Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Peripartumkardiomyopati


Uppdaterad den: 2024-01-25

Annons

Bakgrund

 • Peripartum kardiomyopati (PPCM) är ett tillstånd med systolisk vänsterkammardysfunktion (EVF <45 %) som inträffar mellan graviditetens sista månad och de första 6 månaderna efter förlossningen hos kvinnor utan känd anamnes på hjärtsjukdom.
 • Tillståndet är en uteslutningsdiagnos.

Epidemiologi

 • En svensk studie påvisade en incidens av hjärtsvikt peripartum (varav peripartumkardiomyopati utgör majoriteten) på 1 fall per 5 719 förlossningar.
 • I Danmark har man sett en incidens på cirka 1 fall per 10 000 förlossningar.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken och de patogenetiska mekanismerna till peripartum kardiomyopati är okända, och många hypoteser har lagts fram:
  • Nutritionsrubbningar, myokardit, autoimmun reaktion orsakad av fostrets blodkroppar i moderns blod, ökad hemodynamisk belastning under graviditet och ärftliga faktorer
 • Vid progression av sjukdomen uppstår ökande dilatation av hjärtat, i vissa fall skapas tromber i vänster kammare – senare också i den andra kammaren:
  • Perifer embolisering kan inträffa
Annons
Annons

ICD-10

 • I42 Kardiomyopati

Anamnes

 • Patienten kan uppvisa betydande hjärtsvikt (NYHA III och IV):
  • Kan också uppträda med svåra arytmier
 • Möjligen mer långsam utveckling med symtom och tecken på systolisk hjärtsvikt:
  • Ansträngningsdyspné, ortopné, långvarig hosta, hjärtklappning, eventuellt underbensödem
 • Vanligast är insjuknande under den första månaden efter förlossningen.
 • Tidiga symtom och tecken kan kamoufleras av graviditeten:
  • Ödem och andningssvårigheter kan upplevas som normalt under graviditeten

Kliniska fynd

 • Galopprytm hos cirka 90 %.
 • Eventuellt vänsterförskjuten och breddökad iktus, S3-hjärtljud eller biljud.
 • Eventuellt andra fynd som är förenliga med hjärtsvikt som halsvenstas, rassel basalt på lungor, perifera ödem och hepatomegali.

Risk för perifer embolisering

 • Stas i vänster kammare till följd av allvarlig hjärtsvikt kombinerat med nyss genomgången graviditet, medför risk för kardiell trombos och senare perifer embolisering.
 • De första symtomen kan därför vara stroke eller TIA, mesenteriell ischemi eller lungemboli.

Utredning av peripartumkardiomyopati

 • Blodprover:
  • Blodprover för differentialdiagnostisering kan vara blodstatus, CRP, elektrolyter, TSH, D-dimer och HbA1c
  • Normalt värde på NT-proBNP talar starkt emot förekomst av hjärtsvikt
 • EKG:
  • Sinustakykardi och ospecifika ST- och T-vågsförändringar
  • Fynd förenliga med vänsterkammarhypertrofi
  • I enstaka fall förmaksflimmer
 • Ekokardiografi:
  • Bekräftar diagnosen
  • Ejektionsfraktion <45 %
  • Kan påvisa eventuell trombos
 • Eventuellt långtids-EKG.
 • Eventuellt MR-hjärta.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Myokardit
 • Dilaterad kardiomyopati
 • Astma
 • KOL
 • Havandeskapsförgiftning, eklampsi
 • Lunginflammation
 • Pleural effusion
 • Pneumothorax
 • Lungemboli
 • Akut hjärtinfarkt
 • Klaffsvikt
 • Endokardit
 • Anafylaxi
 • Subaraknoidal blödning
 • Stresskardiomyopati (Takotsubo-kardiomyopati)
 • Vuxna med medfödda hjärtfel, ACHD

Behandling av perpartumkardiomyopati

 • Läkemedelsbehandling riktas mot hjärtsvikten och är i princip densamma som vid andra orsaker till hjärtsvikt.
 • I vissa fall behövs implanterbar defibrillator (ICD), men eftersom många återhämtar sig spontant kan istället ICD-väst vara ett alternativ.
 • Mekanisk hjärtpump eller hjärttransplantation kan ibland bli aktuellt.
 • Till skillnad från andra kardiomyopatier sker vid peripartum kardiomyopati oftare spontan återhämtning av vänsterkammarfunktionen.

Komplikationer

 • Kronisk hjärtsvikt.
 • Arytmier.
 • Plötslig död.
 • Embolisering.

Prognos

 • Dansk nationell registerstudie, uppföljning cirka 1 år efter diagnos:
  • Drygt hälften återfick normal systolisk funktion
  • Cirka 13 % hade antingen fått mekanisk hjärtpump, hjärttransplantation eller hade kvarstående svår hjärtsvikt
  • Dödligheten var 3 %
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.