Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Hypertrofisk kardiomyopati


Uppdaterad den: 2024-01-22

Annons

Bakgrund

 • Förkortas ofta som HCM.
 • Förekomst av ökad tjocklek av vänsterkammare som inte enbart förklaras av ökad belastning.
 • HCM är den vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen. Tidig diagnos kan bidra till att förhindra plötslig död.

Epidemiologi

 • Förefaller vara cirka 1 per 500–1 000 vuxna men det finns många subkliniska fall där sjukdomen aldrig upptäcks.

Etiologi och patogenes

 • Sjukdomen beror oftast (upp till 60 %) på olika mutationer som leder till felaktiga proteinkomponenter i sarkomeren.
 • Nedärvningen är vanligen autosomalt dominant med varierande grad av penetrans.
 • Hjärthypertrofin kan leda till utflödesobstruktion (så kallad obstruktiv HCM) i vila och/eller vid ansträngning, diastolisk dysfunktion samt ischemi på grund av ett ökat syrebehov.
 • I senare skede av sjukdomen kan också vänsterkammarens systoliska funktion bli sänkt.
 • Inte sällan ses en associerad mitralisinsufficiens.
 • Förmaks- och kammararytmier är också vanligt förekommande.
Annons
Annons

ICD-10

 • I42.1 Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • I42.2 Annan hypertrofisk kardiomyopati

Anamnes

 • Många har inga symtom alls.
 • Ansträngningsrelaterad dyspné, bröstsmärta, hjärtklappning, presynkope och synkope (kan upplevas som yrsel) – ofta tilltagande med ålder.
 • Hos barn kan takypné, matningssvårigheter, svettningar och tillväxtrubbningar uppstå.
 • Hos unga personer kan plötslig hjärtdöd vara den första presentationen.
 • Andra ansträngande situationer för hjärtat kan vara kärlvidgande läkemedel, intag av mat, alkohol och vätskebrist.
 • Övrigt:
  • Förekomst av plötslig hjärtdöd, oförklarlig hjärtsvikt, behov av pacemaker i släkten?
  • Tidigare/nuvarande sjukdomar? Känd aortastenos? 
  • Läkemedel?

Kliniska fynd

 • Oftast få/inga fynd.
 • Auskultationsfynd som kan finnas på hjärtat:
  • Hos patienter med utflödesobstruktion hörs ett mitt/sensystoliskt ejektionsbiljud utefter vänstra sternalranden som varierar i intensitet beroende på obstruktionens omfång (ökar vid Valsalva)
  • Biljuden utstrålar vanligen inte mot halspulsådern, men till aorta- och mitralisområdet
  • Det andra hjärtljudet är normalt vid aortastället
  • Det kan ibland höras en 4:e hjärtton över apex
  • Ofta föreligger samtidigt en mitralisinsufficiens, hörs ett pansystolisk biljud med utstrålning till axillen
 • Blodtryck.
 • Lungor.

Utredning av hypertrofisk kardiomyopati

 • Blodprover:
  • Kan påvisa tillstånd som kan förvärra tillståndet (vid påvisad HCM):
   Blodstatus, glukos, ALAT/ASAT, LD, eGFR (kreatinin och/eller cystatin C), leverfunktionsprover (PK-INR, albumin), elektrolyter och urat
 • EKG:
  • EKG är patologiskt hos >90 %
 • Transtorakal ekokardiografi (TTE):
  • Påvisning av förtjockad vänster kammare, oftast septum, men även andra områden inklusive höger kammare
  • Oförklarlig väggförtjockning ≥15 mm är tillräckligt för att ställa diagnosen hos en vuxen person
  • Utflödesobstruktion i kammare definieras som en tryckgradient ≥30 mmHg i vila eller vid ansträngning:
   • En tryckgradient ≥50 mmHg anses ha kliniska hemodynamiska konsekvenser
  • Särskilt hos patienter med symtom rekommenderas stressekokardiografi med cykelergometri eller gångmatta
  • Förekomst av andra anomalier kan bedömas, såsom mitralisinsufficiens, andra obstruerande tillstånd och specifika tecken som tillhör vissa specifika bakomliggande sjukdomar (såsom inlagringssjukdomar)
  • Diastolisk och systolisk funktion kan bedömas
  • För förstagradssläktingar patient med HCM räcker en väggtjocklek på ≥13
   mm för diagnosen
 • Andra undersökningar:
  • Arbets-EKG
  • MRT hjärta
 • Genetisk utredning:
  • Sker på specialistklinik
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Hypertensiv hjärtsjukdom
 • Klaffsjukdom
 • Inlagringssjukdomar, neurologiska sjukdomar, hyperparathyreoidism
 • Fysiologisk hypertrofi ("idrottshjärta")

Behandling av hypertrofisk kardiomyopati

 • Utflödesobstruktion behandlas i första hand med betablockad. Ospecifka kalciumflödeshämmare (verapamil, diltiazem) kan också användas.
 • Vid kvarstående utflödesobstruktion kan också disopyramid användas. Nya läkemedel för behandling av uflödesobstruktion, så kallade myosinhämamre, finns men är ännu ej tillgängliga i Sverige.
 • Symtomatiska fall utan utflödesobstruktion kan i vissa fall behandlas med betablockad eller kalciumantagonister.
 • HCM med sänkt vänsterkammarfunktion (VKEF<50%) ska behandlas med sedvanliga HFrEF-mediciner.
 • Förmaksflimmer/-fladder är alltid en indikation för orala antikoagulantia oavsett CHA₂DS₂-VASc Score.
 • Diuretikabehandling, pacemakerbehandling, kirurgisk behandling, ablationsbehandling och hjärttransplantation kan också bli aktuellt.

Egenbehandling

 • Undvika dehydrering och överkonsumtion av alkohol.
 • Viktnedgång.
 • Restriktion av fysisk aktivitet:
  • Patienter med HCM bör möjligen inte delta i tävlingsidrotter som utsätter dem för stora fysiska belastningar

Komplikationer

 • Plötslig död vid fysisk ansträngning eller vid kammartakykardi/flimmer.
 • Tilltagande hjärtsvikt.
 • Förmaksflimmer och tromboemboliska komplikationer.
 • Infektiös endokardit.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Många personer samma förväntad livstid som den övriga befolkningen.
 • Dödligheten vid HCM består vanligen av hjärtsvikt, tromboembolier eller plötslig hjärtdöd, risken är cirka 1–2 % per år.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.