Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Infektion

Kongressrapport: Så påverkar probiotika immunsvaret vid hiv

Kan probiotika påverka immunsvaret hos patienter med hiv? Råder det en generell stigmatisering vid smittsamma infektioner? Vilka HPV-genotyper återfinns hos hiv-infekterade? Är hepatit E-virus orsak till pankreatit? Dessa frågor står i fokus under årets Nordiska HIV och Hepatit konferens, som professor Anders Sönnerborg bevakar.


anders sonnerborg pro
Publicerad den: 2018-10-30

Annons

För femte året i rad hålls den Nordiska HIV och Hepatit konferensen på Hotel Hilton i Stockholm, denna gång den 26 till 28 september. Liksom tidigare år består programmet av en blandning av inbjudna internationella toppföreläsare, muntliga presentationer av inskickade abstrakt och posterpresentationer. Även företagssponsrade satellitsymposier på morgon och kväll.

 Kan probiotika påverka immunsvaret hos hiv patienter?

Meyer-Myklestad från Ullevål har med kollegor utfört en avancerad studie av patienter som trots virologiskt framgångsrik antitretoviral terapi inte ökat i antalet CD4 lymfocyter i perifert blod. Under hypotesen av att en defekt tarmflora kan bidraga till detta utförde Oslo-gruppen en behandling med probiotika av dylika patienter. Man fann att probiotika signifikant minskade produktionen av IL-22 av slemhinneceller i terminala ileum men inte påverkade IL-17 eller gamma-interferon produktionen.

Slutsatsen från våra norska kollegor var att probiotika kan påverka tarmcellernas förmåga att producera viktiga cytokiner och konsekvensen av detta är förstås inte klarlagt. Studien som sådan inkluderar ett förnämligt material av tarmbiopsier från olika kategorier av patienter och är en god grund för mer detaljerade studier av den lokala immunologiska aktiviteten i tarmen.

Annons
Annons

Ökad risk för CNS-symtom vid switch från TDF till TAF innehållande behandling?

Doktor Aylin Yilmaz presenterade data från 20 patienter som bytt från abacavir/3TC eller FTC/TDF till FTC/TAF. Hypotesen var att TAF penetrerar sämre in i centrala nervsystemet och därmed skulle det finnas en högre risk för ökad intracerebral viral replikation med symtom. Yilmaz analyserade ett antal olika parametrar i CSF: HIV RNA, neopterin, beta-2-microglobulin, IgG index, albumin kvot och NFL. Även mätning av kognitiv funktion utfördes. Inga förändringar i dessa parametrar iakttogs dock efter byte av behandling.

HIV Outcome - stigmatisering

HIV Outcome är en europeisk organisation som strävar efter att förbättra hiv patienters livskvalitet. Vid ett morgonsymposium diskuterades problemet med stigmatisering av patienter inom hälso- och sjukvård. Detta kan innebär förutom psykiskt lidande att hiv infekterade personer drar sig för att söka hälso- och sjukvård och löper därmed större risk för att utveckla symtom och till och med död på grund av sen diagnos.

Vid symposiet gav jag, Professor Anders Sönnerborg, en bakgrund till HIV Outcome och Docent Lars Ericsson vid Karolinska Institutet presenterade en grundlig genomgång av olika typer av stigmatisering. Peter Månehall, ombudsman för HIV-Sverige, redogjorde för de hiv-infekterades erfarenhet, med fokus på äldrevården. I paneldebatten deltog övern hygienöverläkaren Susanne Hammers-Stiernstedt. I debatten framhävdes det att problemet inte är unikt för hiv-patienter utan även andra patientkategorier med smittsamma sjukdomar tenderas att stigmatiseras inom hälso- och sjukvård.

Målsättningen för HIV Outcome är att ta ett större grepp på denna typ av stigmatisering och inte då bara begränsa sig till hiv utan arbeta med frågan för andra smittsamma infektioner såsom multresistenta bakterier, hepatit och TBC.

Annons
Annons

Vilka HPV genotyper återfinns hos hiv infekterade kvinnor?

Christina Carlander från Avdelningen för Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, gav en muntlig presentation av vilka HPV-genotyper som återfinns hos hiv-infekterade kvinnor (n= 179) med diagnos av cervical intraepitelial neoplasi grad 2, grad 3 eller adenocarcinoma in situ eller cervical cancer (CIN2+). De hiv-infekterade jämfördes med hiv-negativa kvinnor (n= 321) som bodde i samma del av Sverige, diagnostiserade med CIN2+ och matchade med avseende på födelseland.

Den vanligaste engel-infektionen var med HPV16 för båda grupperna men kvinnor med hiv hade dock lägre prevalens. Däremot hade kvinnor med hiv signifikant ökad risk att vara infekterade med multipla HPV-genotyper. Ett viktigt fynd var att en signifikant andel av kvinnor med hiv var infekterade med HPV genotyper som nuvarande vacciner inte täcker jämfört med HPV-fördelningen bland kvinnor utan hiv. Detta har betydelse för HPV screenings-algoritmer och HPV vaccin-implementering bland kvinnor med risk för hiv infektion.

Är hepatit E virus orsak till pankreatit?

Hepatit E virus (HEV) är endemisk i Sverige. Seroprevalensen är 17 procent men trots detta är endast 43 fall rapporterade till Folkhälsomyndigheten under 2017. Syftet med studien var att studera huruvida patienter som kom in till en akutmottagning med förhöjda levervärden utan annan känd orsak var infekterade med hepatit E. Bland 148 patienter identifierades 7 (4,7 procent) som hade en akut HEV-infektion. En association identifierades med akut pankreatit och samtidiga gallstenar.

 

Även om ytterligare studier behövs så indikerar studien att HEV-diagnostik kan vara motiverad hos patienter som kommer in med akuta buksmärtor av okänd genes.

Nordiska HIV och Hepatit konferensen 2018

Deltagarantalet var i år något lägre, 221 stycken, jämfört med 277 stycken året innan. Samtidigt var antalet deltagare fortfarande perfekt i ljuset av ambition, det förträffliga läget och designen av programmet. Andelen personer verksamma inom vården eller akademin hade ökat till 92 procent och endast 8 procent kom från industrin, vilket är den högsta siffran hittills och indikerar ett stort intresse från kliniskt och akademiskt verksamma personer. Av dessa kom 52 procent från Sverige, 24 procent från övriga nordiska länder och 24 procent från andra länder vilket indikerar en ökad internationalisering av mötet jämfört med 2017. Antalet cirka 250-300 deltagare är en lämplig nivå med det syftet mötet har.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Utvärderingen av mötet gav synnerligen positiva resultat. 87 procent av deltagarna var mycket nöjda med innehållet i programmet, 93 procent kan tänka sig deltaga igen och 95 procent kan tänka sig rekommendera deltagande i nästa års möte till sina kollegor. En intressant iakttagelse är att 4,5 procent deltog endast i HCV-dagen medan därmed 95,5 procent deltog i både HIV och Hepatit delen av mötet.

Nästa års möte

Målsättningen är att genomföra den sjätte Nordiska HIV och Hepatit konferensen år 2019, sannolikt i september och i Stockholm. Finansiering är dock ännu inte klar och detta är avgörande för mötets framtid.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.