Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Difteri


Uppdaterad den: 2021-10-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Akut infektion som beror på Corynebacterium diphtheriae, en grampositiv bakterie (stav) som kan producera toxin.
 • Angriper vanligtvis slemhinnor i luftvägarna men kan angripa alla kroppens slemhinnor eller sår i huden.
 • Kallas krupp – det är detta som är "äkta" krupp.

Förekomst

 • Epidemier förekom i Sverige med jämna mellanrum fram till den sista stora epidemin under andra världskriget.
 • Allmän vaccination har erbjuditis sedan 1930-talet. Därefter har inga nya epidemier skett och endast få registreringar av sjukdomen:
  • Den globala vaccinationsgraden är cirka 90 %
 • Epidemier förekommer fortfarande i vissa utvecklingsländer, WHO uppskattar förekomsten till cirka 5 000–10 000 fall per år.1
 • I Sverige har 32 fall anmälts under åren 2008–2018.2

Etiologi och patogenes

 • Organismen finns bara hos människor och sprids i huvudsak med sekretion från luftvägarna som droppsmitta.
 • Närkontakt krävs som regel för smitta:
  • Smittan överförs genom att kyssas och dricka från samma flaska och liknande, men kan även överföras via hosta och nysningar
 • Bakterierna koloniserar slemhinnor, oftast i svalg och övre luftvägar men också i bronker och eventuella sår i huden.
 • Organismen producerar exotoxin som orsakar myokardit och neuropati.

Predisponerande faktorer

 • Bristande vaccination av barn.
 • Bristande boosterdoser av vaccin i vuxen ålder.
 • Smittexponering, vistelse i endemiskt område.

ICD-10

 • A36 Difteri
  • A36.0 Svalgdifteri
  • A36.1 Difteri i nasofarynx
  • A36.2 Larynxdifteri
  • A36.3 Difteri i hud
  • A36.8 Annan specificerad difteri
  • A36.9 Difteri, ospecificerad

ICD-10 Primärvård

 • A36- Difteri

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen är i första omgången klinisk:
  • Klibbiga grå membran vid ingången till farynx
  • Öm hals, sekretion från näsan, heshet, sjukdomskänsla, feber, lokal lymfkörtelsvullnad
  • Myokardit, neuropati
 • Bakteriekultur från hals eller sår bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Streptokockhalsfluss.
 • Infektiös mononukleos.
 • Adenovirus eller infektion med herpes simplex.
 • Vincents angina: tonsillit med sårbildning och gulbrun beläggning (inte streptokocker).

Anamnes

 • Inkubationstiden är vanligtvis två till fem dagar.
 • Nasal, laryngeal, faryngeal eller kutan form av difteri kan förekomma.
 • Faryngeal difteri är den vanligaste formen, i typfallet förekommer klibbiga grå membran på tonsiller och i farynx:
  • Öm hals, feber, förstorade lymfkörtlar och sjukdomskänsla och utmattning
  • Membran och svullnad kan leda till att luftvägarna täpps igen med kraftig stridor och eventuellt cyanos – det är detta som kallas "äkta krupp"
 • Myokardit kan kompliceras av arytmier och hjärtsvikt.
 • Neuropati, vanligtvis först i hjärnnerver, ger diplopi, tal- och sväljbesvär:
  • Neuropati är toxinmedierat och kan komma först flera veckor efter symtomstarten
 • Huddifteri artar sig oftast som kroniska sår.

Kliniska fynd

 • Vid inspektion i svalget kan man finna de typiska, klibbiga, gulvita eller grå membranen som täcker tonsillerna eller farynx.
 • Lymfadenit på collum och allmänsymtom.
 • Membranen sitter fast, om man försöker ta bort dem uppstår blödning.
 • Eventuella myokardit eller neuropati.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Diagnosen kan bekräftas med odling av prov från svalg eller näsa.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förebygga infektion genom vaccination.
 • Eliminera bakterien vid infektion.

Behandlingen i korthet 

 • Vid misstanke om difteri i luftvägarna ska patienten läggas in på sjukhus för övervakning och behandling.
 • Behandling med antibiotika, boosterdos med vaccin och eventuellt antitoxin.
 • Ren huddifteri kan behandlas ambulant, men med isolering.

Läkemedelsbehandling

 • Antitoxin (från hästserum):
  • Måste ges snabbt/tidigt då det bara har effekt mot cirkulerande toxin
 • Antibiotikum:
  • Erytromycin rekommenderas i normalfallet, men även penicillin är effektivt
  • Behandling ges intravenöst, intramuskulärt eller peroralt
 • Boosterdos med vaccin till fullvaccinerade och full vaccinering till tidigare ovaccinerade:
  • Genomgången sjukdom ger inte alltid naturlig immunitet, full vaccinering av tidigare ovaccinerade är därför nödvändigt

Huddifteri

 • Antibiotikum:
  • Erytromycin eller penicillin – behandlingstid minimum 14 dagar
 • Smittförebyggande åtgärder med god sårbehandling och nödvändig isolering för att undvika smittspridning.
 • Full vaccination eller booster beroende på vaccinationsstatus.

Annan behandling

 • Borttagning av membran vid direkt laryngoskopi eller bronkoskopi kan vara nödvändigt för att förebygga eller behandla luftvägsobstruktion.

Förebyggande åtgärder

 • Aktiv immunisering med kombinationsvaccinet difteritoxoid i barnvaccinationsprogrammet:
  • Ges vid tre, fem och elva/tolv månaders ålder:
   • Immuniteten beräknas vara i cirka tio år
  • Vid 7 års ålder och vid 15–16 års ålder: DTP-poliovaccin:
   • Immuniteten beräknas vara i minst tio år efter sista dosen
  • Vid mönstringen ges en boosterdos med DTP-poliovaccin
  • En boosterdos ska ges före resa till endemiskt område om det har gått mer än 10 år sedan grundvaccineringen:
   • Booster har god effekt även om det är ett tiotal år sedan grundvaccineringen genomfördes
   • Vanligtvis rekommenderas boosterdoser som ges som kombinationsvaccin: DTP-polio (till exempel Boostrix-polio)
 • Vid aktiv immunisering av vuxna rekommenderas DTP-poliokombinationsvaccin med tre doser och lämpligt intervall: minst fyra veckor mellan första och andra dosen och minst sex månader mellan andra och tredje dosen.

Anmälningsplikt

 • Difteri definieras som en allmänfarlig smittsam sjukdom:
  • Anmälningsplikt vid fall där den kliniska bilden är förenlig med difteriinfektion i luftvägar eller hud, eller vid påvisning av Corynebacterium diphtheriae eller C. ulcerans
 • Anmälan görs till smittskyddsläkaren i regionen samt till Folkhälsomyndigheten.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Myokardit och neuropati.
 • Luftvägsobstruktioner: intensivvård kan vara nödvändigt vid allvarlig luftvägsobstruktion.

Prognos

 • Bra prognos vid tidig behandling och tillgång till modern intensivvård:
  • Mortaliteten är cirka 5–10 %
 • Under epidemin i Ryssland på 1990-talet anmäldes cirka 5 000 dödsfall bland 150 000 sjukdomsfall.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons