Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Postcovid, långvariga symtom efter covid-19


Uppdaterad den: 2024-02-12

Annons

Bakgrund

 • Definitioner enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och WHO:
  • Akut covid-19:
   • Symtom på covid-19 i upp till 4 veckor efter sjukdomsdebut
  • Postcovid:
   • Brett spektrum av symtom (fysiska och psykiska) som utvecklas under eller efter covid-19 och som fortsätter i ≥2 månader (det vill säga ≥3 månader från sjukdomsdebut)
   • Symtomen har inverkan på patientens liv och förklaras inte av en alternativ diagnos
 • Om konstellationen av symtom representerar ett nytt syndrom som är unikt för covid-19 eller om det finns överlappning med återhämtning från liknande sjukdomar har inte fastställts.

Epidemiologi

 • Enligt Socialstyrelsen hade knappt 30 000 personer fått vård för postcovid i Sverige fram till november 2021:
  • Förhållandet kvinnor/män var 1,6:1

Etiologi och patogenes

 • Det finns flera olika hypoteser om vad som ligger bakom:
  • Dysreglering av immunsystemet
  • Autoimmun reaktion
  • Förändring i tarmfloran
  • Endotel dysfunktion, mikrokoagler och kvarstående förhöjd komplementaktivering
  • Dysfunktion i vagusnervens och/eller hjärnstammens nervsignalering
 • Andra möjliga orsaker kan vara permanenta organskador (lungor, hjärta, hjärna) eller infektion som gör annan latent sjukdom synlig (anemi, hypotyreos).
Annons
Annons

ICD-10

 • Först registrerar man en huvuddiagnos för personer med postcovid, till exempel "huvudvärk", i ICD. Sedan använder man tilläggskoden för postcovid: Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (U09.9).
 • U07.1 Covid-19, virus påvisat
 • U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
 • Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)

Anamnes

 • Patienten kan identifiera antingen en bekräftad covid-infektion eller misstänkt covid-infektion i anslutning till debut av besvären.
 • Symtomen kan vara ihållande eller fluktuerande/intermittenta.
 • De vanligaste symtomen efter 6 månader var i en systematisk kunskapsöversikt:
  • Trötthet
  • Trötthet som försämras av ansträngning ("post-exertional malaise", PEM)
  • Kognitiv funktionsnedsättning som minnes- och koncentrationssvårigheter
 • Andra vanliga symtom är:
  • Dyspné
  • Bröstsmärta eller trånghetskänsla i bröstet
  • Hosta
  • Påverkad lukt/smak

Kliniska fynd

 • Uteslut annan underliggande sjukdom eller allvarliga komplikationer.
 • Allmän klinisk undersökning:
  • Blodtryck, puls, eventuellt temperatur
  • Hjärt-/lungstatus
  • Bukpalpation
 • Eventuellt orienterande neurologiskt status.
 • Eventuellt psykiatrisk anamnes/status.
 • Eventuellt annan riktad klinisk undersökning utifrån symtombilden.

Utredning av postcovid

 • Blodprov baserat på klinik, svårighetsgrad, samsjuklighet och riskfaktorer – främst för att upptäcka andra sjukdomar eller allvarliga komplikationer.
 • Aktuella undersökningar kan vara:
  • Blodstatus inklusive b-celler, ferritin, CRP, HbA1c, elektrolyter, kreatinin, ALAT, ALP, GT och TSH:
   • Uteslut anemi och hypotyreos vid dyspné, trötthet
   • Högt ferritin kan indikera ett inflammatoriskt, protrombotiskt tillstånd
   • Svårkontrollerad diabetes efter infektion?
 • Eventuellt D-dimer:
  • Vid låg-måttlig misstanke enligt Wells score för att utesluta LE/DVT
 • Eventuellt troponin, proBNP:
  • Hjärtinfarkt, myokardit, hjärtsvikt
 • Eventuellt pulsoximetri:
  • Normal syrgasmättnad är >96 % (94–98 %) och utan nedgång i mättnad under ett aktivitetstest
 • Eventuellt EKG.
 • Eventuellt spirometri.
 • Lungröntgen:
  • Vid misstanke om ihållande lungskada, särskilt efter sjukhusvistelse
  • För att utesluta annan orsak till dyspné
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Lungemboli.
 • Djup ventrombos.
 • Akut hjärtinfarkt.
 • Hjärtsvikt.
 • Ischemisk stroke.
 • Myokardit.
 • Lungfibros.
 • Postviral lunginflammation.
 • KOL
 • Astma
 • Förmaksflimmer eller annan arytmi.
 • Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS).
 • Neurologiska följdsjukdomar:
  • Encefalit
  • Kramper
  • Guillain-Barrés syndrom
 • Förlust av luktsinne (anosmi) och/eller smaksinne (ageusi):
  • Kan vara central orsak, exempelvis meningiom
  • Kan vara ett tidigt tecken på Alzheimers sjukdom eller Parkinsons sjukdom
 • MIS-C hos barn.
 • Andra infektioner som kronisk hepatit eller hiv.
 • Debut av reumatisk sjukdom samtidigt eller strax efter covid-19.
 • Psykiatriska tillstånd:
  • PTSD
  • Depression
  • Ångest
 • Post-intensive care syndrome (PICS):
  • Fysisk trötthet
  • Ledstelhet
  • Muskelsmärta
  • Kognitiv dysfunktion

Behandling av postcovid

 • Det vetenskapliga underlaget för behandling av postcovid hade i juni 2022 mycket låg tillförlitlighet enligt SBU.
 • Ett helhetsgrepp rekommenderas:
  • Stödjande åtgärder utifrån livssituation och funktionsförmåga
  • Psykoedukation – förbättra förståelsen för sjukdomen och ge råd om att hantera symtom
  • Symtomlindring
  • Behandling av komorbida tillstånd, se även Differentialdiagnoser ovan
  • Fånga upp de som behöver specialiserad rehabilitering

Fysisk aktivitet

 • Det saknas kunskap om hur fysisk aktivitet kan påverka symtom och förlopp, och hur man bäst rehabiliterar personer med långvariga symtom efter covid-19.
 • "Ofta och lite" i kombination med vila verkar vara mest lämpligt till en början enligt brittiska rekommendationer.
 • Generellt rekommenderas gradvis upptrappning, helst enligt ett fast schema, och minskad intensitet om symtomen förvärras (dyspné, svår trötthet eller muskelsmärta).
 • Sveriges Arbetsterapeuter har tagit fram en patientbroschyr som kan vara användbar med Praktiska råd om hantering av uttalad trötthet efter covid-19.

Hosta

 • För individer med långvarig hosta utan tecken till ny infektion eller komplikationer som pleurit (smärtsamt) rekommenderas andningsövningar:
  • Hos patienter med långvarig hosta kan andningsmönstret förändras
  • Det kan resultera i ytliga andetag med mindre diafragmarörelser
  • Övningar givna av fysioterapeut kan då lindra
 • Övningarnas mål är att normalisera andetagen igen:
  • Be patienten sitta på en stol med bra stöd under övandet
  • Långsamma andetag, inandning via näsan och ut via munnen 
  • Patienten bör försöka att slappna av i bröstpartiet och axlarna, samt låta magen höjas i takt med andetagen
  • Fördelningen inandning:utandning rekommenderas vara 1:2
  • Bör göras 5 till 10 minuter, men kan göras under en längre tid 

Andfåddhet och liknande symtom

 • Andningsövningar hjälper oftast bra även i denna grupp.
 • Gradvis ökande fysisk aktivitet kan rekommenderas i tillägg till träning av andningsmuskler och bröstkorgens rörlighet.
 • Bedöm om patienten kan lida av någon lungsjukdom som astma, KOL eller interstitiell lungsjukdom, så att annan behandling inte missas.

Trötthet

 • Det finns ingen god evidens om hur man behandlar tröttheten eller hur man bör rehabilitera fysiskt mycket aktiva personer så att de kan återgå till tidigare aktivitetsnivå.
 • Vissa rekommenderar gradvis upptrappning, gärna efter ett schema, där man är försiktig och backar om patienten utvecklar andfåddhet, svår trötthet eller muskelsmärtor.
 • Se även Sveriges Arbetsterapeuters patientbroschyr Praktiska råd om hantering av uttalad trötthet efter covid-19.

Hjärtkärl-symtom

 • Utred om bakomliggande orsak finns och behandla denna.
 • Om ingen orsak kan hittas till hjärtklappning och bröstsmärta, överväg ångest och paniksyndrom.

Äldre personer

 • Många äldre har en långsam återhämtning efter covid-19.
 • En plan för hjälp med vardag och omvårdnad bör göras.
 • Det kan röra sig om tillfällig hjälp med delning av medicin, stöd från hemtjänst med handling med mera.

Nedsatt luktsinne

 • Luktträning har visat sig vara effektivt hos personer med förlust av luktsinne (anosmi) efter hjärnskador och virusinfektioner.16
 • En Cochranerapport (2022) konkluderade dock att det endast finns begränsad evidens för effekt av luktträning vid kvarstående dysfunktion av luktsinnet efter covid-19.
 • Se även instruktioner i patienttexten Träna ditt luktsinne, 1177.

Förebyggande åtgärder

 • Studier har identifierat två faktorer som signifikant minskar risken för följdsjukdomar efter covid-19:
  • Vaccinering mot covid. Enligt en stor svensk studie hade de som fått:
   • 1 vaccindos före infektion 21 % lägre risk för postcovid
   • 2 vaccindoser före infektion 59 % lägre risk för postcovid
   • 3 vaccindoser före infektion 73 % lägre risk för postcovid
  • Behandling med nirmaltrevir (ingår i Paxlovid®) inom 5 dagar efter infektion – 26 % minskad risk

Prognos

 • Neurokognitiva symtom verkar finnas längre och kunna förvärras med tiden, medan respiratoriska och gastrointestinala symtom försvinner hos många.
 • Parosmi (förvrängd lukt) avtar ofta med tiden.
 • En studie visade att 85 % av patienterna med symtom 2 månader efter infektion fortfarande rapporterade symtom efter ett år.
 • Enligt en brittisk studie är endast 29 % av de som sjukhusvårdats helt återställda efter ett år:
  • Symtom som kvarstod var trötthet, muskelvärk, sömnsvårigheter, lägre fysisk aktivitet och andfåddhet
  • Den stora andelen tillfrisknade inom 5 månader. Mellan 5–12 månader tillfrisknade endast 3 %
  • De som behandlats med respirator hade 58 % lägre sannolikhet att återhämta sig
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.