Medicinsk översikt | Infektion

Covid-19 (SARS-CoV-2), sars och mers


Uppdaterad den: 2020-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Respiratoriska sjukdomar som kan ge förkylning till allvarlig andningssvikt, orsakade av genetiskt olika virus från gruppen coronavirus.
 • SARS-CoV-2 är namnet på den nyaste upptäckta varianten (upptäcktes 2019).
 • Sars står för Severe Acute Respiratory Syndrome.
 • Mers står för Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (mers-CoV).

Epidemiologi

 • SARS-CoV-2:
  • Startade som en ackumulering av fall med pneumoni i den kinesiska staden Wuhan i december 2019
  • Den 12/2, 2020:
   • Över 45 000 bekräftade fall globalt, varav majoriteten av dessa är i Kina
   • Ett fall finns bekräftat i Sverige, där den smittade hade varit i Wuhan, epicentret för smittan
   • Runt 2,2 % av de bekräftade fallen har avlidit

Etiologi och patogenes

 • Coronavirus som grupp upptäcktes i mitten av 1960-talet.
 • Coronavirus delas in i tre subgrupper, alfa, beta, delta och gamma:
  • Virus som orsakar sjukdom hos människa tillhör alfa och betagrupperna
 • Smittovägar:
  • Coronavirus smittovägar är generellt inte särskilt välstuderade förutom just sars
  • Inkubationstid 2–14 dagar, utan risk för överföring under inkubationstiden
  • Man har sett att viruset kan infektera flera olika djurarter, både fåglar och däggdjur
 • Allvarlighetsgrad:
  • Vissa virus från familjen beräknas orsaka vanliga förkylningar, varje person drabbas i snitt 3–4 gånger i livet
  • En del virussorter har potential att bli allvarliga och dödliga

ICD-10

 • B33 Andra virussjukdomar som ej klassificeras på annan plats
  • B33.8 Andra specificerade virussjukdomar
 • B34 Virussjukdom med ospecificerad lokalisation
  • B34.2 Coronavirusinfektion, ospecificerad lokalisation

Anamnes

 • Covid-19:
  • Feber, hosta och dyspné har rapporterats som symtom
  • Även mer diffusa influensa-liknande symptom som muskelvärk, halsont och snuva har beskrivits i det tidiga sjukdomsskedet
  • Sjukdomen kan vara allt från mild till allvarlig med pneumoni, ARDS, sepsis
 • Mers:
  • Influensaliknande symtom
  • De flesta insjuknande har haft feber, hosta och dyspné
  • Eventuellt diarré
 • Sars:
  • Anamnesen domineras av feber, som brukar debutera något dygn eller två efter första luftvägssymtomen
  • Oftast hosta och andfåddhet
  • Andra tidiga symtom har rapporterats vara aptitlöshet, muskelvärk och huvudvärk
  • Diarré dominerade även ett av utbrotten
 • Symtomen är sammantaget likt säsongsinfluensa.

Kliniska fynd

 • Hos vilka ska covid-19 misstänkas?
 • Enligt WHO:
  • Svår akut luftvägsinfektion (feber, hosta) som behöver sjukhusvård och
  • Ingen annan etiologi kan förklara tillståndet och
  • Vistelse i Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina de senaste 14 dagarna innan symtom eller vårdpersonal som arbetat med infektioner
 • Enligt WHO ska även dessa fall misstänkas:
  • Svårare luftvägsinfektion och
  • Nära kontakt 14 dagar innan symtomdebut med troliga eller bekfräftde fall av smittad person eller
  • Besök eller arbete på djurmarknad i Wuhan 14 dagar innan symtomdebut eller
  • Arbete inom sjukvården med smittade patienter

Utredning av covid-19, sars och mers

 • Vid misstanke om sjukdom bör Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) kontaktas:
  • KMiB går att nå dygnet runt via myndighetens beredskapsnummer 010-205 24 00, tonval 2
  • Telefonen bemannas av specialistläkare i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin
  • Om patienten inte är allmänpåverkad behöver inte provtagning ske jourtid

 

Behandling av Covid-19, sars och mers

 • Det finns ingen effektiv behandling, men målet är att förhindra fortsatt spridning av infektionssjukdomarna till fler individer.
 • Symtomlindring.
 • Misstänkta fall kan behöva isoleras eller sättas i karantän, liksom friska personer som misstänkts blivit exponerade:
  • Då sjukdomen klassas som allmän- och samhällsfarlig innebär det att man får lov att ålägga en smittad person karantänbeslut och andra skyddsåtgärder
 • Hos gravida rekommenderas samma strategi som hos andra individer.

Annan behandling

 • De individer som får en svårare form kan behöva intensivvård.
 • Då ges understödjande behandling såsom syrgas, vätska med mera. 

Komplikationer

 • Sekundär bakteriell infektion av luftvägarna.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis.
 • Andningssvikt.

Prognos

 • Covid-19:
  • Hos 80 % förlöper sjukdomen med ett milt förlopp, och därmed är prognosen troligtvis god för dessa
  • Runt 2,2 % mortalitet hittills
 • Mers:
  • Hög mortalitet på 34,4 %
 • Sars:
  • Hos äldre och individer med svåra underliggande sjukdomar är dödligheten hög på över 50 %
  • Mycket låg dödlighet hos yngre och tidigare friska personer
  • Sammantagen mortalitet på 5–10%

Källor

 • World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports, Situation Reports Hämtad 2020-02-03 
 • Folkhälsomyndigheten, Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive sars och mers. Hämtad 2020-01-29.
 • European Centre for Disease Prevention and Control,An agency of the European Union. Novel coronavirus in China. Hämtad 2020-01-29. 

Annons
Annons
Annons