Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Reflexmedierad (vasovagal) synkope


Uppdaterad den: 2020-11-25
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Basfakta

Definition

 • Synkope:
  • En plötsligt insättande medvetandeförlust, från några sekunders till maximal 5 minuters varaktighet, orsakad av övergående cerebral hypoperfusion, med spontan återhämtning utan intervention1
  • Synkope delas in i reflexmedierad synkope, ortostatisk hypotension och kardiell synkope
  • Se separat text om synkope för mer generell information om synkope
 • Reflexmedierad synkope kallas även för neurogen eller neurokardiogen synkope:
  • Synkope och svimning är synonyma begrepp men svimning används ofta för vasovagal synkope (underkategori av reflexmedierad synkope)
  • Reflexmedierad synkope beror på cerebral hypoperfusion till följd av låg hjärtminutvolym och/eller lågt totalt perifert motstånd1

Klassificering av reflexmedierad synkope1

 • Vasovagal synkope:
  • Vanligen prodromala, autonoma symtom (svettning, blekhet, illamående), ofta känd som en vanlig svimning
  • Ortostatisk (stående position, ibland sittande)
  • Emotionell (rädsla, smärta, vid ingrepp, när man ser blod)
 • Situation-/aktivitetsutlöst:
  • Miktion
  • Gastrointestinal stimulering (svälja, vid defekation)
  • Hosta, nysning
  • Efter ansträngning
  • Andra (till exempel genom skratt eller genom att spela blåsinstrument)
 • Sinus caroticus syndrom:
  • Överkänslighet av baroreceptorerna, utlöses av till exempel rakning eller huvudrotation
 • Övriga former.

Förekomst

 • Synkope är mycket vanligt.
 • Majoriteten av alla fall av synkope inom primärvården beror på reflexmedierad synkope:2-3
  • Hos äldre blir synkope till följd av strukturella kardiella orsaker, arytmier och ortostatisk hypotoni vanligare4
 • Reflexmedierad synkope är den vanligaste formen av synkope hos barn och unga vuxna.5

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Den exakta orsaken till att vissa får reflexmedierad synkope och andra inte är okänd.
 • Reflexmedierad synkope utlöses i regel av en extern stimulus men den kan inte alltid identifieras:6 
  • Stimulusen leder till ortostatism som vid reflexmedierad synkope inte adekvat regleras 

Patofysiologi1

 • Hypoperfusion av hjärnan är den centrala orsaken för synkope.
 • Två huvudsakliga mekanismer i reflexsynkope:
  • Otillräcklig sympatisk vasokonstriktion som leder till hypotension (vasodepression)
  • Bradykardi eller asystoli som talar för en ökad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet (kardioinhibition) 
  • Reflexsynkope uppstår till följd av en eller båda av mekanismerna

Predisponerande faktorer

 • De flesta former av reflexmedierad synkope har en utlösande faktor:
  • Se Klassificering

ICD-10

 • G90.0 Sinus carotics-synkope 
 • R55 Svimning och kollaps

Diagnos

Diagnoskriterier1

 • Om diagnosen är nästan säker eller mycket sannolik behövs ingen utförligare diagnostik förutom en basal utredning (anamnes, status och EKG).
 • Diagnosen vasovagal synkope är mycket sannolik om synkope utlöstes av smärta, rädsla eller längre tids stående tillsammans med progressiva prodromala symtom.
 • Situationsutlöst reflexmedierad synkope är mycket sannolik om synkope uppstår under eller direkt efter specifika utlösande faktorer.  
 • Reflexmedierad synkope (eller ortostatisk hypotoni) bör misstänkas vid typiska tecken och om det saknas tecken på kardiella orsaker. 

Differentialdiagnoser

 • Se även texten om Synkope.
 • Andra vanliga orsaker:
  • Ortostatisk hypotension
  • Hyperventilation
 • Kardiell synkope:
  • Sinus caroticus syndrom, diagnostiserat i samband med karotismassage.
  • Långt eller kort QT-syndrom
  • Arytmogen högerkammarkardiomyopati.
  • Bradykardier och hjärtblock
  • Supraventikulära arytmier
  • Aortastenos
  • Ventrikulära arytmier
  • Myokardit
  • Kardiomyopati
 • Medvetslöshet som inte beror på synkope:
  • Metabola orsaker (till exempel hypoglykemi)
  • Epilepsi
  • Intoxikation
  • TIA (sällsynt)
  • Fall/trauma 

Anamnes

 • Frekvens:
  • Tidigare liknande anfall
 • Utlösande faktorer som talar för reflexmedierad synkope:
  • Smärta, rädsla, obehagliga upplevelser (syn, lukt eller ljud)
  • Efter en längre tids stående position
  • Under måltid
  • Efter att ha varit på platser med mycket folk/varma platser
  • Efter tryck på karotider som till exempel att vrida huvudet eller rakning – talar för sinus caroticus syndrom 
 • Övriga faktorer som kan utlösa situationsutlöst synkope:
  • Se klassificering
 • Förvarningar/prodromala symtom:
  • Illamående/kräkning, svettning och blekhet1
  • Långsam hjärtfrekvens, suddig syn, yrsel, buksmärtor3
 • Efter synkope:
  • Tillståndet förbättras snabbt i liggande ställning men patienten kan känna sig trött och påverkad i flera timmar efter
 • Uppgifter som talar för annan genes:
  • Snabbt uppstigande, vasodilaterande läkemedel, autonom dysfunktion, synkope efter måltid – talar för ortostatisk hypotension
  • Synkope under fysisk aktivitet, i liggande hållning, palpationer med åtföljande synkope, ärftlighet för plötslig hjärtdöd eller tidigare hjärtsjukdom – talar för kardiell synkope

Kliniska fynd

 • Under synkope:
  • Patienten har lågt blodtryck och långsam puls
  • Medvetandeförlusten är kort (maximalt 5 minuter)
 • Utanför synkope:5
  • Vanligen normala fynd
  • Auskultation av hjärta/lungor
  • Värdering av hydreringsgrad
  • Eventuellt neurologiskt status
 • Mätning av blodtryck för att bedöma förekomsten av ortostatisk hypotension:
  • Blodtrycket mäts i liggande (efter vila) och stående (efter 0, 1 och 3 minuter)
  • Se egen text om ortostatisk blodtrycksmätning
 • Bedömning av eventuella skador i samband med synkope.

Kompletterande undersökningar inom primärvården

 • Blodprover:
  • Har sällan en funktion vid utredning av synkope3
  • Rekommenderas endast vid misstanke om bakomliggande orsak såsom blodstatus vid misstanke om blödning eller glukos vid misstanke om hypoglykemi1
 • EKG
  • EKG rekommenderas hos alla med synkope
  • Se texten om Synkope för bedömning av EKG i samband med synkope

Andra undersökningar

Allmänt

 • Se även texten om Synkope.
 • Behovet av kompletterande undersökningar beror på vilken information som har framkommit vid anamnes, status och EKG.

Specifika tester

 • Karotismassage:
  • Kan utföras hos män >40 år vid oklar genes till synkope med symtom/tecken som passar vid reflexmedierad synkope:
   • Sinus carotis överkänslighet är en asystoli >3 sekunder och/eller ett fall i systoliskt blodtryck >50 mmHg
   • Sinus carotis syndrom kräver förekomsten av synkope, asystolin varar vanligen >6 sekunder
  • Karotismassage kräver kontinuerlig blodtrycksövervakning, övervakning av hjärtfrekvens (EKG) och eventuellt möjlighet till att administrera atropin och görs vanligen hos en klinisk fysiolog1,5
  • Vid den kardioinhibitoriska formen kan en pacemaker övervägas
 • Tilttest (ortostatiskt stresstest):1,3,5
  • Personen som ska testas ligger på en särskild brits som kan resas upp
  • Under undersökningen tas EKG/hjärtfrekvens och blodtryck
  • Britsen reses upp till cirka 60 grader och symtom, hjärtfrekvens och blodtryck registreras
  • Sublingual nitroglycerin/glyceryltrinitrat kan läggas till under undersökningen
  • Testet kan visa bradykardi/hypotension:
   • Bradykardi (kardioinhibition) kan vara en indikation för pacemaker
  • Testet har begränsat värde vid ospecifika synkopeformer
  • Ett positivt tilttest anger endast en känslighet för hypotension och är inte diagnostiskt för en vasovagal reaktion

När remittera?

 • Om reflexmedierad är mycket sannolik behövs ingen vidare utredning:
  • Förutsätter att patienten inte uppfyller kriterier för hög risk
 • Vid upprepade reflexmedierade synkopeer kan det vara aktuellt med remiss till neurolog/kardiolog.

Behandling

Behandlingsmål

 • Information om tillståndets benigna natur, minska rädsla.
 • Öka livskvaliteten.

Behandlingen i korthet

 • Det är viktigt att identifiera utlösande faktorer som därmed kan undvikas.
 • I de flesta fall är denna form av synkope ofarlig och ingen annan behandling än information behövs:
  • Detta kan i stor grad förhindra eller minska konsekvenserna av synkope1
 • Vid frekventa/allvarliga synkopeer kan olika behandlingsalternativ övervägas:
  • Läkemedel
  • Specifika manövrer
  • Pacemaker
  • Övrig behandling beror på utökad diagnostik med realtidsövervakning av olika slag

Egenbehandling

 • Edukation:
  • Information om att tillståndet inte är ett tecken på neurologisk eller kardiell sjukdom och att risken för plötslig hjärtdöd inte är ökad
  • Undvika utlösande faktorer och situationer som kan utlösa synkope
  • Tidig identifikation av symtom (prodromala symtom)
 • Fysisk aktivitet och förändrade levnadsvanor:
  • Se Förebyggande behandling

Läkemedelsbehandling

 • Hos yngre patienter (<40 år) med lågt blodtryck och tendens till vasovagal synkope vid ortostatisk belastning kan läkemedel övervägas:1
 • Hos personer >40 år bör utsättning/minskning av antihypertensiva läkemedel övervägas:
  • Målvärdet är 140 mmHg (systoliskt)

Annan behandling

 • Pacemaker:
  • Personer med reflexmedierad synkope och spontana eller testutlösta asystolier med dokumenterad kardioinhibitation kan ha en indikation för pacemaker1
  • Detta gäller främst personer >40 år

Förebyggande behandling

 • God hydrering:
  • Den cirkulerande blodvolymen har visat sig vara av betydelse vid förebyggande av reflexmedierad synkope
  • Man kan eftersträva ett välhydrerat tillstånd som uppnås vid ett rikligt intag av dryck och salt (eller genom att undvika saltfattig diet)
 • Mottrycksmanöver:1,7
  • Aktuellt hos personer med längre tids prodromala symtom. Det har sämre effekt hos personer >60 år
  • Användning av muskelpumpen, isometriska muskelsammandragningar, för att öka hjärtminutvolym och systoliskt blodtryck:
   • Exempelvis att korsa benen med sammandragning av muskler i ben, mage eller skinkor; klämma en boll i handen eller dra isär armarna med knutna händer
 • Tiltträning:
  • Långvarigt stående har otillräcklig evidens som behandlingsmetod
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De flesta upplever bara ett eller ett fåtal episoder med svimningsanfall.
 • Särskilt vasovagala synkopeer har en tendens att försvinna med tiden.8
 • Vasovagal synkope hos äldre har oftare allvarligare orsaker än hos yngre.2

Komplikationer

 • Fallskador.
 • Påverkan på livskvalitet.
 • Påverkan på arbetsförmåga.
 • Nedsatt körförmåga vid upprepade eller allvarliga synkoper:
  • Vid enstaka fall bedöms risken individuellt
  • Upprepade fall av synkope tyder på att tillståndet inte är väl behandlat och observationstiden bör i sådana fall uppgå till minst 6 månader9

Prognos

 • Reflexmedierad synkope har god prognos och ger låg risk för komplikationer eller dödlighet.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons