Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Meningit


Uppdaterad den: 2024-02-15

Annons

Definition

 • Meningit är en infektion i de mjuka hinnorna, leptomeningerna pia mater och arachnoidea, som sluter sig runt hjärnan och ryggmärgen.

Bakgrund och epidemiologi

 • Incidensen i Sverige är relativt konstant mellan 0,5–1,0 fall/100.000 invånare och år.
 • Enligt en svensk rapport över fallen som inträffat i riket är incidensen i Sverige högst i åldersgruppen 15–19 år, följt av 80 år och äldre samt barn under 1 år.
 • Meningokockinfektion är vanligast i "meningitbältet" i Sub-sahariska länder, från Senegal i väst till Etiopien i öst. I dessa länder ses utbrott episodiskt var 5–12:e år där runt 1000 per 100 000 invånare drabbas

Etiologi och patogenes

 • Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) och Neisseria meningitidis (meningokocker) står för 80 % av alla fall av meningit.
 • Incidensen av Haemophilus influenzae har fallit med mer än 99 % i länder som vaccinerar rutinmässigt men är fortsatt mycket hög i många afrikanska och asiatiska länder där befolkningen inte vaccineras.
 • Meningit kan utvecklas vid direkt spridning av infektion från en paranasal bihåla eller från mellanörat via mastoideus till meningerna.
 • Även skallfrakturer eller neurokirurgiska ingrepp är riskfaktorer.
Annons
Annons

ICD-10

 • G00 Bakteriell meningit som ej klassificeras annorstädes

Anamnes och kliniska fynd

 • Tidsspannet mellan symtomdebut till diagnos på sjukhus är oftast kort.
 • Klassisk triad är feber, nackstyvhet och förändrad medvetandegrad/förändrat mentalt tillstånd.

Diagnostik och undersökning

 • Lumbalpunktion är det viktigaste diagnostiska verktyget. 
 • Diagnostiken får inte fördröja behandling. 

Differentialdiagnoser

 • Det finns en rad andra diagnoser som påminner om ABM i sin presentation.
 • Däribland viral meningit, infektioner som orsakar konfusion hos patienten såsom högfebril pneumoni eller UVI, sepsis.
Annons
Annons

Allmänt

 • En lyckad behandling är beroende av tidig diagnos, intravenös vätskebehandling vid tecken på chock, tillräckliga doser antibakteriella medel och adekvat behandling av komplikationer.

Läkemedelsbehandling

 • Vid samhällsförvärvad bakteriell meningit (utan särskilda omständigheter) rekommenderas cefotaxim alternativt ceftriaxon samt ampicillin i första hand enligt behandlingsriktlinjer från den Svenska Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram.
 • Alternativt kan meropenem ges.
 • Vinsten av att ge iv steroider eller ej är inte fastställd då man inte sett förbättrad mortalitet.
 • Svenska Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram rekommenderar att man ger iv dexametason 0,15 mg/kg x 4 (max 10 mg per dos) under 4 dagar.

Förlopp

 • Ofta akut insjuknande och snabb progression av tillståndet.
 • Utan adekvat behandling kan en allvarlig bakteriell meningit medföra att patienten dör inom 24 timmar.
 • Med behandling är förloppet betydligt bättre.

Prognos

 • Mycket beroende på agens.
 • Vid meningokockmeningit utan fulminant sepsis är dödligheten <5 %.
 • Vid pneumokockmeningit är dödligheten cirka 20 %.
 • Vid meningit av okänd orsak är dödligheten cirka 10-15 %.
 • Även bakomliggande sjukdomshistoria påverkar prognosen.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Dels kan akuta komplikationer ses såsom sepsis, septisk chock, hjärnabscess med mera.
 • På längre sikt är nedsatt hörsel eller bortfall av hörsel det vanligaste sequelet.
 • Cirka hälften av prematurer och barn som överlever det akuta stadiet får neurologiska följdsymtom.

 

 • Svenska Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram.
 • Neisseria meningitidis - Årsrapport över invasiv meningokockinfektion i Sverige år 2016 . Universitetssjukhuset Örebro.
 • GBD 2016 Meningitis Collaborators. Global, regional, and national burden of meningitis, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. 
 • Ogunlesi TA, Odigwe CC, Oladapo OT. Use of corticosteroids for treatment of the newborn with bacterial meningitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.