Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Meningit


Uppdaterad den: 2019-05-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Definition

 • Meningit är en infektion i de mjuka hinnorna, leptomeningerna pia mater och arachnoidea, som sluter sig runt hjärnan och ryggmärgen.

Bakgrund och epidemiologi

 • Incidensen i Sverige är relativt konstant mellan 0,5–1,0 fall/100.000 invånare och år.
 • Enligt en svensk rapport över fallen som inträffat i riket är incidensen i Sverige högst i åldersgruppen 15–19 år, följt av 80 år och äldre samt barn under 1 år.
 • Meningokockinfektion är vanligast i "meningitbältet" i Sub-sahariska länder, från Senegal i väst till Etiopien i öst. I dessa länder ses utbrott episodiskt var 5–12:e år där runt 1000 per 100 000 invånare drabbas

Etiologi och patogenes

 • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) och Neisseria meningitidis (meningokocker) står för 80 % av alla fall av meningit.
 • Incidensen av Haemophilus influenzae har fallit med mer än 99 % i länder som vaccinerar rutinmässigt men är fortsatt mycket hög i många afrikanska och asiatiska länder där befolkningen inte vaccineras.
 • Meningit kan utvecklas vid direkt spridning av infektion från en paranasal bihåla eller från mellanörat via mastoideus till meningerna.
 • Även skallfrakturer eller neurokirurgiska ingrepp är riskfaktorer.

ICD-10

 • G00 Bakteriell meningit som ej klassificeras annorstädes

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

 • Tidsspannet mellan symtomdebut till diagnos på sjukhus är oftast kort.
 • Klassisk triad är feber, nackstyvhet och förändrad medvetandegrad/förändrat mentalt tillstånd.

Diagnostik och undersökning

 • Lumbalpunktion är det viktigaste diagnostiska verktyget. 
 • Diagnostiken får inte fördröja behandling. 

Differentialdiagnoser

 • Det finns en rad andra diagnoser som påminner om ABM i sin presentation.
 • Däribland viral meningit, infektioner som orsakar konfusion hos patienten såsom högfebril pneumoni eller UVI, sepsis.

Allmänt

 • En lyckad behandling är beroende av tidig diagnos, intravenös vätskebehandling vid tecken på chock, tillräckliga doser antibakteriella medel och adekvat behandling av komplikationer.

Läkemedelsbehandling

 • Vid samhällsförvärvad bakteriell meningit (utan särskilda omständigheter) rekommenderas cefotaxim alternativt ceftriaxon samt ampicillin i första hand enligt behandlingsriktlinjer från den Svenska Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram.
 • Alternativt kan meropenem ges.
 • Vinsten av att ge iv steroider eller ej är inte fastställd då man inte sett förbättrad mortalitet.
 • Svenska Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram rekommenderar att man ger iv dexametason 0,15 mg/kg x 4 (max 10 mg per dos) under 4 dagar.

Förlopp

 • Ofta akut insjuknande och snabb progression av tillståndet.
 • Utan adekvat behandling kan en allvarlig bakteriell meningit medföra att patienten dör inom 24 timmar.
 • Med behandling är förloppet betydligt bättre.

Prognos

 • Mycket beroende på agens.
 • Vid meningokockmeningit utan fulminant sepsis är dödligheten <5 %.
 • Vid pneumokockmeningit är dödligheten cirka 20 %.
 • Vid meningit av okänd orsak är dödligheten cirka 10-15 %.
 • Även bakomliggande sjukdomshistoria påverkar prognosen.

Komplikationer

 • Dels kan akuta komplikationer ses såsom sepsis, septisk chock, hjärnabscess med mera.
 • På längre sikt är nedsatt hörsel eller bortfall av hörsel det vanligaste sequelet.
 • Cirka hälften av prematurer och barn som överlever det akuta stadiet får neurologiska följdsymtom.

 

 • Svenska Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram.
 • Neisseria meningitidis - Årsrapport över invasiv meningokockinfektion i Sverige år 2016 . Universitetssjukhuset Örebro.
 • GBD 2016 Meningitis Collaborators. Global, regional, and national burden of meningitis, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 
 • Ogunlesi TA, Odigwe CC, Oladapo OT. Use of corticosteroids for treatment of the newborn with bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015.

 


Annons
Annons
Annons

Annons