Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Hjärttamponad


Uppdaterad den: 2012-11-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hjärttamponad är ett akut och allvarligt tillstånd med sammanpressning av hjärtat och de stora intraperikardiella kärlen samt reducerad kammarfyllnad orsakat av ökad vätskemängd i perikardhålan.1
 • Orsakas av vätskeutgjutning eller blödning i perikardhålan som vid trauma eller hjärtruptur.2

Förekomst

 • Incidensen är cirka 20 per 100 000 per år (USA).
 • Den vanligaste orsaken är malign sjukdom.3

Etiologi och patogenes

Orsaker

 • Perikardit med ökad vätskeproduktion, eventuellt med ärrbildningar i perikardiet.
 • Hjärtinfarkt.
 • Hjärtruptur.
 • Aortadissektion typ A.
 • Malign sjukdom.
 • Trauma:
  • Vanligen penetrerande thoraxskada, men också allvarliga trubbiga trauman
 • Hjärtkirurgi, koronarangiografi/PCI.
 • Pacemakerinlägg, central venkateter.
 • Läkemedelsinducerad systemisk lupus erytematosus.
 • Bindvävssjukdomar, polymyosit.
 • Tuberkulos, HIV.
 • Njursvikt (uremi).

Patofysiologi

 • Perikardhålan innehåller normalt en viss mängd vätska, totalt 20–50 ml perikardvätska.
 • Om vätskemängden ökar blir trycket i perikardhålan förhöjt och den diastoliska återfyllnaden av kamrarna reduceras kraftigt.
 • När vätskeökningen blir kritisk beror på perikardiets compliance och hur snabbt vätskeökningen sker:
  • Kan ske långsamt under månader eller akut under några få minuter-timmar
 • Resultatet blir förhindrat venöst återflöde och nedsatt cardiac output.
 • Tre faser beskrivs i utvecklingen av hjärttamponad:4
  • Fas 1: Trycket i perikardhålan har ökat, men både vänster och höger kammare har högre tryck så att cardiac output inte påverkas
  • Fas 2: Perikardtrycket jämnar ut påfyllnadstrycket i höger kammare men vänster kammare har fortsatt högre tryck. Cardiac output reduceras
  • Fas 3: Trycket i perikardhålan överstiger vänster kammares fyllnadstryck och cardiac output faller dramatiskt

Predisponerande faktorer

 • Trauma, malign sjukdom, systemiska infektioner, perikardit, hjärtinfarkt, läkemedel, kirurgisk intervention, bindvävssjukdomar, njursvikt.

ICD-10

 • I31 Andra sjukdomar i perikardiet
  • I31.9 Ospecificerad sjukdom i perikardiet, hjärttamponad

ICD-10 Primärvård

 • I31-P Annan sjukdom i perikardiet

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klinisk diagnos ställs utifrån karaktäristiska symtom och tecken som väcker misstankar om ökad mängd vätska i perikardhålan.

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till cirkulatorisk chock.
 • Lungemboli.
 • Tensionspneumothorax.
 • Allvarlig obstruktiv lungsjukdom.
 • Höger kammarinfarkt med sekundär kardiogen chock.
 • Restriktiv kardiomyopati.
 • Konstriktiv perikardit.

Anamnes

Anamnes

 • Malign sjukdom?
 • Nylig genomgången hjärtkirurgi, koronarangiografi, PCI?
 • Pacemakerinläggning eller central venkateter?
 • Trauma mot thorax?
 • Läkemedelsanvändning.
 • Bindvävssjukdomar, reumatoid artrit, SLE, polymyosit.
 • Njursvikt?
 • Systemiska infektioner, tbc, hiv.

Symtom

 • Beroende på underliggande orsak och hur snabbt tillstånden har utvecklats.
 • Patienterna är oftast extremt oroliga och i dåligt skick.
 • Vid snabb utveckling är patienten dyspnoisk och takykard.
 • Symtom på nedsatt vävnadsperfusion – kall och fuktig hud, sänkt medvetande och starkt nedsatt eller upphävd diures.
 • Misstänk hjärttamponad vid ihållande hypotension och acidos trots adekvat volymbehandling och utan blödningsfokus.

Kliniska fynd

 • Vid akut tamponad finns ofta Becks triad:
  • Halsvenstas (ökat tryck i vena jugularis)
  • Hypotension (kall och fuktig hud, sänkt medvetande och starkt nedsatt eller upphävd diures)
  • Försvagade hjärtljud
 • Pulsus paradoxus: reducerat systoliskt blodtryck på >10 mm Hg under inandning.
 • Kussmauls tecken: spontan inandning medför ökat centralt ventryck.
 • Andra möjliga fynd är lungödem, hepatomegali och perikardellt friktionsljud.
 • Tecken på trauma, eventuell penetrering av thoraxväggen?

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Eventuellt EKG:
  • Visar vanligen sinustakykardi, låga QRS-komplex och elektrisk alternans (varierande QRS-utslag på grund av att hjärtat rör sig i perikardhålan)

Andra undersökningar

 • Ekokardiografi kan påvisa perikardiumvätska.
 • Hematologiska prover:
  • CRP, SR, Troponin T, CK-MB, kreatinin, INR
  • Urea (karbamid) vid misstanke om njursvikt
  • RF, ANA, anti-DNA vid misstanke om reumatoid artrit eller SLE
 • Röntgen av thorax kan eventuellt uppvisa kardiomegali.
 • EKG.
 • Kontrollera eventuellt central venkateter.

När remittera?

 • Omedelbar inläggning vid misstanke om tillståndet.

Behandling

Behandlingsmål

 • Tillståndet är allvarligt men kan åtgärdas vid snabb behandling.
 • Även i fall med obotliga tillstånd har tappning av perikardvätska ofta bra symtomatisk effekt.

Allmänt om behandlingen

 • Vid akut hjärttamponad krävs omedelbar perikardiocentes, eventuellt med ledning av ultraljud (se nedan) efterföljt av thoraxdränage och eventuell operation (torakotomi eller sternotomi).
 • Vid chockutveckling läggs patienten i ryggläge, eventuellt med lyfta ben för att förbättra venöst återflöde:
  • Iv-nål sätts och man provar infusion av natriumklorid eller ringeracetat
  • Prova eventuellt volymökande behandling (kristalloider, kolloider)
 • Oxygen 5–10 l/min i näskateter vid chockutveckling:
  • 1,5–2,5 l/min vid allvarlig lungsjukdom
  • Undvik övertrycksventilation
 • Eventuellt inotropa läkemedel.
 • När situationen har stabiliserats, bör utlösande faktorer diagnostiseras och eventuellt behandlas.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt inotropa läkemedel, till exempel dobutamin:
  • Ökar cardiac output utan att öka systemiskt vaskulärt motstånd

Annan behandling

Perikardiocentes

 • Ultraljudsvägledd perikardiocentes är snabb och effektiv, och den bästa initiala behandlingen av hjärttamponad.5-6
 • Perikardiocentes utförs med 20–30 ml spruta och 10 cm lång spinalnål (16–18 gauge).
 • Stick strax under processus xiphoideus i riktning mot vänster axel och i 45° vinkel mot huden Aspirera var 1–2 mm. Fortsätt tills blod aspireras, pulsationer kan kännas eller plötsliga EKG-ändringar uppträder.
 • Vanligtvis kan bara små mängder (5–10 ml) aspireras – större mängder tyder på stick i höger kammare.
 • I extrema situationer kanperikardiocentes utföras utan ultraljudsvägledning.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos.

Förlopp

 • I obehandlad form är tillståndet dödligt.

Komplikationer

 • Obehandlad hjärttamponad leder till lungödem, chock och död.
 • Brådskande perikardiocentes utan ultraljudsvägledning kan ge kammarruptur, pneumothorax och har en mortalitetsrate på 4 %.

Prognos

 • Beror på underliggande orsak och hur snabbt behandling sätts in.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons