Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Ebolavirusinfektion


Uppdaterad den: 2023-01-26
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

 

Basfakta

Definition

 • Hemorragisk feber på grund av infektion med ebolavirus:
  • Ebolavirus är ett entrådigt RNA-virus som tillsammans med Marburgvirus ingår i gruppen filovirus

Förekomst

 • Ebola har fått sitt namn efter en flod i Kongo-Kinshasa (dåvarande Zaire), där sjukdomen först beskrevs 1976.
 • De flesta rapporterade fallen har fram till 2014 kommit från Kongo-Kinshasa, Sudan, Uganda och Gabon.
 • Sjukdomen är extremt ovanlig bland tillfälliga besökare och har fram till oktober 2014 aldrig rapporterats i Skandinavien:
  • En norsk kvinnlig hjälparbetare från Läkare utan gränser testades i oktober positiv för ebola i Norge. Kvinnan tillfrisknade sedan

Epidemier

 • Ett antal afrikanska länder inom ett band med tio breddgrader från ekvatorn har upplevt epidemier med ökande frekvens efter år 2000.
 • Från december 2013 till juni 2016 härjade en stor epidemi på Afrikas västkust:
  • Utbrottet började i Guinea och spred sig till grannländerna i Sierra Leone, Liberia och Nigeria
  • Totalt rapporterades 28 616 fall i länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone1, och >11 300 personer avled2, vilket var fler dödsfall än alla tidigare utbrott totalt
 • År 2022 var det ett utbrott i Uganda med 142 bekräftade fall varav 55 dödsfall.3

Etiologi och patogenes

Ebolaviruset

 • Ebolavirusets uppkomst är okänd. Man antar att det finns naturligt i regnskogen i Afrika och Asien.
 • Hittills har fem olika undertyper av ebolavirus beskrivits: Taï Forest (tidigare "Ivory Coast"), Sudan, Zaire och Bundibugyo vilka är humanpatogena samt Reston som ännu så länge inte orsakat sjukdom hos människor (förekommer hos apor och svin).4

Smitta

Smittovägar
 • Ebolavirusinfektion är med stor sannolikhet en zoonos, och den naturliga värden antas vara en typ av fladdermus ("fruit bats").5-7
 • Misstänkta smittkällor för människa är saliv från "fruit bats" som överförs via kontaminerad frukt eller hantering av smittade djur (till exempel schimpanser, gorillor, skogsantiloper och piggsvin).4
 • Smitta mellan människor sker vid direktkontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor samt eventuellt vid kontakt med infekterade personers inre organ.
 • Det är även möjligt att viruset kan spridas via saliv när man hostar och partiklar i luften som kommer från kräkningar eller diarréer.
 • Det har rapporterats att överföring av viruset kan ske upp till 6 veckor efter genomgådd sjukdom:
  • Man misstänker att viruset kan överleva flera månader i sperma, och att infektionen således kan vara sexuellt överförbar8-9
Inkubationstid och immunitet
 • I Gabon har man funnit antikroppar hos 15 % av befolkningen i skogsområden och en lägre andel hos befolkningen i mer öppna landskap:10
  • Tester visar både cellulär och humoral immunitet
  • Detta tyder på att det förekommer ett asymtomatiskt förlopp och utveckling av naturlig immunitet
 • Inkubationstiden är vanligtvis 4–10 dagar men kan variera mellan 2–21 dagar:
  • Det föreligger ingen smittsamhet under inkubationstiden4
 • Smittfaran är störst i blödningsstadiet på grund av ökad risk att komma i kontakt med blod från sjuka. Man måste således komma i närkontakt med sjuka för att själv kunna bli smittad med viruset. De flesta som smittas är därför familjemedlemmar och vårdpersonal som tar hand om de sjuka eller döda:
  • 25 % av de smittade har dock endast få symtom11

Patologi

 • Vid ebola ses patologiska förändringar i form av koagulationsanomalier, vaskulär permeabilitet, blödning, organnekros och multiorgansvikt.
 • Dödsfall sker ofta efter ett sepsisliknande förlopp.12

ICD-10

 • A98.4 Ebolafeber

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnostiken av ebola baseras i första hand på påvisning av ebolavirus eller hög titer av antikroppar mot viruset:
  • Specifik virusdiagnostik utförs endast på ett laboratorium med skyddsnivå 4 vid Folkhälsomyndigheten

Differentialdiagnoser

 • Hemorragisk feber av andra orsaker:
  • Lassafeber
  • Marburgvirus
  • Ivory Coast-virus
 • Malaria
 • Denguefeber
 • Tyfoidfeber
 • Bakteriell dysenteri

Anamnes

 • Symtomen debuterar oftast omkring dag 8 efter smittotillfället.
 • Ebola liknar i sitt inledningsskede många andra betydligt mindre allvarliga virusjukdomar, därför är reseanamnesen särskilt viktig för att väcka misstanke om ebola.
 • Sjukdomen börjar med feber, huvudvärk, orkeslöshet, muskelsmärtor och halsont (faryngit med herpetiforma lesioner).
 • Detta följs av kräkningar, vattnig diarré, bröstsmärtor och hosta, samt sviktande lever- och njurfunktion.
 • Efter 5–7 sjukdomsdagar utvecklar de flesta blödningar från mag-tarmkanalen och lungorna, och ett makulopapulöst utslag kan sprida sig över hela kroppen. Blödningarna kan även uppträda i form av vaginal blödning, näsblod, blödning i ögonen och från huden, tandkött och andra slemhinnor. Spontana blödningar efter blodprovstagning kan uppträda.
 • Blödningarna följs ofta av chock och DIC.
 • I slutstadiet är det centrala nervsystemet angripet med symtom i form av beteendeförändringar, desorientering, hicka och kramper.13
 • I fatala fall inträffar döden vanligtvis dag 7–16 efter symtomdebut, där hjärt-cirkulationssvikt utgör dödsorsaken.

Kliniska fynd

 • Det är svårt att ställa diagnosen enligt de kliniska fynden eftersom symtomen, särskilt i början, ofta är ospecifika och liknar andra infektionssjukdomar som influensa och malaria.
 • Under epidemin 2014 blev följande symtom registrerade vid inläggning av 37 patienter med bekräftad ebolasmitta, med mediantid 5 dagar efter symtomdebut, på ett sjukhus i Conakry, Guinea:14
  • Feber (84 %)
  • Trötthet/svaghet (65 %)
  • Diarré (62 %)
  • Takykardi
  • Blödning registrerades hos 51 % under sjukdomsförloppet
  • Dödligheten var 43 %
 • I ett material från Sierra Leone med 106 patienter var symtomen:15
  • Feber (89 %)
  • Huvudvärk (80 %)
  • Svaghet (66 %)
  • Yrsel (60 %)
  • Diarré (51 %)
  • Buksmärtor (40 %)
  • Kräkningar (34 %)
  • Blödning registrerades hos enbart en patient
  • Dödligheten var 74 %
 • Vaskulära förändringar utvecklas i allvarliga fall inom loppet av 4–5 dagar och kan manifestera sig i form av blödningar, ödem, hypotension och chock.
 • Cirka 50 % av de överlevande efter utbrottet 2014 hade meningit, hallucinationer eller koma under sjukdomsförloppet.

Undersökningar

 • Specifik virusdiagnostik utförs endast på ett laboratorium med skyddsnivå 4 vid Folkhälsomyndigheten:
  • Polymerase chain reaction (PCR) används för påvisning av nukleinsyra
  • Elektronmikroskopi (EM) för visualisering
  • Immunofluorescensteknik (IF) för påvisning av virusspecifika antikroppar, detektion av virusantigen samt cellkultur för isolering/odling av virus

När remittera?

 • Alla akuta febersjukdomar efter vistelse i tropikerna ska remitteras akut till närmaste infektionsklinik.
 • Vid misstanke om eller bekräftad ebolainfektion ska patienten isoleras på högriskenhet. En rikstäckande enhet för detta finns på Regionssjukhuset i Linköping
 • För personer som kan ha exponerats för ebola, men inte har utvecklat några symtom, görs en individuell bedömning av risken för överföring av smitta i fyra kategorier i samråd med smittskyddsläkare, se Ebola
  Uppföljning av hemvändande hjälparbetare, Folkhälsomyndigheten:
  • Bedömningen ligger till grund för hur personen följs upp i syfte att vid ett eventuellt insjuknande fastställa eboladiagnosen utan fördröjning, och därmed minimera risken för sekundärfall

Behandling

Behandlingsmål

 • Rädda patientens liv.
 • Förhindra smitta och utveckling av en epidemi.

Behandlingen i korthet

 • Se Folkhälsomyndighetens skrift Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola (2015)
 • Det finns en manual från WHO för hantering av utbrott.16
 • Behandlingen handlar om att stödja sviktande organfunktioner och ersätta blodförluster till följd av profusa blödningar från slemhinnor och i inre organ. Vätska, blod- och trombocyttransfusioner ges och andningen kan understödjas med respiratorbehandling.
 • Patienterna isoleras och behandlas med högsta möjliga skydd mot smitta.
 • På grund av smittrisken rekommenderas att döda kremeras eller begravs snabbt.
 • Ett vaccin under utveckling, rVSV-ZEBOV, har visat lovande resultat.

Läkemedelsbehandling

 • Det finns experimentella antivirala läkemedel mot ebola, varav två har visat minskad dödlighet efter 28 dagar – studien var en RCT med där 4 olika läkemedel studerades under det senaste utbrottet i den Demokratiska Republiken Kongo:17
  • REGN-EB3 – mortalitet 33,5 %
  • mAb114 – mortalitet 35,1 %
  • ZMapp – mortalitet 49,7 %
  • Remdesivir – mortalitet 53,1 %
 • Mot bakgrund av ovannämnda studie ska alla nu erbjudas REGN-EB3 eller mAb114 vid nya utbrott:
  • Bägge läkemedel är baserade på antikroppar mot ebolaviruset
  • Behandlingen påbörjades i genomsnitt 5,5 dagar efter de första symtomen. Målsättningen nu är att komma igång snabbare med behandling vid eventuella nya utbrottt

Annan behandling

 • Transfusioner av blod och plasma från personer som överlevt ebolainfektion har inte visat effekt18

Desinfektion

 • Viruset förstörs vi kokning i 5 minuter.
 • Värmeinaktivering i 60o C under en timme förstör viruset.
 • UV/gammastrålning är effektivt
 • Klorlösningar (eventuellt andra desinfektionsmedel) används till desinfektion i områden med utbrott.

Förebyggande behandling

Åtgärder mot sekundär smitta

 • Resurser ska sättas in för att hindra sekundär smitta:
  • Spridningen av sjukdomen kan stoppas genom att de sjuka isoleras på sjukhus och tas omhand av vårdpersonal som skyddar sig mot patientens kroppsvätskor
  • En studie visade att hos dem som överlevde en ebolainfektion var virusmängden som högst 4 dagar efter debut av symtom. Hos dem som inte överlevde var virusmängden som högst senare i förloppet och direkt efter döden (upp till 100 gånger högre virusmängd än hos överlevare):19
   • Om man klarar att isolera alla med kritisk sjukdom inom 4 dagar efter symtomstart, är det stor sannolikt att man kan få en epidemi att avstanna

Vaccin

 • WHO rekommenderar vaccination (rVSV-ZEBOV) av personer som är i närheten av en smittad person och av hälsopersonal som behandlar patienter med ebola:
  • Vaccinet har visat lovande resultat med 100 % skyddande effekt i en fas-3 studie20 
  • 11 841 personer deltog i studien. Inga ebolafall registrerades bland de 5 837 personer som fick vaccinet. Däremot registrerades 23 fall av ebola bland ovaccinerade personer
  • Hittills har 350 000 människor i Guinea och Demokratiska Republiken Kongo vaccinerats21 
 • Tre olika vaccinregimer har nu testats (2022), alla med bra immunsvar vid uppföljning efter 12 månader.22

Smittskyddsråd

 • Personer som uppehåller sig i ett område med ebolavirusutbrott bör undvika:
  • Kontakt med sjuka personer
  • Närkontakt med levande och döda vilda djur (inklusive apor, antiloper, gnagare och fladdermus)
  • Grottor och andra typiska tillhåll för fladdermöss
  • Intag av kött från vilda djur som dödats genom jakt
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Se Anamnes och Kliniska fynd

Komplikationer

 • Vid uppföljning av 82 överlevande 6 månader efter genomgången infektion hade flertalet neurologiska symtom såsom:23
  • Svaghet
  • Huvudvärk
  • Nedstämdhet
  • Minnessvårigheter
  • Myalgier

Prognos

 • Dödligheten är 25–90 % bland patienter med klinisk sjukdom, i genomsnitt 50 %.21
 • Sannolikt är dödligheten <50 % om patienten får modern intensivvårdsbehandling.
 • Med nya läkemedel (REGN-EB3, mAb114) har man funnit en dödlighet på 33–35 %17

Patientinformation

Fördjupning

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons