Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Infektion

Rekordmånga deltar på konferens om hiv och hepatit

Deltagarantalet var högre än någonsin på årets Nordiska HIV och Hepatit konferens, som är ett möte mellan kliniker och forskare. En av dem är vår infektionsexpert Anders Sönnerborg och i artikeln nedan refererar han ifrån mötet.


anders sonnerborg pro
Publicerad den: 2016-10-10

Rekordmånga deltar på konferens om hiv och hepatit
Annons

För tredje året i rad hölls den Nordiska HIV och Hepatit konferensen på Hotel  Hilton, Stockholm, denna gång den 28 till 30 september. Mötets själ är att kliniker, kliniska forskare och laboratorieforskare ska mötas för att skapa en arena för ökad interaktion och förhoppningsvis nya samarbeten för att förbättra klinisk vård och hiv/hepatit forskningen i de nordiska länderna. En viktig komponent är att konferensen bjuder in topp-forskare både inom hiv och hepatit för att deltagarna ska få höra det allra senaste men även för att skapa möjlighet till vetenskapliga samarbeten.

Årets möte

Deltagarantalet var i år rekordhögt, 290 stycken, och konferensen närmar sig det maximala antalet möjliga deltagare på Hiltons konferensanläggning. Ambitionen är dock inte att skap en större konferens utan antalet 250-300 deltagare är en lämplig nivå med det syftet mötet har. 

Ungefär hälften av deltagarna var från Sverige. Alla övriga nordiska länder var representerade. För första gången närvarade också ett större antal personer från Baltikum. Även Italien, Tanzania, Kina, Indien, Etiopien och USA bidrog med delegater.

Annons
Annons

Nytt spännande hiv läkemedel

Professor Stefan Sariafanos från University of Missouri har studerat ett nytt mycket lovande hiv läkemedel – EfDA. Ursprungligen togs denna substans fram som ett kosttillägg till soyasås för att förbättra soyas doft. En klipsk japan testade då effekten av substansen på hiv och det visade sig ha effekt. Professor Sariafanos har därefter karakteriserat EfDA noggrant och funnit att substansen har en unik verkningsmekanism som gör att den är det hittills mest potenta hiv läkemedlet med mycket lång effekt samtidigt som det är väsentligen okänsligt för resistensutveckling. En dos har effekt i upp till 2-3 veckor. Därför har EfDA en stor potential som ett lång-verkande läkemedel. Inte minst som förebyggande, preexpositions profylax, skulle detta vara av stort värde. Råttförsök pågår nu med att operera in kapslar av EfDA som långsamt släpper ut läkemedlet. En bild är att denna ”slow-release” beredning skulle kunna ha effekt upp till ett år efter injektion. Detta skulle vara ett mycket stort genombrott i det förebyggande arbetet mot hiv liksom för behandling av redan hiv infekterade då detta skulle öka följsamhet markant.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

HIVs ursprung

Professor Oliver Pybus från University of Oxford är en av världens ledande evolutionsforskare. Han har identifierat ursprunget till hiv och hur det sprids i Afrika. Bedömningen är att apviruset hiv smittade människa någon gång mellan 1850 till 1900 i sydöstra Kameruns regnskogar. Ett antal smittotillfällen skedde, både från chimpans till människa och från gorilla till människa, sannolikt i samband med jakt eller tillredning av apkött. Därefter spred sig viruset genom handel mellan stammarna i Kamerun och huvudstaden i Kongo, Kinshasa. Det första kända mänskliga fallet har identifierats till 1956 i Kinshasa. I och med att kolonialmakten Belgien byggde järnvägar till stora delar av Kongo så skapades förutsättning för spridning i detta land som är lika stort som Västeuropa. Ändrade sexualvanor med ökad handel med sex var också en central komponent. Efterhand sprids  viruset utanför Afrikas gränser. Sannolikt någon gång under 1960-talet till Haiti i Västindien och därifrån till USA. Det första europeiska fallet var en norsk sjöman som dog i AIDS som smittades under 1960-talet. Spridningen till övriga världen sköt med tiden fart. 

Genterapi

En enda patient har hittills blivit botad från hiv och detta var i samband med en stamcellstransplantation. Genterapi mot hiv har därmed fått ett uppsving. Professor Paula Cannon höll ett föredrag där hon redogjorde för olika principer att ”vaccinera” celler så att de inte blir mottagliga för hiv. Även principer presenterades för att gå in med vissa specifika enzymer (zink-finger nukleas och CRISP/Cas9) som sedan fungerar som en sax som klipper sönder hiv inne i cellen. Paula har också utvecklat en enkel djurmodell för dessa studier. Ett centralt, ännu inte löst problem, är dock att hiv sover (är latent) i vilande minnesceller och det finns fortfarande inget sätt att säkert identifiera dessa celler och innan dess är inte bot möjlig med denna approach.

Läget för hepatit C bot

Senaste åren har ett dramatiskt genombrott skett i hepatit C virus behandlingen. I det närmaste 100 procent av HCV infekterade personer som fått behandling med direkt verkande läkemedel har läkt ut infektionen. I denna eufori av framgång så är det mycket viktigt med uppföljning av långtids effekter av behandlingen. I ljuset av tankarna om erradikering av hepatit C virus presenterade Magnús Gottfreðsson från Island planerna på att skapa en HCV-fri enklav på Island. Problem finnes med detta. Ett centralt är förstås att hitta alla HCV infekterade, ”the undiagnosed”. Om en person botas från HCV så kan tyvärr personen reinfekteras. Så det räcker inte att behandla enbart de kända HCV infekterade om ett område ska förklaras HCV fritt. Dessutom finns förstås hela tiden möjligheten för nya introduktioner av viruset till ett geografiskt område. I ljuset av de höga priserna för HCV behandling är en hälsoekonomisk analys eftersträvansvärt.

Annons
Annons

Även om HCV kan botas så finns det kvarvarande långtidsrisker. Soo Aleman från Infektionskliniken Karolinska presenterade i sin föreläsning att det föreligger en klart ökad risk för cancerutveckling hos patienter som botats from HCV. Dr Magnus Hedenstierna rapporterade att diabetes mellitus och cirrhos var starka prediktiva markörer för en ökad risk för levercancer efter utläkt HCV infektion.

Läget för hepatit B bot

Nästa stora steg inom behandling av kroniska virus infektioner är bot av hepatitis B virus infektion (HBV). Professor Thomas Berg från University of Leipzig beskrev i sin key-note lecture de framsteg som har gjorts in vitro och försöksdjursmodeller. Prövningar i människa designas och om lyckosamma så kommer ett nytt stort steg tagas i behandlingen av cancerframkallande infektioner. Frågan blir när och om kostnaderna för läkemedlen blir möjliga att hantera för samhället. 

Vad händer nu?

I ljuset av mötets stora succé och den snabba utvecklingen inom behandling av kroniska virusinfektioner så beslöt styrkommittéen på stående fot att genomföra den fjärde Nordiska HIV och Hepatit konferensen kommande år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.