Medicinsk översikt | Infektion

Covid-19 (SARS-CoV-2)


Uppdaterad den: 2021-11-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Covid-19:
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
  • Sjukdomen covid-19 kan ge en bred symtombild från förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Även asymtomatisk smitta av SARS-CoV-2 förekommer i relativt hög grad
  • Covid-19 är klassad som en pandemi

Epidemiologi

 • Covid-19 klassas som en pandemi och finns i stora delar av världen, se världskarta med uppdaterad förekomst på WHO:s hemsida.
 • Barn och vuxna verkar smittas i samma omfattning, men barn uppvisar mer sällan symtom än vuxna. 
 • I Sverige är en större andel av de bekräftat smittade kvinnor medan IVA-inläggningar domineras av män.
 • Åldersspannet för smittade är brett och har varierat under pandemin:
  • I början av det svenska utbrottet, mellan mars och april, var medianåldern för smitta 59 år
  • Under hösten 2020 är den största andelen av smittade mellan 18 och 29 år gamla

Etiologi och patogenes

Smittvägar

 • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover.
 • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna:
  • Dropp- och kontaktsmitta verkar vara de drivande faktorerna
  • Indirekt smitta sker också, det vill säga att smitta finns på ytor, men oklart hur stor andel som är orsakade på detta sätt
  • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp innebär ökad smittrisk och därmed ökade krav på skyddsutrustningen
  • WHO säger att luftburen smitta inte går att utesluta

Inkubationstid

 • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar.
 • Folkhälsomyndigheten bedömer att symtomfria personer i den stora majoriteten av fallen inte anses vara smittsamma:
  • I de fall asymtomatiska ändå är smittsamma verkar inte det vara den stora drivkraften i spridningen 

Immunitet

 • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong.

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat

Anamnes

 • Feber, hosta och trötthet har rapporterats som de vanligaste symtomen.
 • Även mer diffusa influensaliknande symptom som muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva har beskrivits i det tidiga sjukdomsskedet.
 • Förlorat luktsinne (anosmi) och gastrointestinala symtom är också rapporterade och är inte ovanligt.
 • Sjukdomen kan vara allt från mild till allvarlig med pneumoni, ARDS, sepsis.

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd.
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild och svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Utredning av covid-19

Misstänkta fall

 • Sverige applicerar en bred provtagningsindikation just nu.
 • På de flesta platser kan man beställa hem ett hemtest och provta sig ifall man har symtom.
 • Inom äldrevården och SÄBO är indikationerna ännu vidare:
  • Dels rekommenderas provtagning vid diffusa symtom då äldre kan ha en annan sjukdomsbild
  • Smittspårning av både boende och personal bör appliceras vid nyupptäckta fall
  • Screening kan utföras vid vissa situationer
  • Om en boende varit inlagd eller ska provtas bör individen provtas innan ankomst, vid ankomst samt vid negativa svar återigen provtas eft3er 3 till cirka 4 dagar

Påvisning av virus

 • PCR-diagnostik:
  • Oftast NPH-prov
  • Svalgprov finns också som alternativ, särskilt vid egentest
  • Svalgprov har troligtvis något sämre sensitivitet
  • Kombinerade NPH och svalgprov är rekommenderat i första hand av Folkhälsomyndigheten när det kommer till självtest

Skyddsutrustning

 • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
  • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
  • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
  • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
  • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
 • Vid aerosolbildande ingrepp:
  • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet:
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Mer kvalitativ forskning behövs på området

Misstanke om sjukdomen

 • Vid telefonsamtal/digitalt besök eller motsvarande med patient där misstanke väcks:
  • I första hand rådgivning om egenvård 
  • Erbjud provtagning om patienten inte blivit bra efter sin första dag med symtom
  • Rekommendera ny kontakt vid försämring
  • Patienten ska isolera sig minst en vecka efter debut även om tillfrisknande sker innan dess
  • Patienten ska ha mått bra i minst 48 timmar innan isolering kan släppas
 • I de fall en patient söker en vårdinrättning och misstanke om covid-19 finns:
  • Instruera om hostetikett
  • Förse patienten om möjligt med kirurgiskt munskydd
  • Hänvisa till enskilt rum utan att passera väntrum/andra allmänna utrymmen
  • Vid kvarstående misstanke gäller lokala rutiner för provtagning och handläggning
 • Patient med behov av inneliggande vård:
  • Isoleras:
   • I första hand i enpatientrum med luftsluss
   • I andra hand i enpatientrum med förrum
   • I tredje hand i enpatientrum med stängd dörr
  • Patienter med bekräftad covid-19 kan samvårdas i gemensamma rum (såvida ingen annan indikation med smitta föreligger som gör att enkelrum är tillämpligt)

Bilddiagnostik

 • Lungröntgen och DT-undersökning visar typisk bild som vid viral pneumoni.

Behandling av covid-19

Läkemedelsbehandling

 • I nuläget finns ingen läkemedelsbehandling med tillräcklig evidens för covid-19:
  • Flera kliniska studier pågår på ett antal preparat, bland annat remdesivir, klorokin/hydroklorokin, lopinavir-ritonavir (läkemedel mot HIV) och tocilizumab
  • Läkemedelsverket har beviljat beredskapslicens för läkemedlet remdesivir:
   • WHO:s stora studie fastslog att remdesivir inte är effektivt mot covid-19
  • Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har tagit fram ett dokument med information om möjliga behandlingsmetoder
 • Trombosprofylax:
  • Trombosprofylax/antikoagulantia:
   • De mer allvarliga formerna av covid-19 progredierar till en systemisk sjukdom med koagulopati
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för vuxna patienter med covid-19:
    • Även till patienter som inte sjukhusvårdas kan trombosprofylax övervägas
    • Gäller särskilt patienter med riskfaktorer som riskerar sängliggande stora delar av dagen
    • Även patienter med covidverifierad pneumoni och riskfaktorer bör övervägas
    • Med riskfaktorer inkluderas bland annat övervikt, tidigare trombos, cancer
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för SÄBO-fall:
    • Rekommendationerna gäller både verifierade och misstänkta fall
    • Doseringen vid eGFR ≥30 mL/min:
     • Vikt <50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt >90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant
     • Dosering vid eGFR <30 mL/min:
      • eGFR 15–29 mL/min:
       • LMH-behandling i dos som reduceras med 50 % kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH
       • Dosering vid trombocyter 30–50x109/L:
        • Reducera dosen
        • Ges ej vid trombocyter <30x109/L
        • Behandlingstid rekommenderas fortgå till 2–4 veckor efter insättning såvida kliniska tecken på fortsatt infektion i en veckas tid
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för sjukhusfall:
    • Till vuxna patienter med covid-19-infektion som är immobiliserade och som vårdas i slutenvård:
     • Fragmin 5 000 E x 1 subkutant eller Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Reducering av dos vid följande fall:
      • Vikt <50 kg rekommenderas dosen 2 500 E x 1 subkutant
      • Trombocyter <50x109/L
      • Vid tpk <30x109/l bör man överväga att sätta ut LMH
     • Ökning av dos i följande fall:
      • Vikt >90 kg kan doseringen ökas motsvarande 75 E/kg x 1 subkutant
      • Vid svår covid-19 som kräver en högre vårdnivå (IMA, IVA):
       • Dubblerad profylaxdos rekommenderas, det vill säga ovanstående doseringar x2 istället för x1
       • Man kan använda sig av endosförfarande
       • Halverad dos vid GFR <30 mL/minut
       • Fortsatt trombosprofylax kan övervägas att ges under 2–4 veckor efter utskrivning från sjukhus. NOAK i profylaxdos kan då övervägas som alternativ till LMH
 • Undvika ACE-hämmare och ARB?
  • Det finns hypoteser kring att ACE-hämmare kan skapa ett allvarligare förlopp
  • Teorin består i att covid-19 binder till ACE2-receptorer, vilka uppregleras i sitt uttryck vid behandling med ACE-hämmare och ARB
  • European Society of Cardiology och European Medicines Agency, EMA rekommenderar att medicineringen bör fortsätta hos dessa patienter
 • Undvika NSAID?
  • Läkemedelsverket 2020-03-18:
   • "Vi har i nuläget inte kännedom om några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner"

Svårt sjuka patienter på sjukhus

 • En andel av inlagda patienter behöver syrgasstöd av olika slag.
 • Annan understödjande behandling kan också behöva ges.
 • Intensivvård kan bli aktuellt i ett fåtal fall.

Palliativ vård vid covid-19

 • En samtalsguide om hur man kan hålla samtal med närstående till samt patienter med svår covid-19 finns hos Palliativt utvecklingscenter vid Lunds Universitet.
 • Det finns rekommendationer från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och Nationella Rådet för Palliativ Vård (via Stockholms Sjukhem) specifikt för covid-19.

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske.
 • Smittspårning och eventuell isolering av exponerade personer är en förebyggande åtgärd för att motverka spridning.
 • Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
  • Inga folksamlingar med fler än 50 personer i Sverige rekommenderas
  • Distansundervisning för gymnasie- och högskoleelever
  • Butiker, köpcentrum etc rekommenderas begränsa antalet som kan vistas i lokalerna samtidigt samt anvisa om hur långt det ska vara mellan personerna som köar
  • Idrottsföreningar rekommenderas ha matcher och tävlingar utomhus, kan man inte garantera att smittspridningsrisken är låg bör aktiviteten ställas in
  • Ideella föreningar rekommenderas skjuta upp möten/årsmöten och dylikt om det krävs att mötet sker med alla fysiskt på samma plats
  • Arbete bör ske hemifrån om möjligt
  • Kollektivtrafiken bör begränsa antalet resenärer och anpassa antalet turer så det inte finns trängsel
  • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel
  • Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas
  • Om man har eller kan ha smittats av covid-19 kan man ha rätt till smittbärarpenning och reseersättning (Försäkringskassan)

Komplikationer

 • Tromboembolism.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis och chock.
 • Andningssvikt.
 • Död.

Prognos

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska inom 2 veckor, men variationen är stor.
 • Vissa faktorer kan predisponera för ett svårare förlopp:
  • Exempelvis är andelen män inlagda på IVA mycket större än andelen kvinnor
  • Socialstyrelsen har angett en rad riskfaktorer för svårare förlopp där bland annat övervikt är en
 • Med tanke på det breda spektrat av symtom ser också förloppen mycket olika ut:
  • Vissa är asymtomatiska
  • En del drabbas likt en vanlig förkylning
  • Influensaliknande förlopp med andningssvårigheter
  • Andningssvikt och sjukhusinläggning sker också hos en betydande andel

Dödlighet

 • Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal testade för covid-19.
 • I Sverige har statistisken tydligt pekat på att dödligheten stiger proportionellt med åldern.
 • Den ser ut att vara cirka 4,3 % hos individer över 70 år.
 • Den ser ut att vara 0,1 % hos individer under 70 år.

Källor

 • World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports, Situation Reports 
 • Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers.
 • European Centre for Disease Prevention and Control,An agency of the European Union. Novel coronavirus in China. 
 • European Society of Cardiology, Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers, 13 Mar 2020 Hämtad 2020-03-17
 • SmiNet. Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar.
 • Referensgruppen för antiviral terapi, RAV. Behandling av COVID-19 infektion.
 • Baud D, QI X, Nielson-Saines, Musser D. Real estimates of mortality following COVID-19 infection. Lancet Infect Dis 2020 Published Online March 12, 2020
 • Livingston E, Bucher K. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA. Published online March 17, 2020

Annons
Annons
Annons