Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Covid-19


Uppdaterad den: 2024-05-03

Annons

Bakgrund

 • Covid-19 står för Corona virus disease 2019:
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2), som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
 • Sjukdom med brett spektrum som kan ge förkylning till allvarlig andningssvikt.

Epidemiologi

 • I Sverige finns sammanlagt cirka 2 700 000 bekräftade fall och närmare 25 000 avlidna med covid-19 från sjukdomens start 2019 till augusti 2023. Se världskarta med förekomst, WHO.

Etiologi och patogenes

Smittvägar

 • Inhalationssmitta:
  • Dominerar som smittväg
  • Vanligast på korta avstånd, 1–2 meter
  • Inhalationssmitta på längre avstånd är kopplat till dålig ventilation, trängsel, långa exponeringstider eller ökad utsöndring från mycket smittsam person
 • Droppsmitta:
  • Framförallt vid hosta och nysning
  • Har liten betydelse för smitta mellan personer vid covid-19
 • Kontaktsmitta:
  • Överföring mellan personer via sekret till ögon, näsa eller mun, antingen direkt eller indirekt (via föremål)
 • Djur:
  • Risken för att djur sprider covid-19 till människor är låg, men kan ske vid nära kontakt

Olika allvarlighetsgrader vid covid-19

 • Asymtomatisk covid-19:
  • Bekräftad akut infektion utan symtom
 • Lindrig covid-19:
  • Lindrig infektion utan allmänpåverkan eller syrgasbehov
 • Måttlig covid-19:
  • Infektion med måttlig allmänpåverkan och lindrig pneumonit utan syrgasbehov i vila
 • Svår covid-19:
  • Infektion med uttalad allmänpåverkan och/eller syrgasbehov eller >50 % utbredning av lunginfiltrat, kräver sjukhusvård:
   • Tilltagande andningsbesvär börjar vanligen dag 7–10 efter symtomdebut. Då finns ofta även bilddiagnostiska förändringar på lungorna
   • Förhöjd risk för venös och arteriell tromboembolism1
 • Kritisk covid-19:
  • Infektion med svår andningssvikt, cirkulatorisk chock eller multiorgansvikt, kräver intensivvård

Riskfaktorer för allvarligt förlopp vid covid-19

  • Hög ålder
  • Immunsuppression
  • Ovaccinerad/ej fullvaccinerad
  • Kronisk njursvikt
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Dåligt reglerad diabetes
  • Kraftig övervikt
  • Kronisk lungsjukdom
  • Neurologisk sjukdom
Annons
Annons

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

Anamnes

 • Inkubationstiden är i genomsnitt 3–4 dagar, men kan variera mellan 2–10 dagar.
 • Vanligaste symtomen vid lindrig sjukdom är övre luftvägssymtom med halsont, hosta, feber, huvudvärk, muskel- och ledvärk, trötthet och förlust av lukt- och smaksinne.
 • Tilltagande andningsbesvär kan komma efter 7–10 dagar och vara tecken på allvarlig sjukdom.
 • I sällsynta fall utvecklas MIS-C hos barn.

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd kan saknas.
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Dyspné:
  • Särskilt hos äldre kan tyst hypoxi inträffa utan föregående dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Lindrig till svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt syrgassaturation 
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation, torra rassel är ofta beskrivet
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Kliniska tester på lungpåverkan

 • Syrgassaturationen kan vara normal i vila, samtidigt som patienten får uttalad hypoxi redan vid lättare ansträngning.
 • The Centre for Evidence-Based Medicine (Oxford) har gått igenom olika alternativ och föreslår två olika strategier för ansträngningstest:
  • Vid bägge test bör patienten saturera sig >96 % i vila för att testet ska genomföras. Dessutom ska en godkänd pulsoximeter användas, alltså inte mobilappar eller dylikt
  • 1-minut sittande till stående (1-minute sit-to-stand test):
   • Patienten växlar mellan sittande och stående så många gånger som möjligt under en minut
  • 40-stegstestet (gångtest):
   • Patienten tar 40 steg på plan mark
  • Uvärdering: 
   • Syrgassaturation som sjunker ≥3 % är ett alarmerande tecken
   • Syrgassaturation som inte sjunker ≥3 % är inte ett lugnande tecken

Utredning av covid-19

Mikrobiologisk diagnostik

 • I första hand rekommenderas PCR från nasofarynx:
  • Påvisar virusets RNA och har hög specificitet och sensitivitet
  • Ibland anges Ct-värde; lågt Ct-värde talar för hög virusnivå
  • Sent i sjukdomsförloppet kan viruset inte alltid detekteras i övre luftvägar och då rekommenderas kompletterande prov från nedre luftvägar
  • Om man varit positiv på PCR de senaste 6 månaderna går PCR-testets aktualitet inte säkert att bedöma
 • Antigentester har lägre sensitivitet än PCR, men kan vara lämpliga i vissa situationer:
  • Ett positivt antigentest bekräftar diagnos, men ett negativt test utesluter inte diagnos
 • Serologi kan användas i vissa fall:
  • Identifierar patienter som inte svarat på vaccinering
  • Kan identifiera covid-19 hos ovaccinerad patient som är i tidig virusreplikativ fas

Övrig provtagning

 • Vid svår covid-19 kan följande provtagning vara aktuell, beroende på symtom:
  • Arteriell/venös blodgas
  • Blodstatus inkluderande differentialräkning
  • S-alb, S-Na, S-K, kreatinin
  • LD, ALAT, ALP, bilirubin
  • PK (INR), D-dimer
  • CRP, ferritin, IL-6, prokalcitonin
  • Troponin T/I, NT-proBNP/BNP

Bilddiagnostik

 • Lungröntgen och DT-undersökning visar ofta bild som vid viral pneumoni.
Annons
Annons

Behandling av covid-19

Lindrig covid-19 – inte allmänpåverkan eller syrgasbehov

 • Vid lindrig covid-19 utan riskfaktorer för att utveckla svår sjukdom behövs ingen läkemedelsbehandling mot covid-19.
 • Vid lindrig covid-19 (utan allmänpåverkan eller syrgasbehov), men med riskfaktorer för att utveckla svår sjukdom rekommenderas antiviral behandling:
  • Tablett Paxlovid® i 5 dagar (nirmatrelvir 150 mg 2x2 i kombination med ritonavir 100mg 1x2):
   • Obs! interaktionsrisk med andra läkemedel
   • Bör ges inom 5 dagar från symtomdebut
  • Infusion remdesivir är ett alternativ till Paxlovid®:
   • Ges under 3 dagar; 200 mg intravenöst dag 1 och därefter 100 mg intravenöst dagligen i 2 dagar
   • Bör ges inom 7 dagar från symtomdebut
 • Riskfaktorer för att utveckla svår sjukdom:
  • Hög ålder
  • Betydande immunsuppression:
   • Organtransplantation
   • Stamcellstransplantation
   • Hematologisk malignitet
   • Primär immunbrist
   • Behandling med läkemedel som orsakar långvarig B-cellspåverkan
   • Aktiv cancerbehandling
  • Multipla riskfaktorer:
   • Dåligt reglerad diabetes
   • Allvarlig hjärt-, lung-, njur- eller leversjukdom
   • BMI>35
   • Cancersjukdomar under behandling
   • Neurologisk eller psykiatrisk sjukdom med betydande funktionshämning
   • Downs syndrom
 • I Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram för covid-19 finns en tabell på sid. 21 som stöd för bedömning om tidig antiviral behandling bör sättas in eller inte hos immunfriska personer.

Svår covid-19 – hypoxi, syrgaskrävande

 • Syrgasbehandling rekommenderas vid saturationsnivå <93 %:
  • Målsaturation är 92–96 % hos lungfriska och 88–92 % hos patienter med underliggande lungsjukdom
 • Trombosprofylax:
  • I första hand lågmolekylärt heparin (LMWH) subkutant, sedvanlig profylaxdos
  • Patient med lindrig/måttlig hypoxi som står på NOAK kan fortsätta med NOAK istället för att ta LMWH
 • Om <7 dagar från symtomdebut eller lågt Ct-värde (hög virusnivå) ges antiviralbehandling:
  • Infusion remdesivir:
   • Ges under 5 dagar; 200 mg intravenöst dag 1 och därefter 100 mg intravenöst dagligen i 4 dagar
  • Tablett Paxlovid® är ett alternativ till infusion remdesivir:
   • Tablett Paxlovid® i 5 dagar (nirmatrelvir 150 mg 2x2 i kombination med ritonavir 100mg 1x2)
   • Obs! interaktionsrisk med andra läkemedel
 • Om inflammationsfas, det vill säga pneumonit och tecken på allvarlig inflammation som lungförändringar och stegrade akutfasreaktanter (CRP, ferritin, neutrofil/lymfocytkvot), oftast >7 dagar efter symtomdebut:
  • Dexametason 6 mg 1x1 i upp till 10 dagar i tablettform eller intravenöst, alternativt betametason 6 mg 1x1
  • Vid tecken på allvarlig andningssvikt övervägs dessutom tillägg av immunsuppressiva läkemedel:
   • I första hand baricitinib 4 mg x 1 upp till 14 dagar
   • I andra hand tocilizumab 8 mg/kg; upp till 800 mg som engångsdos
 • För detaljerad beskrivning av behandling, se Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram för covid-19.

Förebyggande åtgärder

 • Skyddsåtgärder patient:
  • Förhållningsregler vid covid-19 är borttagna sedan 31 mars 2022, men skyddsplikten enligt smittskyddslagen gäller, vilket innebär att patienten ska stanna hemma och inte ha nära kontakt med andra under smittsamhetsperioden
  • Smittsamhetsperiod:
   • Smittsamheten är för de flesta låg om ≥5 dagar har gått sedan symtomdebut (eller provtagningsdag vid symtomfri infektion) och om det är >1 dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring
   • För boende på SÄBO eller sjukhusvårdade personer uppskattas smittsamheten vara låg om ≥7 dagar har gått sedan symtomdebut (eller provtagningsdag vid symtomfri infektion) och om det är >1 dygns feberfrihet och påtaglig allmän/klinisk förbättring
   • För sjukhusvårdade på grund av covid-19 med svårare sjukdomsbild och för immunsupprimerade görs individuell bedömning av smittsamhet, men som regel uppskattas smittsamheten vara låg om ≥14 dagar har gått sedan symtomdebut (eller provtagningsdag vid symtomfri infektion) och om det är >1 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring
 • Skyddsåtgärder vårdpersonal enligt SILFs Nationella vårdprogram:
  • Basala hygienrutiner för att förhindra att smitta sig själv och andra
  • Personlig skyddsutrustning med andningsskydd FFP2/FFP3 eller kirurgiskt munskydd vid arbete med patient med misstänkt eller verifierad smittsam covid-19
  • Visir som täcker hela ansiktet ned till hakan alternativt skyddsglasögon vid vård av patient med misstänkt eller verifierad smittsam covid-19
 • Vaccin:

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna.
 • Svår pneumoni.
 • Tromboembolism.
 • Blödning.
 • Sepsis.
 • Chock.
 • ARDS.
 • Hjärtinfarkt.
 • Stroke.
 • MIS-C:
 • Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom:
  • Utvecklas i sällsynta fall vid covid-19, framförallt hos barn
  • Vanligare vid de tidigare varianterna jämfört med omikron
  • Symtomspektrum med hög feber (>3 dagar), hudutslag, buksmärta, diarré, konjunktival rodnad och myokardpåverkan med cirkulationssvikt. Påminner om septisk chock och Kawasakis sjukdom
 • Postcovid, långtidscovid:
  • Kvarstående symtom efter flera veckor som långvariga lungfunktionsrelaterade besvär, andningsbesvär, luktbortfall, hjärntrötthet och kognitiv nedsättning
 • Död.

Prognos

 • Vaccinering minskar risken för allvarlig sjukdom och död. 
 • Prognosen varierar från ett helt asymtomatiskt förlopp till död. Se även Riskfaktorer för allvarligt förlopp vid covid-19 längre upp i texten.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.