Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Infektioner med enterovirus


Uppdaterad den: 2013-03-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hos människor är enterovirus allestädes närvarande virus som överförs enteriskt från person till person.
 • Enterovirusgruppen omfattar också poliovirus. Polio är utrotat i västvärlden och beskrivs i eget dokument.
 • De övriga enterovirusinfektionerna kan orsaka ett brett spektrum av sjukdomar hos människor i alla åldrar, men infektionerna uppträder oftast hos barn och spädbarn.1

Indelning

 • Enterovirus är indelade i undergrupper baserat på vilka värdar de angriper och på sina sjukdomsframkallande egenskaper.2-3 Varje undergrupp är i sin tur indelad i serotyper utifrån vilka antisera de neutraliserar:1
  • Poliovirus – serotyper 1–3
  • Coxsackievirus grupp A – serotyper 1–22
  • Coxsackievirus grupp B – serotyper 1–6
  • ECHO-virus – serotyper 1–9, 11–21, 24–27 och 29–33
  • Enterovirus – serotyper 68–71
 • Det finns över 90 kända serotyper av detta virus.4
 • En annan indelning av icke poliovirus i enterovirusgruppen har tagits fram. Indelningen går från A till D.5

Förekomst

 • Enterovirusinfektioner uppträder vid alla årstider, men i tempererade zoner är smittorisken störst under sommar och höst.6
 • Ålder:
  • Spädbarn och barn. Alla åldersgrupper kan drabbas av enterovirus, men denna grupp är mest utsatt7-10
 • Kön:
  • Av okänd anledning är pojkar/män mer utsatta (59 %) för smitta än flickor/kvinnor1

Etiologi och patogenes

 • Humant enterovirus finns överallt och smittar fektal-oralt mellan människor.1
 • Enterovirus tillhör gruppen picornaviridae. Enterovirus skiljer sig från resten av denna grupp (som utgörs av rinovirus) genom att de också är stabila vid lågt pH.

Smittöverföring

 • Smitta överförs från avföring.
 • Spädbarn och småbarn som använder blöjor, verkar vara de vanligaste källorna till infektion.
 • Bland vuxna har 30–80 % antikroppar mot de vanligaste enterovirusserotyperna. Ett litet antal virustyper kan utlösa endemiska infektioner, medan andra serotyper (ECHO-virus 9, 11 och 30) kan orsaka stora utbrott.11
 • Epidemier kan i vissa fall bli globala.12
 • Enterovirus 71 (EV71):
  • Är en viktig infektion som är under utveckling (maj 2008)
  • En epidemi i Taiwan ledde till över 125 000 fall av höstblåsor eller herpangina. Över 400 av fallen var allvarliga, särskilt bland barn under fem år13
  • I USA har utbrott av CNS-sjukdom som följd av EV71 förekommit14

Övervakning av enterovirus

 • Är viktig eftersom ändringar i de dominerande serotyperna kan utlösa sjukdomsutbrott.

Patogenes

 • Överföring av enterovirus sker huvudsakligen via fekalt kontaminerat material.
 • Vissa undantag till denna smittoväg utgörs av coxsackievirus A21 (sprids via luftvägssekret) och enterovirus 70 som utsöndras i tårvätska och sprids via fingrar.
 • Inkubationstid:
  • Är svår att exakt fastslå och kan variera med typ av kliniskt syndrom
  • Kortvariga febersjukdomar kommer ofta efter en inkubationsperiod på tre till fem dagar
  • Klassisk paralytisk polio har ofta ett bifasiskt mönster med ospecifik febersjukdom efter tre till fem dagar och recidiv av feber och CNS-manifestationer nio till tolv dagar efter exponering15
 • Virusreplikation och -dissemination:
  • På cellnivå startar infektionen genom att ett virus binder sig till cellmembranproteiner, det penetrerar cellväggen och virusreplikation startar inom 30 minuter
  • Kunskapen om virusreplikation och -dissemination är i det stora hela baserad på studier av poliovirus. Initialt startar infektionen i farynx och terminala ileum. Mindre viremier sprider viruset hematogent till lymfvävnad i hela kroppen. Senare replikation på dessa ställen ger en större viremi, som inträffar samtidigt med start av symtom och medför spridning av virus till målorgan som centrala nervsystemet
 • Virusutsöndring:
  • Utsöndras från de övre luftvägarna under en till tre veckor och från avföring under tre till åtta veckor
  • Perioden med maximal smittorisk är sannolikt de första två veckorna efter infektion
 • Immunitet:
  • Är serotypspecifik

ICD-10

 • A80 Akut poliomyelit
 • A85 Annan virusencefalit som ej klassificeras annorstädes
  • A85.0 Enterovirusencefalit
 • A87 Virusmeningit
  • A87.0 Enterovirusmeningit
 • A88 Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
  • A88.0 Enteroviralt exantem och feber
 • B08 Andra virusinfektioner, kännetecknade av hud- och slemhinnelesioner som ej klassificeras annorstädes
  • B08.4 Vesikulär stomatit med exantem som orsakas av enterovirus
  • B08.5 Vesikulär faryngit som orsakas av enterovirus
 • B34 Virusinfektion med ospecificerad lokalisation
  • B34.1 Ospecificerad enterovirusinfektion

ICD-10 Primärvård

 • A80- Akut polio
 • A89-P Virusinfektion i centrala nervsystemet UNS
 • B084 Hand, foot and mouth disease

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Olika kliniska bilder.
 • Diagnosen bekräftas med serologi, cellkultur eller PCR.

Kliniska manifestationer

 • Över 90 % av infektionerna som orsakas av annat enterovirus än polio är asymtomatiska eller ger bara en ospecifik febersjukdom.8
 • När sjukdom uppträder kan spektrum och allvarlighetsgrad av kliniska manifestationer variera med ålder, kön och immunstatus.
 • Några kliniska syndrom, som virusmeningit och vissa utslag, kan orsakas av många olika enterovirussubtyper, andra är i huvudsak orsakade av bestämda undergrupper av enterovirus – till exempel orsakas pleurodyni och myokardit av coxsackievirus B.

Exantemer och enantemer8

 • Coxsackievirus och ECHO-virus orsakar olika exantemer, ibland följt av enantem.
 • Med undantag för höstblåsor är dessa utslag inte tillräckligt typiska för att en etiologisk diagnos ska kunna ställas.
 • Makulopapulära utbrott:
  • Förekommer särskilt vid infektioner med ECHO-virus
  • De flesta fall är ospecifika och medför få eller inga obehag
  • Kan ge lindriga utslag med feber som varar i 24–36 timmar
 • Höstblåsor:
  • Är en vanlig akut sjukdom som oftast drabbar små barn och vanligen orsakas av coxsackievirus A
  • Ger feber, orala vesiklar på buccalslemhinnan och tungan och små utslag på händer, fötter, skinkor
  • Tillståndet går vanligen över på två till tre dagar
 • Herpangina:
  • Orsakas av coxsackievirus A
  • Ett vesikulärt enantem i tonsillärregionen som vanligen drabbar barn i åldern tre till tio år
  • Ont i halsen följt av feber och smärtor vid sväljning
 • Petekier och purpura:
  • Har beskrivits vid infektioner med ECHO-virus 9 och coxsackievirus A9
  • Tillståndet kan förväxlas med meningokocksjukdom

CNS-infektioner

 • Akuta infektioner i CNS förekommer i alla åldrar.
 • Meningit är den vanligaste manifestationen medan generaliserad och fokal encefalit förekommer mer sällan.
 • Vissa enterovirus (poliovirus, EV71) angriper motoriska kärnor och framhornsceller i hjärnan och ryggmärgen, och orsakar akut pares i hjärn- och spinalnerverna.
 • Viral meningit:
  • Aseptisk meningit är vanligast bland barn under ett år16
  • De flesta fallen orsakas av grupp B coxsackievirus och ECHO-virus17
  • Hos spädbarn är kliniken präglad av feber och irritabilitet. Hos äldre barn och vuxna föreligger feber upp till 40 ºC, huvudvärk, meningism, illamående och kräkningar18
  • Encefalit kan komplicera förloppet av en aseptisk meningit hos 5–10 % och uppträder som sänkt medvetande eller kramper
  • Fullständigt tillfrisknande sker i regel efter tre till sju dagar för barn, medan symtomen kan kvarstå längre hos vuxna
 • Encefalit:
  • Är en ovanlig manifestation av CNS-infektion med coxsackievirus och ECHO-virus
  • Enterovirus är orsaken i 10–20 % av samtliga fall av viral encefalit
 • Paralytisk poliomyelit:
  • Är en akut, febril sjukdom som karaktäriseras av aseptisk meningit och svaghet eller paralys i en eller flera extremiteter
  • Förekommer inte längre i västvärlden
  • Sporadiska fall av akut paralys förekommer med andra serotyper av enterovirus, den viktigaste är EV7119-20
  • Muskelparalysen orsakad av ett enterovirus som är icke-polio är typiskt mindre allvarlig än poliovirusassocierad paralys, och är vanligen inte permanent

Ögoninfektioner

 • Är en mycket smittsam ögoninfektion karaktäriserad av smärta, ögonlocksödem och subkonjunktival blödning som är självbegränsande och som sällan leder till varaktiga synrubbningar.
 • Världsomfattande pandemier som orsakas av enterovirus 70 och coxsackie A24 har haft störst utbredning i tropiska kustområden.21
 • Symtomen når sitt maximum inom två till tre dagar och går tillbaka inom tio dagar utan komplikationer.

Pleurodyni

 • Är en akut sjukdom som karaktäriseras av feber och paroxysmala spasmer och smärtor i bröst- och övre delen av bukmuskulaturen.22
 • De flesta fall uppkommer som lokaliserade sommarutbrott bland unga och vuxna (Bornholmssjuka).
 • Grupp B coxsackievirus är den viktigaste orsaken.
 • Tillstånden kan ibland påminna om allvarliga sjukdomar som bakteriell pneumoni, lungemboli, hjärtinfarkt, akut buk och herpes zoster-infektion.
 • De flesta är sjuka i fyra till sex dagar.
 • Barn är lindrigare sjuka än vuxna och har vanligen smärtor bara under ett till två dygn.

Perimyokardit

 • Vanligen är både pericardium och myocardium påverkat.
 • Kliniskt dominerar antingen tecken på myokardit eller perikardit.
 • Hos äldre barn och vuxna varierar allvarlighetsgraden av perimyokardit från asymtomatiska fall till fulminant sjukdom med behandlingsresistent hjärtsvikt och död.
 • Grupp B coxsackievirus är den vanligaste virala orsaken.

Graviditet

 • Enterovirusinfektioner passerar i liten grad placenta och ger därför sällan fostersjukdom.

Neonatala infektioner

 • Nyfödda är mycket utsatta för enterovirussjukdom.
 • Även om de flesta serotyper ger lindriga och övergående förlopp, kan vissa vara i stånd till att orsaka fulminant, fatal sjukdom (coxsackievirus B serotyp 2–5 och ECHO-virus 11).
 • Utfallet av en infektion är starkt beroende av förekomst eller frånvaro av passivt förvärvade maternella antikroppar.

Infektioner hos personer med nedsatt immunförsvar

 • Enterovirusinfektioner kan orsaka förekomst av ibland fatala infektioner hos personer med ärftligt eller förvärvat nedsatt immunförsvar.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Laboratoriediagnostik av enterovirusinfektion utförs genom att isolera och identifiera virus i cellkulturer, genom att påvisa enterovirus RNA med polymeraskedjereaktion (PCR) eller genom serologiska metoder.

Behandling

Allmänt om behandlingen

 • De flesta enterovirusinfektioner är självbegränsande och kräver ingen specifik behandling.
 • Undantag kan vara akut myokardit, som kan vara livshotande, och akut viral meningit, som kan ge kraftig klinisk sjukdom.
 • Vissa är mer utsatt för allvarlig sjukdom som nyfödda och personer med nedsatt immunförsvar.

Läkemedelsbehandling

 • De terapeutiska möjligheterna vid allvarliga infektioner är begränsade och har inte varit föremål för kliniskt kontrollerade studier.
 • Immunglobulin:
  • Har ingen säker effekt1
 • Antivirala medel:
  • Har ingen dokumenterad effekt1

Förebyggande åtgärder

 • Vissa hygieniska åtgärder som handtvätt är viktiga för att förebygga spridning av enterovirus.
 • Det finns ingen anledning att isolera patienten.
 • Höggravida bör undgå kontakt med patienter som misstänks ha enteroviral sjukdom.
Annons
Annons

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Infektioner med enterovirus

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons