Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Harpest (tularemi)


Uppdaterad den: 2020-03-02

Annons

Bakgrund

 • Bakterieorsakad vektorburen zoonos som orsakar sjukdomsutbrott hos hare och smågnagare, och febersjukdom hos människa.

Epidemiologi

 • I vår del av världen beror tularemi på Francisella tularensis subsp. holarctica (typ B).
 • År 2019 anmäldes totalt cirka 1048 fall, vilket är den här högsta incidensen sedan 2010.
 • Incidensen är högst augusti-september.
 • Toppar i förekomsten inträffar har ett misstänkt samband med sorkår.
 • Spridningen var tidigare begränsad till Norrland (högst incidens i Dalarna under 2019) men har nu även spridit sig till Götaland och Svealand.

Etiologi och patogenes

 • Tularemi orsakas av Francisella tularensis och ger infektion hos många djur, särskilt harar och smågnagare.
 • Inkubationstiden är vanligen 3–10 dagar.
 • Oftast sker först en lokal infektion med därefter spridning till regionala lymfkörtlar och eventuellt andra organ. Det uppstår ofta en lokal granulomatös inflammation, ofta med abscessbildning.
 • Olika smittvägar:
  • Bett av en smittad mygga (vanligast), broms, fästing eller annan insekt
  • Direkt kontakt med ett smittat djur, inklusive intag av otillräckligt tillagat kött från ett infekterat djur
  • Inandning av damm, förorenat med sjuka djurs urin eller avföring
  • Intag av smittat vatten (särskilt personer med egen brunn där döda smågnagare har kommit in)
 • Smitta mellan människor förekommer inte, men smitta i laboratorier har förekommit.
Annons
Annons

ICD-10

 • A21 Tularemi (harpest)

Anamnes

 • Akut insjuknande med hög feber (frysningar/frossa) och sjukdomskänsla samt sår, förstorade lymfkörtlar eller granulom:
  • Huvudvärk och illamående nämns som andra frekventa symtom
  • Andra symtom är torrhosta (pulmonell form), myalgi, bröstsmärtor, kräkningar, halsont, magsmärtor och diarré
 • Sjukdomsbilden beror på inokulationsstället och graden av systemisk påverkan:
  • Infektionen kan även förlöpa asymtomatiskt
 • Viktiga uppgifter i anamnesen:
  • Föregående kontakt med infekterade djur eller potentiell vektor i endemiskt område
  • Bett av mygga, fästing eller broms med rätt inkubationstid (vanligen 3–10 dagar)
  • Gräsklippning, höskörd, jordbruksarbete med risk för exponering
  • Möjlig kontakt med kontaminerat vatten (egen brunn eller stillastående vatten till exempel)

Kliniska fynd

 • Ulceroglandulär tularemi:
  • Sår som inte läker, ofta torrt, med regional, smärtande körtelsvullnad
  • Såret är ofta vallformat
 • Okuloglandulär tularemi:
  • Oftast ensidig ögonpåverkan med konjunktivit och regional lymfkörtelsvullnad preaurikukulärt
 • Faryngeal tularemi:
  • Sväljsmärtor, körtelsvullnad på halsen och erytem, tonsillit eller sår i svalget
 • Pulmonell tularemi:
  • Kan ge dyspné och rassel vid auskultation (såsom vid pneumoni)
 • Tyfös tularemi:
  • Septisk sjukdomsbild
 • Vid alla varianter av sjukdomen kan det förekomma splenomegali och utslag.

Utredning av harpest

 • Diagnosen ställs med PCR (i första hand), serologi eller odling av bakterien:
  • Från sårsekret eller blod (aerob blododlingsflaska)
 • Odling:
  • Görs inte rutinmässigt
  • Odling från sår, biopsi eller blod ger säker diagnos, men ger risk för smitta på laboratoriet:
  • Som säkerhetsåtgärd bör alla odlingar märkas med "misstanke om tularemi" för att minska risken för smitta
  • Odling är en långsam och något osäker process och de flesta diagnoser kan ställas utan odling
 • Serologi:
  • Antikroppsreaktionen kommer sent, 3–6 veckor efter symtomdebut
  • Det första provet tas tidigt i förloppet, nytt prov efter 3–6 veckor, för att bedöma om en titerökning har skett
  • Förhöjda IgG-nivåer kan kvarstå i flera år efter genomgången infektion
 • Eventuellt lungröntgen, biopsi, sputumprov, BAL.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Ulceroglandulär form:
  • Andra orsaker till pyogen hudinfektion, mykobakterier/TBC, toxoplasma, herpes simplex-virus
 • Okuloglandulär form:
  • Pyogena bakteriella infektioner, adenovirus, herpes simplex-virus, parotitvirus
 • Orofaryngeal form:
  • Tonsillit, mononukleos, difteri, adenovirus
 • Pulmonell form:
  • Andra orsaker till atypisk pneumoni
 • Tyfös form:
  • Tyfoidfeber, annan sepsis

Behandling av harpest

 • Behandlingen består av antibiotikabehandling samt åtgärder för att förebygga ny smitta.

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotika:
  • Till exempel ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10 dagar
  • Till exempel doxycyklin 200 mg x 1 i 14 dagar

Förebyggande behandling

 • Anmälan till smittskyddsläkaren via Sminet.
 • Försiktighetsåtgärder:
  • Skydd mott myggbett och andra insikter genom lokala (mygg-)medel och/eller kläder
  • Försiktighet vid kontakt med döda djur, särskilt gnagare. Skyddskläder rekommenderas om man behöver ta hand om döda djur. Handtvätt är viktigt
  • Genomsteka kött från vilda gnagare. Sjuka djur bör inte ätas
  • Undvika att dricka odesinficerat vatten som kan vara förorenat av gnagare (särskilt vid lämmelår):
  • Koka vattnet vid misstanke om att det är smittat
  • Se till att gnagare inte förorenar brunnar eller dricksvattenkällor genom att täcka över alla öppningar – kontrollera även regelbundet om det finns döda djur i brunnen
  • Undvik stänk i ögonen och inhalation av aerosoler som kan uppstå i samband med styckning/slakt, laboratoriearbete och arbete utomhus med ämnen som kan vara kontaminerade
  • Borttagning av gnagaravföring ska ske med fuktig duk och handskar, sopa inte
 • Det finns inget tillgängligt vaccin mot tularemi.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Varbildning i en lymfkörtel.
 • Multiorgansvikt, DIC, meningit, encefalit, perikardit, peritonit, osteomyelit, mjältruptur och tromboflebit (sällsynta komplikationer).

Prognos

 • Generellt god prognos vid tidig diagnos och adekvat behandling.
 • Symtomen kan kvarstå länge trots korrekt behandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.