Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Nephropathia epidemica


Uppdaterad den: 2017-11-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Virusutlöst hemorragisk feber med njurpåverkan.
 • Sjukdomen är en zoonos som sprids via smågnagare.
 • Kallas även sorkfeber eller Hantavirus-sjukdom.

Förekomst

 • Under perioden 2000–2011 har det i Sverige förekommit mellan cirka 100 och 500 fall årligen, undantaget rekordåret 2007, då 2 200 fall rapporterades.
 • Förekommer i Europa med undantag för länderna runt Medelhavet. I Sverige hittills inga fall i princip söder om Dalälven, men däremot såväl i Danmark som i Tyskland. Andra varianter av hantavirusinfektioner finns i Asien och USA.
 • I norra Europa förekommer ofta större utbrott vart tredje till vart fjärde år.

Etiologi och patogenes

 • Infektion med Puumalavirus, som är ett virus i hantavirusfamiljen:1-2
  • I Sverige förekommer Puumalavirus som orsakar sorkfeber och som sprids av skogssork
 • Smittan sker vid inhalation av viruspartiklar från smågnagares avföring, urin och saliv.
 • Det kan också förekomma smitta från förorenat dricksvatten.
 • Ingen smittöverföring mellan människor har kunnat påvisas.

Predisponerande faktorer

 • Kontakt med avföring och sekret från smågnagare vid vistelse i skog och mark:
  • Lantbrukare, byggnads- och skogsarbetare och däggdjursforskare har högre antikroppsprevalens än genomsnittet3-7
 • Flera rapporter om smitta efter övernattning i stugor som haft besök av smågnagare, efter uppröjning i vedstaplar, efter att ha druckit fjällvatten:
  • Ökning av förekomsten under vissa år har tydligt samband med ökad smågnagaraktivitet

ICD-10

 • A98.5 Hemorragisk feber med njurpåverkan

ICD-10 Primärvård

 • A985 Hemorragisk feber med njurpåverkan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisande av IgM antikroppar eller titerstegring av IgG antikroppar mot Puumalavirus i serum:
  • Direkt viruspåvisning med PCR används sällan
  • Odling av virus är komplicerad och används sällan

Differentialdiagnoser

 • Akut nefrit

Anamnes

 • Inkubationstiden är vanligtvis två till sex veckor.
 • Typiskt är debut med influensaliknande symtom som feber (90 %), huvudvärk, myalgi, magsmärtor, ryggsmärtor och extremitetssmärtor (70 %), illamående och kräkningar, näsblödningar, någon gång synrubbningar.8
 • Efter tre till fem dagar kan symtom på akut njurpåverkan uppträda med ömhet över njurloger, oliguri, proteinuri och hematuri.
 • Undantagsvis ses neurologiska komplikationer med meningoencefalit och kramper.
 • Kan också ge lunginflammation och lätt hepatit.

Kliniska fynd

 • Feber, försämrat allmäntillstånd.
 • Eventuellt generella tecken på njursvikt; oliguri, ödem
 • Eventuellt blödningar från slemhinnor, hematuri
 • Eventuellt lågt blodtryck.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Undersökning med urinsticka visar hematuri och proteinuri.
 • CRP blir förhöjd tidigt i förloppet.
 • Trombocytopeni.
 • Antikroppsundersökning visar specifika IgM antikroppar eller titerökning av IgG antikroppar.
 • Kreatinin i serum ökar efter några dagar.

Andra undersökningar

 • Urinmikroskopi

När remittera?

 • Vid tecken på akut nefritsyndrom ska patienten läggas in på sjukhus.

Behandling

Behandlingsmål

 • Observation

Behandlingen i korthet

 • Tillståndet går över spontant, men elektrolyt- och vätskebalansrubbningar övervakas.

Annan behandling

 • Ingen särskild behandling, men dialys kan bli aktuell hos ett litet antal patienter.9

Förebyggande åtgärder

 • Undvik aerosolbildning vid rengöring efter smågnagare, använd vatten.
 • Munskydd och gummihandskar kan användas vid rengöring av riskmaterial.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Två till sex veckors inkubationstid.
 • Många hantavirusinfektioner är sannolikt asymtomatiska.
 • Akut influensaliknande febersjukdom.
 • Hos cirka en fjärdedel kvarstår mikroskopisk hematuri under flera månader.8

Prognos

 • God.
 • I Sverige har det rapporterats om 0,4% mortalitet under perioden 1997–2007 där hög ålder (> 50 år) och kvinnligt kön var riskfaktorer.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, grupp A. Kriterier för anmälan är laboratoriepåvisning av Puumala-virus-antikroppar IgM eller IgG, serokonvertering eller signifikant antikroppsökning i serumpar.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons