Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Botulism


Uppdaterad den: 2018-08-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Botulism är en neuroparalytisk sjukdom som orsakas av toxiner från den sporbildande, anaeroba stavbakterien Clostridium botulinum.

Klassificering – tre olika former

 • (1) Livsmedelsburen botulism – förtäring av livsmedel som innehåller toxiner.
 • (2) Sårbotulism – toxiner som produceras i sår som är förorenade med C. botulinum
 • (3) Spädbarnsbotulism – förtäring av sporer i mat eller möjligen av dryck (kamomillte1). Den speciella miljön i spädbarnstarmar möjliggör produktion av toxin i tarmen.

Förekomst

 • Under perioden 2004–2012 anmäldes åtta fall, varav de flesta var orsakade av livsmedel.

Etiologi och patogenes

 • C. botulinum är en anaerob, grampositiv, sporbildande bakterie som finns i jord, i sjösediment och i tarmkanalen hos djur och producerar det mest potenta bakteriella toxin som man känner till.
 • Åtta typer av toxin från C. botulinum kan orsaka botulism; A, B och E är vanligast.
 • Toxinerna är zinkmetalloproteaser som bryter ned strukturer i de presynaptiska motoriska nervmembranen och därmed inhiberar frigöringen av acetylkolin.
 • Livsmedelsöverförd botulism beror på intag av toxiner, oftast från rökt fisk eller konserverade livsmedel.
 • Sårbotulism beror på toxinproduktion i sår och är vanligast hos narkomaner.
 • Spädbarnsbotulism:
  • Beror på toxinbildning i tarmen hos spädbarn, särskilt efter förtäring av honung
  • Man har också funnit C. botulinum sporer i kamomillte:1
   • I en del länder ges kamomillte till spädbarn mot spädbarnskolik
   • Detta kan utgöra en risk för spädbarnsbotulism och bör avrådas ifrån

Inaktivering av toxin

 • Toxinet inaktiveras vid kokning längre än 10 minuter vid 100 °C.
 • Sporerna är mycket värmeresistenta och måste värmas upp till 120 °C för att inaktiveras.

Predisponerande faktorer

 • Förtäring av konserverad, rökt eller vakuumförpackad anaerob mat, särskilt hemmainlagda grönsaker, rökt kött eller fisk och inlagd sill/strömming.
 • Vid spädbarnsbotulism är honung den vanligaste smittkällan, eventuellt kamomillte1 (se ovan).
 • Sprutanvändning bland narkomaner.

ICD-10

 • A05.1 Botulism

ICD-10 Primärvård

 • A051 Botulism

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Centralt utlösta neurologiska bortfallsymtom och progredierande perifera pareser.
 • Påvisning av toxin i serum eller mat, eventuellt i spädbarns avföring.
 • Anamnes över nyligen förtärd konserverad mat, rökt kött eller fisk samt över sprutanvändning.

Differentialdiagnoser

Hjärnnervspåverkan

 • C. Miller-Fisher-varianten av Guillain-Barrés syndrom.
 • Myastenia gravis.
 • Meningit, infektiös eller malignt betingad.

Illamående och kräkningar

 • Mekanisk eller paralytisk ileus.
 • Andra typer av matförgiftning.

Anamnes

 • Symtomen kan variera från bagatellartade besvär till mycket allvarliga symtom och tecken.
 • Synrubbningar, särskilt diplopi och förlust av ackommodationsförmågan uppstår tidigt.
 • Andra symtom är muntorrhet, talbesvär, sväljproblem och förstoppning.
 • Illamående och kräkningar förekommer, särskilt vid typ-E-toxin.
 • Progressiv muskelsvaghet som kan leda till respirationssvikt.
 • Spädbarnsbotulism:
  • Börjar ofta med förstoppning och muskelsvaghet, därefter symtomutveckling enligt beskrivning
 • Sårbotulism:
  • Oftast förlamning i muskler nära hudlesioner

Kliniska fynd

 • Synrubbningar, främst diplopi och förlust av ackommodationsförmågan.
 • Ptos, fixerade dilaterade pupiller och hjärnnervspares av extraokulära muskler är karaktäristiska tecken.
 • Den sensoriska statusen är normal.
 • Respirationsparalys; respiratorbehandling kan bli aktuellt.

Andra undersökningar

På sjukhuset

 • Agenspåvisning i avföringen.
 • Påvisning av toxin i blod, avföring eller misstänkta livsmedel:
  • Toxinpåvisning görs via inokulation på mus – kontakta Folkhälsomyndigheten

När remittera?

 • Vid misstanke om botulism ska patienten genast läggas in på sjukhus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Motverka symtomen och upprätthålla respirationen.

Allmänt om behandlingen

 • Ska normalt genomföras på sjukhus.
 • Magsköljningar och specifikt botulism-antitoxin:
  • Antitoxinet beställs från Apoteket Scheele, Stockholm
 • Botulism definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom.
 • Läkaren är skyldig att utföra nödvändiga undersökningar för att ställa diagnosen och för att vidta åtgärder som motverkar att sjukdomen överförs till andra.

Läkemedelsbehandling

Botulism-antitoxin

 • Trivalent antitoxin (typ A, B och E) som framställs ur hästserum:
  • Ett koncentrat av polyvalenta immunoglobuliner mot botulism-toxin
  • Kan framkalla allergisk reaktion och ska därför intrakutantestas före infusion
 • Kan rädda livet på patienten och ska ges så snart som möjligt vid klinisk misstanke.2

Annan behandling

 • Intubation och mekanisk ventilering vid behov.
 • Parenteral vätska och näring så länge som patienten har problem att svälja.
 • Vid sårbotulism: rengöring och avlägsnande av nekrotisk vävnad, eventuellt antibiotikabehandling.

Förebyggande åtgärder

 • Sträng hygien vid tillredning av rökt fisk och konserverade grönsaker och skinka.
 • Undvik kontakt med jord och var noga med korrekt saltinnehåll och temperatur vid inläggning av fisk.
 • Barn under 1 år ska inte ges honung eller kamomillte.
 • Adekvat sterilisering av all inlagd och vakuumförpackad mat.
 • Kokning av konserverade produkter i cirka 10 minuter minskar risken för sjukdom.
 • Uppsvällda konservburkar ska kastas:
  • Proteolytiska enzymer från C. botulinum producerar gas
 • Vaccin saknas.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Livsmedelsburen botulism

 • Inkubationstiden är vanligtvis 12–36 timmar, men kan variera från 6 timmar och upp till tio dagar.
 • Tillståndets förlopp varierar i intensitet, från lindrigt och övergående utan behov av medicinsk behandling, till mycket allvarligt och livshotande (obehandlat) tillstånd.
 • Progressivt förlopp från neurologiska bortfall i hjärna till perifera pareser.

Sårbotulism:

 • Förlöper som livsmedelsburen botulism men med längre inkubationstid, ofta kring tio dagar.

Komplikationer

 • Autonom neuropati.
 • Respirationssvikt och död.

Prognos

 • Det flesta har ett ofarligt förlopp.
 • God vid adekvat behandling.
 • Tidigare uppgavs en mortalitet på runt 70 %, men med dagens möjligheter till stödbehandling är mortaliteten cirka 10 %.

Uppföljning

Anmälningsplikt

 • Anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen:
  • Alla misstänkta och bekräftade fall ska omedelbart anmälas till smittskyddsläkaren i regionen där patienten bor samt till Folkhälsomyndigheten
 • Kriterier för slutgiltig anmälan:
  • Kliniskt ställd diagnos och påvisning av botulinumtoxin hos patienten eller i livsmedel
  • Kliniskt ställd diagnos och agenspåvisning av Clostridium botulinum i avföringen
  • Kliniskt ställd diagnos och övertygande kostanamnes, till exempel förtäring av rökt fisk
  • Påvisning i laboratorium krävs inte när fallet är epidemiologiskt knutet till ett laboratorieverifierat fall eller vid övertygande anamnes

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animationer

Källor

Databaser

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons