Medicinsk översikt | Infektion

Vaccin mot covid-19


Uppdaterad den: 2020-10-20
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Covid-19-pandemin

 • För att få bukt med covid-19-pandemin har flera olika vägar räknats upp som viktiga, däribland minskad smittspridning och utvecklandet av läkemedel.
 • Utvecklingen av ett vaccin har framhållits som en viktig aspekt.

Vaccinutveckling generellt

 • I normalfall är vaccinutveckling en längre tids process:
  • Från teori om hur vaccinmetoden ska vara till färdigt fungerande vaccin tar 10–15 år om utvecklingen lyckas
  • Det kan ta ännu längre tid än så och i många fall når man inget fungerande vaccin, exempelvis HIV-vaccinstudier hittills
 • Processen delas oftast in i faser:
  • Preklinisk fas:
   • I första hand grundforskning som leder fram till en teori kring vaccinverkan
   • När en hypotes utformats inleds djurförsök
  • Fas 1:
   • Vaccinet provas på en liten grupp friska människor
   • Görs för att se om det sker immunrespons eller ej
   • Ett immunsvar innebär inte immunitet, i Fas 1 är målet främst att se om försvaret ens stimuleras av vaccinet
  • Fas 2:
   • Vid lovande resultat i fas 1 inleds fas 2
   • En större grupp människor, hundratals, inkluderas i studien
   • Säkerhet och immunförmågan studeras
  • Fas 3:
   • Om fas 2 mynnar ut i att vaccinet är säkert och effektivt inleds storskaliga studier
   • Individer från målgruppen inkluderas i studien, tusentals personer brukar ingå
   • Ovanliga biverkningar observeras
   • Effekten jämförs med placebogrupp/liknande

Sveriges vaccinstragi mot covid-19

 • Sverige har tillsammans med medlemsländerna i EU en gemensam vaccinstrategi för att få tillgång till vaccin:
  • Strategin vilar främst på två grunder:
   • EU vill ha tillgång till vaccin så snabbt som möjligt
   • EU vill ha tillgång till vacciner gjort på olika tekniker
   • Helst vill EU ha 2 eller 3 olika vaccin per teknik
   • EU tecknar avtal åt alla länder, som land kan man hoppa av de avtal som de ej är intresserade av
 • Sverige har via EU tecknat avtal med olika aktörer:
  • AstraZeneca är det första klara kontraktet
  • Cirka 5 ytterligare avtal är snart också tecknade
  • Fler förhandlingar pågår
  • Omifall alla tekniker faller ut positivt och alla vaccin blir godkända, har EU tecknat avtal för ett mycket större antal än vad som kan tänkas behövas
  • Det eventuella överskottet är tänkt att säljas till andra länder alternativt skänkas till låginkomstländer
 • Fördelningen av vaccin rekommenderas av Folkhälsomyndigheten:
  • Alla över 70 år bör prioriteras för vaccination mot covid-19, gruppen består av 1 525 319 personer vid rapportens publicerande
  • Personer i definierade riskgrupper bör också prioriteras
  • Även vårdpersonal som arbetar nära äldre och riskgrupper bör ha företräde då äldre/personer i riskgrupper inte helt säkert kan utveckla ett bra skydd med hjälp av vaccination
  • Övriga samhällsbärande yrken har inte företräde i nuläget enligt Folkhälsomyndigheten
  • I det fall storskalig vaccination går att tillgängliggöra ska resterande individer som är under 70 år och inte tillhör riskgrupper vaccineras i turordning
  • Totalt uppskattas det att cirka 2,6 miljoner människor i Sverige ingår i kategorin äldre och/eller riskgrupper

Aktuella vaccinationsutvecklingstekniker vid covid-19

 • Vaccinutvecklingen påskyndas nu:
  • Exempelvis skjuter EU till pengar för att få företagen att våga ta finansiella risker som de annars inte hade tagit, det är ett sätt att skynda på utvecklingen
 • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av vaccinet från AstraZeneca:
  • Det sker en "rolling review"
  • Detta innebär att vaccinet granskas under tiden som det utvecklas för att snabbare kunna ta ett beslut, än om processerna sker efter varandra

Inaktiverade och försvagade virusbaserade vaccin

 • Inaktiverade virus replikerar sig inte och därför tillsätts en adjuvans för att få immunrespons:
  • Välbeprövad metod och är därför enkel att skala upp snabbt
  • Man behöver oftast ge upprepade doser för att få god effekt eller långvarig effekt
  • Aktiverar inte T-cellsförsvaret
  • En del vaccin med denna metod är under utveckling mot covid-19, men mycket av dagens evidens tyder på att för att få till ett bra försvar mot covid-19 behöver T-cellslinjen aktiveras
 • Vaccin byggda på inaktiverade virus:
  • Polio
  • Hepatit A
  • Influensa
 • Försvagade virus kultiveras i laboratorium tills de anses ge en tillräckligt mild sjukdom för att kunna användas som vaccin:
  • Om ett vaccin innehåller levande men försvagade virus behövs ingen adjuvans, då viruset i sig är tillräckligt för att immunsystemet ska reagera
  • Exempel på vaccin byggda på teknik med försvagade virus:
  • Mässlingsvaccin
  • BCG-vaccin

Proteinbaserade vaccin och subenhetsvacciner

 • Proteinbaserade vaccin:
  • Virusgener injiceras i plantor, där cellerna i plantorna skapar proteinhöljen som efterliknar virusets sammansättning
 • Den här typen av vaccin aktiverar oftast både T-celler och antikroppar:
  • Denna teknik användes mycket vid utveckling av SARS och MERS-vaccin, i dessa fall var det blandade resultat
  • För att skapa ett tillräckligt immunsvar behöver adjuvans användas i själva vaccininjektionen
 • Subenhetsvaccin:
  • Aktiverar immunförsvaret då dessa enheter strukturellt ser ut som viruset men saknar dess genom och kan därför inte infektera
 • Exempel:
  • Vaccin mot HPV och hepatit B

DNA/mRNA-vacciner

 • Innehåller syntetiskt DNA eller mRNA som kodar för antigen i virus:
  • Exempelvis sekvensen som kodar för spikeproteinet som finns på ytan av SARS-CoV-2
 • De kroppsegna cellernas proteinsyntes producerar virusproteiner.
 • På så vis ska B-celler samt både CD4+ och CD8+ T-celler kunna aktiveras, det vill säga vaccinet ska både ge ett antikroppssvar och ett cytotoxiskt T-cellssvar.
 • Teoretiskt efterliknar processen hur kroppsegna celler beter sig vid en infektion.
 • DNA/mRNA-vaccin anses vara stabila men för att cellupptag ska ske måste något ytterligare tillföras:
  • Exempelvis kan elektroporation ge mer permeabelt cellmembran och vaccinet kan lättare tas upp av hud och muskler
  • Man har sedan tidigare tittat på möjligheten att bilda liposomer med DNA i
 • Det finns inga vacciner med denna teknik som är godkänd för människor än, men det finns flera fas 3-studier.

Virusvektorer

 • Ny teknik, och är den teknik som AstraZeneca utvecklar (det vaccin som är aktuellt för Sverige).
 • Andra virusgrupper genmodifieras för att uttrycka antigener från andra virusfamiljer:
  • Oftast används adenovirus eller Modified Vaccinia Ankara-virus (MVA)
  • En nackdel är att om individen har ett immunsförsvar mot grundviruset i vaccinet, det vill säga adenovirus eller MVA, så kommer det immunologiska svaret inte vara tillräckligt starkt
 • Ger starkt immunologiskt svar både från antikroppslinjen och T-cellssvar.
 • Exempel på tidigare vaccin med denna teknik:
  • Ebola-vaccin
  • I övrigt är tekniken välbeforskad inom fältet infektion och onkologi, men inte just i vaccinform

Annons
Annons
Annons