Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Syfilis


Uppdaterad den: 2020-08-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Syfilis är en sexuellt överförd infektionssjukdom som orsakas av spiroketen Treponema pallidum.
 • Sjukdomen har kallats "den stora imitatören" eftersom den kan yttra sig på olika och komplexa sätt.
 • Syfilis delas in i 3 kliniska stadier (primär, sekundär och tertiär).

Epidemiologi

 • WHO beräknade 2016 att 6,3 miljoner människor i världen årligen smittades av syfilis.
 • Under 2019 rapporterades i Sverige 431 nya fall, varav 93 % var män:
  • 84 % av männen hade smittats genom sexuella kontakter med andra män (MSM)

Etiologi och patogenes

 • Inkubationstiden är 10–90 dagar, oftast cirka 3 veckor.
 • Smitta sker vanligtvis genom sexuellt kontakt, genom små skador i hud eller slemhinnor.
 • Bakterien kan överleva i vätskor i flera dygn och kan därför överföras via blod från infekterade personer.
 • Syfilis kan överföras via placenta från mamma till foster, så kallad vertikal smitta.
 • Genitala sår som till exempel syfilissår ökar överföring av hiv och ökar smittsamheten hos hiv-infekterade individer

ICD-10

 • A50 Medfödd syfilis
 • A51 Tidig syfilis
 • A52 Sen syfilis
 • A53 Annan och icke specificerad syfilis

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes och kliniska fynd

Primär syfilis

 • Som regel sexuell kontakt i anamnesen.
 • Hård schanker  ses hos 60 % och kommer 10–90 dagar efter inokulation, oftast efter cirka 3 veckor:
  • Den typiska lesionen är ett oömt, kraterformat sår vid smittstället, oftast på penis, labiae, cervix eller anorektalt. Hård schanker kan dock också vara smärtsam eller icke-indurerad
  • Anorektala lesioner är speciellt vanliga hos MSM
  • Primärlesionen kan också återfinnas i orofarynx och i sällsynta fall på bröst eller fingrar

Sekundär syfilis

 • Sekundär syfilis utvecklas hos cirka 50 % från cirka 2 månader till 1 (–2) år efter smitta.
 • De vanligaste manifestationerna är lesioner i hud eller på slemhinnor.
 • Hudlesionerna är vanligtvis generaliserade:
  • Fjällande makulopapulösa lesioner i handflatorna och fotsulorna är karaktäristiska
  • Makulopapulösa lesioner är vanligast, pustulösa kan också ses
  • Annulära lesioner som liknar ringorm kan ses hos mörkhyade
  • Hudlesionerna kliar inte
 • Slemhinnelesioner kan uppstå på läppar, i mun, svalg, genitalt och analt eller så kan en diffus rodnad i farynx observeras:
  • I det här stadiet är lesionerna i hud och slemhinnor mycket smittsamma
 • Andra symtom:
  • Ofta allmänsymtom: sjukdomskänsla, artralgier, feber, lymfkörtelsförstoring
 • Condylomata lata, är sammanhängande vätskande papler på fuktiga områden på hud och slemhinnor
 • Meningit, hepatit och nefrit kan förekomma
 • Uveit
 • Alopeci (malätet utseende)

Tidig latent syfilis

 • Tidig latent syfilis definieras som symtomfri period det första året efter smittotillfället. I den här perioden uppstår ofta återfall
 • Återfallen kan ge alla de förändringar som ses vid sekundär syfilis
 • Omkring 90 % av återfallen uppträder under det första året efter infektionen.

Sen latent syfilis

 • Sen latent fas är en kliniskt lugn fas i intervallet mellan 1 år efter primärinfektion och eventuell utveckling av tertiär syfilis.
 • Det finns inga kliniska manifestationer i den här fasen.
 • Den latenta fasen kan vara från några månader till resten av livet.

Tertiär syfilis

 • Det här stadiet kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst efter sekundär syfilis.
 • Det finns 3 forme; benign (gummatös) syfilis, kardiovaskulär syfilis och neurosyfilis
 • Benign syfilis:
  • Enskilda gummata som börjar som smärtfria subkutana knutor som sedan förstoras, adhererar till överliggande hud och till slut ulcererar
  • Gummata kan uppstå i alla områden eller organ i kroppen, men förekommer oftast i hud, benvävnad eller lever
 • Kardiovaskulär syfilis:
  • Kan leda till bland annat aortit, aortainsufficiens och aortaaneurysm
 • Neurosyfilis:
  • Kan ge kranialnervspåverkan, påverkan på hörsel och syn, meningit, stroke, påverkat mentalt status, demens och pares

Syfilis hos hiv-infekterad patient

 • Personer med hiv-infektion får lättare hård schanker och oftare sekundär syfilis än hiv-negativa.
 • Ulceronodulär kutan sjukdom (lues maligna), en manifestation av sekundär syfilis, är vanligare hos hiv-positiva.
 • Accelererat kliniskt förlopp kan förekomma och neurosyfilis kan uppträda tidigt i förloppet.

Utredning av syfilis

 • Alla fall av syfilis bör handläggas av (eller i samråd med) venerolog.
 • Direktpåvisning av T. pallidum i sårsekret kan göras med mörkfälts- eller faskontrastmikroskopi eller genom nukleinsyraamplifieringstest, NAAT (tillgängligt vid Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska sjukhuset):
  • Kan vara lämpligt om hård schanker funnits <4 veckor, då negativ serologi under denna period inte utesluter syfilis
 • Serologi:
  • Specifika syfilistester kan ofta påvisas 1–2 veckor efter primärsåret, men utesluter inte syfilis om kortare tid än 4 veckor förflutit sedan debut av primärsår
  • Ospecifika syfilistester kan ofta påvisas 1–3 veckor efter primärsåret:
   • De mest använda testerna är Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) och Rapid Plasma Reagin (RPR)
   • Testerna kan vara falskt positiva vid bland annat autoimmun sjukdom, hiv, graviditet och intravenöst missbruk
   • VDRL/RPR ska kvantifieras och används för att följa behandlingsresultatet då deras titrar korrelerar till sjukdomsaktivitet
 • Provtagning för andra könssjukdomar som gonorré, klamydia, hepatit B och hiv bör genomföras.
 • Syfilis, vid hiv-infektion:
  • Falskt negativa serologiska tester och försenad immunologisk respons kan försvåra diagnostiken
  • På grund av hög potential för att få neurosyfilis och eftersom neurosyfilis kräver mer aggressiv terapi bör lumbalpunktion starkt övervägas på alla hiv-infekterade patienter
 • Syfilis och graviditet:
  • I Sverigen screenas alla kvinnor för syfilis tidigt i graviditeten
  • Det kan bli aktuellt att följa syfilisserologi upprepade gånger under graviditeten hos kvinnor i riskgrupp
  • Behandling av mamman i graviditet kan förhindra en eventuell infektion av fostret
 • Indikationer för lumbalpunktion:
  • Syfilis med neurologiska eller oftalmologiska symtom och undersökningsfynd
  • Vid tecken på tertiär sjukdom
  • Vid hög sjukdomsaktivitet
  • Vid behandlingssvikt
  • Hos hiv-infekterade med sen latent syfilis eller syfilis av okänd varaktighet

Behandling av syfilis

 • Misstänkta och konstaterade fall ska skötas på specialistmottagning.
 • Vilken behandling som är lämplig beror på sjukdomsstadium.
 • Penicillin är förstahandsalternativet i alla stadier av sjukdomen.
 • Av praktiska skäl används på de flesta håll penicillin med depoteffekt.

Läkemedelsbehandling

 • Tidig syfilis (primär, sekundär och tidig latent syfilis):
  • Behandlas med långverkande penicillin (benzatinpenicillin) intramuskulärt som engångsdos
 • Sen latent syfilis och syfilis av okänd duration:
  • Behandlas med långverkande penicillin (benzatinpenicillin) intramuskulärt 1 gång i veckan i 3 veckor
 • Vid penicillinallergi kan doxycyklin ges i dosen 100 mg x 2 i 14 dagar vid tidig syfilis och 28 dagar vid sen syfilis
 • Detaljerade behandlingsrekommendationer finns på Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi (SSDV) hemsida och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

Förebyggande åtgärder

 • Alla personer med infektiös syfilis bör avstå från samlag tills antibiotikabehandling är genomförd – minst en vecka efter sista injektion med långverkande penicillin.
 • Kondom skyddar bara täckta delar:
  • Sekundär syfilis smittar också genom hudlesioner
 • Syfilis lyder under smittskyddslagen och alla tidiga fall (primär, sekundär och tidig latent fas) ska smittskyddsanmälas.
 • I Sverige screenas blodgivare och gravida.

Komplikationer

 • Som huvudregel antas att följande inträffar utan behandling:
  • 1/3 av alla som infekteras med syfilis blir bra spontant
  • 1/3 förblir i latent fas livet ut
  • 1/3 utvecklar tertiär syfilis
 • Utan behandling får 15 % av de infekterade benign (gummatös) sen syfilis, 10 % får kardiovaskulär syfilis och 6–7 % får neurosyfilis.

Prognos

 • Vid adekvat behandling är prognosen god vid tidig syfilis och och sen latent syfilis.
 • Vid behandling av tertiär syfilis kan man ha kvarstående och bestående men som till exempel aortaaneurysm, klaffel eller neurologiska symtom som exempelvis demens och paralys, trots adekvat behandling.

Källor

 • Syfilis 2019 årsrapport. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 08-12-2020.
 • Rekommendationer Syfilis. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi, SSDV, 2019.
 • Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Chen XS, Radolf JD, Benzaken AS. Syphilis. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17073. Published 2017 Oct 12. PMID: 29022569
 • Björnelius E, Krynitz B. Gammal imitatör gör comeback. Tänk på syfilis vid oklar feber, svårbedömda exantem och svårförklarade allmänsymtom. Lakartidningen.se 2018-02-14

Annons
Annons
Annons

Annons