Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Arytmogen högerkammarkardiomyopati (ARVC)


Uppdaterad den: 2017-02-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 

 • ARVC är ett tillstånd som karaktäriseras av kammararytmier som orsakas av successiv ersättning (transformation) av muskelvävnad (myokard) i höger kammares yttervägg med vävnad som består av fibrös fettväv.1-3
 • Förändringarna i muskelväggen ger inledningsvis typiska lokala förändringar i hjärtrörelserna, vilket med tiden ökar i omfattning och medför dilatation av höger kammare.4
 • Det förekommer även att vävnad i vänster kammare ersätts vilket mer sällan sker i septum.5
 • Tillståndet beskrevs för första gången 1977. Orsaken/patogenesen är föga känd men det rör sig i många fall om en genetisk orsak.6

Förekomst

 • Prevalens:
  • Prevalensen varierar och är 1/2000-5000 personer4
 • Ålder och kön:7-8
  • Tillståndet kan uppkomma i vilken ålder som helst men vanligen hos unga eller medelålders (33 ± 14 år)
  • Majoriteten är män (3:1)
 • Dödsfall:
  • ARVD är orsaken till 3–4 % av samtliga dödsfall inom idrott och 5 % av fallen med plötslig hjärtdöd hos personer som är yngre än 65 år9-12

Etiologi och patogenes

 • ARVD förefaller ha betydande familjär förekomst. I över 30 % av fallen rapporteras det om andra fall i familjen.
 • De flesta följer ett autosomalt dominant mönster.13-14
 • Mutationer i gener på tre loci har förknippats med ARVD10,13,15, och genetisk utredning kan vara aktuell i familjära fall.

Patofysiologi

 • Karaktäristiken för ARVD är progressiv fibros/fett-omvandling i höger kammares myokardium.4
 • Vanligen sker vävnadsomvandlingen mellan främre infundibulum, höger kammares apex och nedre eller diafragmala delen av höger kammare - den så kallade "dysplasitriangeln".6
 • Dysplasi i den här regionen leder vanligen till dilatation och/eller aneurysm med paradoxal systolisk rörelse - expansion i systole i stället för kontraktion.
 • På cellnivå sker en transmural förlust av myokardium i högra kammares fria vägg.
 • I vänster kammare och septum sker vanligen ingen fibros/fett-omvandling, men även där kan påverkan ske i svåra fall.7
 • Vanligen påverkas inte heller hjärtats ledningssystem.
 • Arytmi och andra karaktäristika som upptäcks vid EKG kan förklaras med utbredning av elektriskt laddade myocyter som kan initiera takykardi, allteftersom den dysplastiska processen fortsätter.16-17

Predisponerande faktorer

 • Arv.

ICD-10

 • I42 Kardiomyopati
  • I42.0 Dilaterad kardiomyopati
  • I42.8 Andra specificerade kardiomyopatier
  • I42.9 Ospecificerad kardiomyopati
 • I46 Hjärtstillestånd
  • I46.0 Hjärtstillestånd med lyckad återupplivning
  • I46.1 Plötslig hjärtdöd, INA
  • I42.9 Ospecificerat hjärtstillestånd
 • I45 Andra ledningsstörningar
  • I45.8 Andra specificerade ledningsstörningar
  • I45.9 Ospecificerade ledningsstörningar

ICD-10 Primärvård

 • I42-P Kardiomyopati
 • I46- Hjärtstillestånd
 • I45-P Retledningsrubbningar UNS

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Diagnosen ställs genom att påvisa histologiskt fibros/fett i myokardiet alternativt genom att olika kriterier uppfylls.
 • Graderingssystemet omfattar "major"- och "minor"-kriterier (se nedan).9,18-19
 • Även om kriterierna är specifika så saknar de sensitivitet och har aldrig validerats, delvis för att det inte finns någon entydigt definierad metod för att ställa diagnosen.13,19-20

Föreslagna kriterier

 • Diagnosen ARVD ställs om följande krav uppfylls: två "major"-kriterier, ett "major"- och två "minor"-kriterier eller fyra "minor"-kriterier.
 • Global och/eller regional dysfunktion och strukturella ändringar:
  • Major
   • Väsentlig dilatation och reduktion av höger kammares ejektionsfraktion med ingen (eller svag) påverkan på vänster kammare
   • Lokaliserade aneurysmer i höger kammare
   • Uttalad segmentell dilatation av höger kammare
  • Minor
   • Svag global dilatation i höger kammare och/eller ejektionsfraktion med normal vänsterkammare
   • Mindre segmentell dilatation av höger kammare
   • Regional hypokinesi i höger kammare
 • Vävnadskaraktäristika i väggarna:
  • Major
   • Fibros/fett-omvandling av myokardium vid endomyokardiell biopsi
 • EKG med repolarisationsförändringar:
  • Minor
   • Inverterade T-vågor i högra prekordialavledningarna (V2 och V3) hos patienter över 12 år som saknar högersidigt grenblock
 • EKG med depolariserings-/ledningsstörningar:
  • Major
   • Epsilonvågor eller lokal förlängning (> 110 millisekunder) av QRS-komplexet i högra prekordialavledningarna (V1-V3)
  • Minor
   • Sena potentialer synliga på signalgenomsnitts-EKG (LP-EKG)
 • Arytmier¨:
  • Minor
   • Komplett eller inkomplett vänstersidigt grenblock av typ VT dokumenterat på EKG, Holter-monitorering eller under belastningstest
   • Frekventa ventrikulära extrasystoler (> 1000 per 24 timmar Holter-monitorering)
 • Familjeanamnes:
  • Major
   • Sjukdom i familjen bekräftad vid autopsi eller kirurgi
  • Minor
   • Familjeanamnes på prematur plötslig död (yngre än 35 år) orsakad av förmodad ARVD/kardiomyopati

Differentialdiagnoser

 • Anatomiska:
  • Förmaksseptumdefekt
  • Biventrikulär dysplasi
  • Isolerad myokardit
  • Naxos sjukdom (ARVD associerad med palmoplantar keratoderma)
  • Högerkammarinfarkt
  • Högersidig klaffinsufficiens
  • Uhls anomali (medfött saknat myokardium i höger kammare)
 • Arytmier:
  • Benigna extrasystolier
  • Återkopplingsgrenblock
  • Dilaterad kardiomyopati, kammartakykardi
  • Idiopatisk arytmi i höger kammare
  • Ischemisk hjärtsjukdom, kammartakykardi
  • Kammartakykardi från höger kammares utflödesområde
  • Supraventrikulär takykardi

Anamnes

 • Förekommer oftast bland unga eller medelålders män.7-8
 • På grund av tillståndets progressiva förlopp kan patienter uppvisa flera olika typer av symtom.
 • Palpitatoner, trötthet och synkope verkar vara de mest frekventa symtomen man patienter kan också ha mer ospecificerade besvär såsom magsmärtor och mental förvirring.
 • I vissa fall uppstår hjärtstillestånd efter fysiska ansträngningar, till exempel vid sportaktiviteter.21
 • Om det inom familjen förekommit plötslig hjärtdöd eller död i unga år bör man överväga ARVD.

Kliniska fynd

 • Kroppsundersökning visar helt normala resultat hos minst hälften av patienterna.
 • En viktig diagnostisk observation i förekommande fall är en markant splittrat S2 (2. hjärtton).8
 • En S3- eller S4-hjärtton hörs ibland.
 • Blåsljud hörs endast i undantagsfall.
 • I de fall då höger kammare är kraftigt dilaterad kan det förekomma asymmetri i bröstväggen.

Kompletterande undersökningar i primärvården

EKG

 • Diagnosen ARVD ställs ofta efter utredning av takykardi eller extraslag hos en i övrigt frisk vuxen person.
 • 50–90 % uppvisar typiska fynd i vilo-EKG.8,22
 • Fynden inkluderar T-vågsinversion i de främre prekordiala avledningarna (V1 till V6).
 • Det förekommer svaga epsilonvågor direkt efter QRS-komplexet. Det syns bäst i avledning V1 till V3. Varje potential i avledning V1 till V3 som överstiger QRS-komplexet i avledning V6 med mer än 25 millisekunder bör betraktas som en epsilonvåg.16

Andra undersökningar

 • Thoraxröntgen:
  • Vanligen helt normal såvida det inte förekommer betydande utvidgning av höger kammare
 • Arbets-EKG:
  • Är oftast normalt
  • I framskridna fall av ARVD kan stresstester utlösa kammartakykardii8
 • Holtermonitorering:
  • Är oftast normal, men kan påvisa takykardiepisoder eller extraslag
 • Elektrofysiologiska undersökningar:
  • Används till att påvisa försenade signaler som kan leda till takykardiepisoder
  • Undersökningarna kan fastslå antal arytmiska morfologier där lätt takykardi kan induceras, tolerans mot takykardiepisoder och risk för att takykardi utvecklas till dödliga arytmier
  • Sådana undersökningar kan också användas till att skilja mellan idiopatiska arytmier i höger kammare, vilka vanligen har ett relativt godartat förlopp, och ARVD22-24
 • Endomyokardiell biopsi:
  • Histologisk påvisning av fibros/fett-myokardium anses vara en viktig metod för att ställa diagnosen ARVD
  • Specificiteten är 92 %, men dessvärre är sensitiviteten begränsad (< 20 %) på grund av att sjukdomen utvecklas stegvis och proven tas från septum där risken för perforering visserligen är liten, men sannolikheten för aktiv sjukdom minimal23

Bilddiagnostik

 • Det finns ingen konsensus om vilken typ av undersökning som är bäst för att diagnostisera ARVD.25
 • Kontrastekokardiografi:
  • Kan påvisa ventrikulära aneurysmer och områden med dyskinesi i "dysplasitriangeln"26
 • Högersidig ventrikulografi:
  • Kan påvisa ventrikulära aneurysmer och områden med dyskinesi i "dysplasitriangeln", men är en invasiv undersökning
 • MR av hjärtat:27
  • Är noninvasiv och kan lokalisera strukturella ändringar och regional dysfunktion, och eventuellt intramyokardiella fibros/fett-omvandlingar28-31

När remittera?

 • Vid misstanke om ARVD rekommenderas tidig remiss till kardiolog.32-33

Behandling

Behandlingsmål

 • Huvudmålet med behandlingen är att förhindra plötslig hjärtdöd.

Allmänt om behandlingen

 • Även om det inte finns någon kurativ behandling vid ARVD, så kan arytmierna behandlas.
 • Tillgängliga behandlingar är livsstilsförändring, antiarytmika, radiofrekvensablation, implantering av defibrillator och annan kirurgi.

Egen behandling

 • Första steget i behandlingen är att informera patienterna om sjukdomen.
 • Även om det inte finns någon klar dokumentation över nyttan med livsstilsförändring så bör patienten undvika aktiviteter som kan utlösa takykardi:
  • Patienter med ARVD bör inte delta i tävlingsidrott34
  • Det är bevisat att tävlingsidrott kan bidra till progression av sjukdomen och predisponera för ventrikulära arytmier
 • När man har fått effektiv kontroll över arytmierna kan den fysiska aktiviteten ökas under noggrann medicinsk övervakning.

Läkemedelsbehandling

 • Antiarytmisk medicin är den första och vanligaste behandlingen vid ARVD.35
 • Ingen medicin har visat sig fullt ut effektiv mot att kontrollera eller eliminera arytmierna även om intravenöst amiodaron effektivt kan häva akut kammartakykardi hos patienter med ARVD.7
 • Andra läkemedelsregimer innefattar:
  • klass II antiarytmika (betablockerare) ensamt eller i kombination med klass Ia-läkemedel eller klass Ic-läkemedel (flekainid),
  • eller klass Ic-läkemedel ensamt,
  • eller amiodaron med klass Ic- eller klass II-läkemedel
 • I långtidsbehandling av ARVD används sotalol, betablockerare, propafenon och amiodaron ensamt eller i kombination, med varierande framgång.36-37

Annan behandling

Kateterablation

 • Radiovågsablation används i de fall då läkemedel inte uppvisar effekt, vid ständig kammartakykardii, vid frekventa takykardier efter implantation av defibrillator och när det finns lokala arytmiställen.7,16
 • Målet med radiovågsablation är att eliminera ledningsvägar som är kritiska för utveckling av arytmier.
 • Eftersom radiovågsablation bara lyckas i 30–65 % av fallen behöver många patienter fler än ett ablationsingrepp.
 • De så kallade återfallen förklaras ofta av sjukdomsprogressionen i vilket nya återkopplingsbanor skapas.

Defibrillator

 • En implanterbar hjärtdefibrillator (ICD) verkar genom antitakykardipacing och defibrillatorchock vid behov när arytmier uppstår.
 • Precis som vid optimal antiarytmikabehandling är tidpunkten för implantation omdiskuterad eftersom det inte finns klara riktlinjer för riskbedömning hos patienter med ARVD.38
 • Det anses som en klar indikation för implantation när det förekommer läkemedelsrefraktära arytmier.7,39
 • Andra indikationer är sjukdomsdebut i unga år, hjärtstillestånd och involvering av vänster kammare.39-41
 • Den viktigaste relativa kontraindikationen mot implantation av defibrillator är ständiga kammartakykardier.39
 • Det förekommer sällan komplikationer vid insättning av defibrillator, men i dem ingår perforation, ledningsfel, infektion och perioperativ mortalitet.40

Kirurgi

 • Om ovannämnda behandlingar misslyckas är ventrikulotomi och transplantation tänkbara alternativ.
 • Högersidig ventrikulotomi utförs genom att höger kammare kopplas från resten av hjärtat. Denna metod används inte i Sverige.
 • Hjärttransplantation är den sista utvägen för patienten där båda kamrarna är involverade och de hemodynamiska konsekvenserna okontrollerbara, eller vid svåra behandlingsrefraktära arytmier.42
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • ARVD är en progressiv sjukdom.

Komplikationer

 • Arytmier.
 • Hjärtstillestånd.
 • Plötslig hjärtdöd.

Prognos

 • Kronisk, progredierande sjukdom.
 • Det faktum att sjukdomen kan vara orsak till plötslig hjärtdöd hos unga idrottsutövare, eller att den upptäcks av en tillfällighet vid autopsi av äldre personer illustrerar sjukdomens oförutsägbara förlopp.
 • Även om många studier har visat gynnsam långtidsprognos hos adekvat behandlade patienter så finns det få prospektiva långtidsstudier som kan visa om ARVD-förloppet överhuvudtaget påverkas.43

Uppföljning

 • Livslång uppföljning av läkare och kardiolog rekommenderas.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Arytmogen högerkammardysplasi

Animationer

Källor

Centrala källor

 • Anderson EL. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Am Fam Physician 2006; 73: 1391-8.
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons