid behandling av recidiv eller skleroserande basaliom

Fotodynamisk behandling

 • Bäst effekt ses vid ytlig basalcellscancer (tjocklek < 1 mm) och behandlingen ger vanligtvis mindre ärrbildning än de flesta andra metoder:20
  • Recidiv är vanligare än vid kirurgi21
  • Responsen vid nodulära och skleroserande former har varit dålig
 • Behandlingen innebär att metylaminolevulinat eller aminolevulinsyra appliceras på hudlesionen som sedan täcks med tättslutande förband i tre timmar:
  • Metylaminolevulinat och aminolevulinsyra absorberas selektivt av tumörceller och metaboliseras till ljussensibiliserande koncentrationer av protoporfyrin IX
  • Området bestrålas sedan i cirka tio minuter med särskilt rött ljus från en ljuskälla
  • En del patienter upplever smärta under ljusbehandlingen och bedövning inklusive nervblockader kan någon gång behövas
  • Behandlingen av basaliom bör upprepas vid två tillfällen för bästa möjliga resultat

Strålbehandling

 • Används främst hos äldre personer med utbredda lesioner.
 • Det finns stöd från ett begränsat antal studier för att strålbehandling har god effekt och ger bra kosmetiskt resultat. 22
Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

 • Undgå för mycket solexponering och solarium.
 • Solskydd:
  • Det saknas evidens (endast enstaka välgjorda vetenskapliga studier har gjorts) för att regelbunden användning av solskyddsmedel har någon skyddseffekt mot basaliom i huden23
 • Som sekundär-profylax är tidig upptäckt av recidiv eller nya basaliom viktigt.
 • Nikotinamid (vitamin B3) tablett 500 mg x 2 har visat sig minska förekomsten av nya tumörer och aktiniska keratoser hos patienter som behandlas för basaliom eller skivepitelcancer:24
  • Efter ett års behandling, var det genomsnittliga antalet tumörer 1,7 i behandlingsgruppen och 2,4 i kontrollgruppen. Antal aktiniska keratoser reducerades också signifikant
  • Ett års behandling var vältolererad

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Basaliom kan förbli små i flera år med liten tillväxttendens, särskilt hos äldre personer. De kan också växa snabbt.
 • De metastaserar mycket sällan, men patienter som har haft basaliom har en ökad risk att få nya basaliom och andra maligna sjukdomar:2
  • Kumulativ risk för nytt basaliom inom tre år är 33–77 %25
  • Risken att utveckla malignt melanom är två till sex gånger högre26-27 – troligen till följd av tidigare ökad exponering för ultraviolett strålning. Den absoluta risken för andra cancersjukdomar är låg

Prognos

 • Prognosen vid basaliom är god:12
  • Recidivrisken för primär basalcellscancer är 1–10 %, medan risken för att behandlingen misslyckas för recidivtumörer är 15-30 %
 • Ökad risk för recidiv vid diameter ≥2 cm och:28
  • Loklisation på huvud/hals (OR 9,7)
  • Djupare engagemang än subkutan fettväv (OR 3,1)

Uppföljning

Plan

 • Patienter som har haft stora, många eller skleroserande (morfealika, högaggressiva) tumörer bör följas upp med kliniska kontroller i samarbete med hudspecialist.

Vad bör kontrolleras?

 • Tecken på recidiv.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Basalcellscancer sprider sig nästan aldrig, och behandlingen är nästan alltid botande.
 • Risken att få nya tumörer är relativt stor och det är därför viktigt med egenkontroll.

Skriftlig patientinformation

Patientorganisation

Animationer

 • Hudcancer
Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen AAD (American academy of Dermatology)? Lämna din e-postadress här »

Källor

 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen EADV (European Academy of Dermatology and Venereology Congress)? Lämna din e-postadress här »


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons