Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Covid-19 (SARS-CoV-2)


Uppdaterad den: 2022-09-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Bakgrund

 • Covid-19:
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2, som är namnet på den nyast upptäckta varianten av coronavirus (upptäcktes 2019)
  • Sjukdomen covid-19 kan ge en bred symtombild från förkylning till allvarlig andningssvikt
  • Även asymtomatisk smitta av SARS-CoV-2 förekommer i relativt hög grad

Epidemiologi

 • Åldersspannet för smittade är brett och har varierat under pandemin.

Etiologi och patogenes

Smittvägar

 • SARS-CoV-2 har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover.
 • I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna:
  • Dropp- och kontaktsmitta verkar vara de drivande faktorerna
  • Aerosolgenererande procedurer och ingrepp innebär ökad smittrisk och därmed ökade krav på skyddsutrustningen

Inkubationstid

 • Inkubationstiden för covid-19 verkar variera mellan 1–14 dagar, vanligen 5 dagar.

Immunitet

 • Tidigare erfarenheter gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att man troligtvis blir immun åtminstone för smitta under samma säsong.
Annons
Annons

ICD-10

 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat

Anamnes

 • Feber, hosta och trötthet har rapporterats som de vanligaste symtomen.
 • Även mer diffusa influensaliknande symptom som muskelvärk, huvudvärk, halsont, snuva har beskrivits i det tidiga sjukdomsskedet.
 • Förlorat luktsinne (anosmi) och gastrointestinala symtom är också rapporterade och är inte ovanligt.
 • Sjukdomen kan vara allt från mild till allvarlig med pneumoni, ARDS, sepsis.

Kliniska fynd

 • Sannolikt finns det många personer som saknar kliniska fynd.
 • Feber:
  • Saknas hos många
 • Milda luftvägssymtom:
  • Hosta, lättare dyspné
 • Allmäntillstånd:
  • Sjukdomskänsla, nedsatt allmäntillstånd
 • Pneumoni:
  • Mild och svår pneumoni kan ses
  • Nedsatt saturation
  • Ofta hörs avvikande lungljud vid auskultation
 • ARDS, sepsis, septisk chock:
  • Lågt blodtryck
  • Påverkat allmäntillstånd

Utredning av covid-19

Påvisning av virus

 • PCR-diagnostik:
  • Oftast NPH-prov
  • Svalgprov finns också som alternativ
  • Kombinerade NPH och svalgprov är rekommenderat i första hand av Folkhälsomyndigheten när det kommer till självtest

Skyddsutrustning

 • Vid risk för dropp- och kontaktsmitta:
  • Skyddsglasögon eller visir används för att skydda ögon-, mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk
  • Vätskeavvisande munskydd (IIR) rekommenderas i kombination med visir eller skyddsglasögon vårdtagarnära arbete
  • I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
  • Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor
 • Vid aerosolbildande ingrepp:
  • Andningsskydd FFP2, FFP3, PAP3 eller motsvarande som är tillpassat, det vill säga utprovat för användaren så att det sluter tätt
 • Skyddsmaskers effektivitet:
  • En Cochrane-rapport har visat att användning av mask, även kirurgisk, ihop med handtvätt minskar risken för spridning av respiratoriska virus
  • Endera, såsom maskanvändning utan handtvätt och viceversa, verkade inte vara effektivt
  • Mer kvalitativ forskning behövs på området

 

Bilddiagnostik

 • Lungröntgen och DT-undersökning visar ofta bild som vid viral pneumoni, även utan luftvägssymtom. 

Behandling av covid-19

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsarsenal:
  • Många studier har pågått och pågår kring potentiella behandlingar
  • Monoklonala antikroppar, tocilizumab och remdesivir har haft bäst 
 • Trombosprofylax:
  • Trombosprofylax/antikoagulantia:
   • De mer allvarliga formerna av covid-19 progredierar till en systemisk sjukdom med koagulopati
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för vuxna patienter med covid-19:
    • Även till patienter som inte sjukhusvårdas kan trombosprofylax övervägas
    • Gäller särskilt patienter med riskfaktorer som riskerar sängliggande stora delar av dagen
    • Även patienter med covidverifierad pneumoni och riskfaktorer bör övervägas
    • Med riskfaktorer inkluderas bland annat övervikt, tidigare trombos, cancer
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för SÄBO-fall:
    • Rekommendationerna gäller både verifierade och misstänkta fall
    • Doseringen vid eGFR ≥30 mL/min:
     • Vikt <50 kg ges inj Fragmin 2 500 E alternativt Innohep 2 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt 50–90 kg ges inj Fragmin 5 000 E alternativt Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Vid kroppsvikt >90 kg ges inj Fragmin 75 E/kg x 1 subkutant alternativt Innohep 50 E/kg x 1 subkutant
     • Dosering vid eGFR <30 mL/min:
      • eGFR 15–29 mL/min:
       • LMH-behandling i dos som reduceras med 50 % kan övervägas, ner till 2 500 E x 1 som lägst. Anti-faktor Xa kan följas för att utesluta ackumulering av LMH
       • Dosering vid trombocyter 30–50x109/L:
        • Reducera dosen
        • Ges ej vid trombocyter <30x109/L
        • Behandlingstid rekommenderas fortgå till 2–4 veckor efter insättning såvida kliniska tecken på fortsatt infektion i en veckas tid
   • I Stockholm är rekommendationerna följande för sjukhusfall:
    • Till vuxna patienter med covid-19-infektion som är immobiliserade och som vårdas i slutenvård:
     • Fragmin 5 000 E x 1 subkutant eller Innohep 4 500 E x 1 subkutant
     • Reducering av dos vid följande fall:
      • Vikt <50 kg rekommenderas dosen 2 500 E x 1 subkutant
      • Trombocyter <50x109/L
      • Vid tpk <30x109/l bör man överväga att sätta ut LMH
     • Ökning av dos i följande fall:
      • Vikt >90 kg kan doseringen ökas motsvarande 75 E/kg x 1 subkutant
      • Vid svår covid-19 som kräver en högre vårdnivå (IMA, IVA):
       • Dubblerad profylaxdos rekommenderas, det vill säga ovanstående doseringar x2 istället för x1
       • Man kan använda sig av endosförfarande
       • Halverad dos vid GFR <30 mL/minut
       • Fortsatt trombosprofylax kan övervägas att ges under 2–4 veckor efter utskrivning från sjukhus. NOAK i profylaxdos kan då övervägas som alternativ till LMH

Svårt sjuka patienter på sjukhus

 • En andel av inlagda patienter behöver syrgasstöd av olika slag.
 • Annan understödjande behandling kan också behöva ges.
 • Intensivvård kan bli aktuellt i ett fåtal fall.

Palliativ vård vid covid-19

 • En samtalsguide om hur man kan hålla samtal med närstående till samt patienter med svår covid-19 finns hos Palliativt utvecklingscenter vid Lunds Universitet.
 • Det finns rekommendationer från Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län och Nationella Rådet för Palliativ Vård (via Stockholms Sjukhem) specifikt för covid-19.

Förebyggande åtgärder

 • Vid kontakt med patienter med misstänkt infektion ska adekvat användning av skyddsutrustning ske.
Annons
Annons

Komplikationer

 • Tromboembolism.
 • Svår pneumoni.
 • Sepsis och chock.
 • Andningssvikt.
 • Död.

Prognos

Förlopp

 • Lindrigt sjuka beräknas vara friska inom 2 veckor, men variationen är stor.
 • Vissa faktorer kan predisponera för ett svårare förlopp:
  • Exempelvis är andelen män inlagda på IVA mycket större än andelen kvinnor
  • Socialstyrelsen har angett en rad riskfaktorer för svårare förlopp där bland annat övervikt är en
 • Med tanke på det breda spektrat av symtom ser också förloppen mycket olika ut:
  • Vissa är asymtomatiska
  • En del drabbas likt en vanlig förkylning
  • Influensaliknande förlopp med andningssvårigheter
  • Andningssvikt och sjukhusinläggning sker också hos en betydande andel

Dödlighet

 • Dödligheten varierar mellan olika länder och är bland annat beroende av antal testade för covid-19.
 • I Sverige har statistisken tydligt pekat på att dödligheten stiger proportionellt med åldern.
 • Den ser ut att vara cirka 4,3 % hos individer över 70 år.
 • Den ser ut att vara 0,1 % hos individer under 70 år.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons