Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Covid-19 (SARS-CoV-2)


Uppdaterad den: 2022-09-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Covid-19:
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
  • Sjukdomen covid-19 kan ge en bred symtombild från förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Även asymtomatisk smitta av SARS-CoV-2 förekommer i relativt hög grad

Epidemiologi

 • Åldersspannet för smittade är brett och har varierat under pandemin.

Etiologi och patogenes

Smittvägar

 • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover.
 • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna:
  • Dropp- och kontaktsmitta verkar vara de drivande faktorerna
  • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp innebär ökad smittrisk och därmed ökade krav på skyddsutrustningen

Inkubationstid

 • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar.

Immunitet

 • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong.

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Feber, hosta och trötthet har rapporterats som de vanligaste symtomen.
 • Även mer diffusa influensaliknande symptom som muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva har beskrivits i det tidiga sjukdomsskedet.
 • Förlorat luktsinne (anosmi) och gastrointestinala symtom är också rapporterade och är inte ovanligt.
 • Sjukdomen kan vara allt från mild till allvarlig med pneumoni, ARDS, sepsis.

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd.
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild och svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Utredning av covid-19

Påvisning av virus

 • PCR-diagnostik:
  • Oftast NPH-prov
  • Svalgprov finns också som alternativ
  • Kombinerade NPH och svalgprov är rekommenderat i första hand av Folkhälsomyndigheten när det kommer till självtest

Skyddsutrustning

 • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
  • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
  • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
  • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
  • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
 • Vid aerosolbildande ingrepp:
  • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet:
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Mer kvalitativ forskning behövs på området

 

Bilddiagnostik

 • Lungröntgen och DT-undersökning visar ofta bild som vid viral pneumoni, även utan luftvägssymtom. 

Behandling av covid-19

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsarsenal:
  • Många studier har pågått och pågår kring potentiella behandlingar
  • Monoklonala antikroppar, tocilizumab och remdesivir har haft bäst 
 • Trombosprofylax:
  • Trombosprofylax/antikoagulantia:
   • De mer allvarliga formerna av covid-19 progredierar till en systemisk sjukdom med koagulopati
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för vuxna patienter med covid-19:
    • Även till patienter som inte sjukhusvårdas kan trombosprofylax övervägas
    • Gäller särskilt patienter med riskfaktorer som riskerar sängliggande stora delar av dagen
    • Även patienter med covidverifierad pneumoni och riskfaktorer bör övervägas
    • Med riskfaktorer inkluderas bland annat övervikt, tidigare trombos, cancer
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för SÄBO-fall:
    • Rekommendationerna gäller både verifierade och misstänkta fall
    • Doseringen vid eGFR ≥30 mL/min:
     • Vikt <50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt >90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant
     • Dosering vid eGFR <30 mL/min:
      • eGFR 15–29 mL/min:
       • LMH-behandling i dos som reduceras med 50 % kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH
       • Dosering vid trombocyter 30–50x109/L:
        • Reducera dosen
        • Ges ej vid trombocyter <30x109/L
        • Behandlingstid rekommenderas fortgå till 2–4 veckor efter insättning såvida kliniska tecken på fortsatt infektion i en veckas tid
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för sjukhusfall:
    • Till vuxna patienter med covid-19-infektion som är immobiliserade och som vårdas i slutenvård:
     • Fragmin 5 000 E x 1 subkutant eller Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Reducering av dos vid följande fall:
      • Vikt <50 kg rekommenderas dosen 2 500 E x 1 subkutant
      • Trombocyter <50x109/L
      • Vid tpk <30x109/l bör man överväga att sätta ut LMH
     • Ökning av dos i följande fall:
      • Vikt >90 kg kan doseringen ökas motsvarande 75 E/kg x 1 subkutant
      • Vid svår covid-19 som kräver en högre vårdnivå (IMA, IVA):
       • Dubblerad profylaxdos rekommenderas, det vill säga ovanstående doseringar x2 istället för x1
       • Man kan använda sig av endosförfarande
       • Halverad dos vid GFR <30 mL/minut
       • Fortsatt trombosprofylax kan övervägas att ges under 2–4 veckor efter utskrivning från sjukhus. NOAK i profylaxdos kan då övervägas som alternativ till LMH

Svårt sjuka patienter på sjukhus

 • En andel av inlagda patienter behöver syrgasstöd av olika slag.
 • Annan understödjande behandling kan också behöva ges.
 • Intensivvård kan bli aktuellt i ett fåtal fall.

Palliativ vård vid covid-19

 • En samtalsguide om hur man kan hålla samtal med närstående till samt patienter med svår covid-19 finns hos Palliativt utvecklingscenter vid Lunds Universitet.
 • Det finns rekommendationer från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och Nationella Rådet för Palliativ Vård (via Stockholms Sjukhem) specifikt för covid-19.

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske.

Komplikationer

 • Tromboembolism.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis och chock.
 • Andningssvikt.
 • Död.

Prognos

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska inom 2 veckor, men variationen är stor.
 • Vissa faktorer kan predisponera för ett svårare förlopp:
  • Exempelvis är andelen män inlagda på IVA mycket större än andelen kvinnor
  • Socialstyrelsen har angett en rad riskfaktorer för svårare förlopp där bland annat övervikt är en
 • Med tanke på det breda spektrat av symtom ser också förloppen mycket olika ut:
  • Vissa är asymtomatiska
  • En del drabbas likt en vanlig förkylning
  • Influensaliknande förlopp med andningssvårigheter
  • Andningssvikt och sjukhusinläggning sker också hos en betydande andel

Dödlighet

 • Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal testade för covid-19.
 • I Sverige har statistisken tydligt pekat på att dödligheten stiger proportionellt med åldern.
 • Den ser ut att vara cirka 4,3 % hos individer över 70 år.
 • Den ser ut att vara 0,1 % hos individer under 70 år.

Källor


Annons
Annons
Annons

Annons