Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

ASCO GU: ”Stort intresse för behandling av njurcancer”

Det fanns ett stort intresse för behandlingen av njurcancer, med ett antal studier av andra linjens och senare linjers behandlingar efter första linjens immunoterapi. Det skriver Börje Ljungberg, professor i urologi vid Umeå universitet som var på plats under ASCO GU 2023. 


Publicerad den: 2023-04-21


Thomas Powels diskuterade utfallen i form av IMDC-risk subanalyser i fas 3-studien COSMIC-313, där cabozantinib + nivo + ipi vid första linjens aRCC utvärderades. Progressionsfri överlevnads (PFS) vinst av trippel behandlingen jämfört med kontroll gav ytterligare 5 månaders PFS (HR 0,74 (95% CI 0,61-0,90). Subgruppsanalyser indikerade att vinsterna främst noterades hos patienter med intermediär risk.

L Albiges presenterade interimistiska resultat från fas 2-studien CaboPoint av avancerad njurcellscancer i andra linjen. Preliminära resultat indikerade effekt efter 1st linjens IO-kombination, oavsett vilken första linjens kombinationregim. CaboPoint pågår data är inte mogna för analys.

Steven Campbell visade kirurgifall med budskapet att det är bäst att ha mer information innan kirurgi. Han visade att det är viktigt med tumör-biopsi. Utöver detta visade han, enligt Cleveland Clinikens data,t att funktionell återhämtning korrelerade med sparad parenkymvolym (r = 0,84).

njurcancer 1

Payal Kapur diskuterade den nya WHO-klassifikationen; presentationen var omfattande. Hon konstaterade att klassifikationen för RCC ständigt utvecklas. Den molekylära klassifikatione som införts har ändrat RCC-typklassificeringen, vilket kommer att få stor betydelse för prognos och behandling, och får därmed stora kliniska konsekvenser.

M Zibelman föreläste om “Adjuvant terapi för RCC: förändras praxis av ny data?” Han gav en exposé över nya studier om adjuvant behandling, vad gäller risk och nytta. De olika resultaten av IO-behandling är motstridiga. Han hävdade att tillägget av pembrolizumab vid adjuvant behandling är välkommet – men sannolikt inte aktuellt för alla patienter. Nyckeln här är delat beslutsfattande.

njurcancer 2

W Hall gjorde i sitt anförande gällande att radiologisk onkologi har förändrats dramatiskt och att strålning vid RCC är effektivt. Ett flertal pågående studier visar att det finns evidens för att strålning kan ge långvarig kontroll även vid icke-metastaserande RCC. Data visar också att strålning verkar effektivt vid långvarigt behandlingsuppehåll vid systemisk behandling. En studie av strålningseffekter vid olika cellkloner som har metastaserande egenskaper pågår.

Mark Ball rapporterade om kirurgins roll vid metastaserande RCC. Det finns ingen data avseende kirurgins roll i ”IO-eran”. Han visade att andelen patienter med positiva behandlingsresultat i fas 3 IO-studier, var de patienter som också behandlats med nefrectomi. Han nämnde tre pågående randomiserade studier: Nordic Sun, PROBE och Cyto-KIK, där resultaten emotses. Timingen för kirurgin återstår att definieras.

M Atkins diskuterade användningen av nivulomab vs nivo + ipimumab vid avancerad ccRCC i HCRN GU16-260-Cohort A-studien. Forskarna fann att nivo i monoterapi vs nivo/ipi hos non-responders resulterade i ökad behandlingsfri överlevnad (TFS).. TFS ökade även efter avslutad IO-behandling vid 96-108 veckor. Atkins diskuterade också fördelarna med att använda IO-behandling enbart för att erhålla TFS.

I den diskussion som följde anförde Atkin vidare det intressanta är att reda ut behandlingsfri överlevnad (TSF) efter avslutande av IO. Hans slutsats var att behandlingen med novo i monoterapi resulterade i en betydande TSF. Atkins diskuterade också värdet av att exkludera behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) för dessa patienter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.