Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Supraventrikulär takykardi, sinustakykardi


Uppdaterad den: 2019-12-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Takykardier med frekvens >100 slag/minut som uppstår i förmak, AV-knutan eller His bunt.
 • Vid supraventrikulär takykardi (SVT) är QRS-komplexen vanligtvis smala (≤120 ms breda) och med en regelbunden hjärtrytm, men bredkomplextakykardier förekommer (QRS >120 ms breda).

Epidemiologi

 • Incidens:
  • 35 per 100 000 invånare/år
 • Prevalens
  • 2,25 fall per 1 000 personer
 • Kön:
  • Kvinnor:män cirka 2:1
 • Ålder:
  • Hos personer >65 år är risken 5 gånger så stor jämfört med yngre personer

Etiologi och patogenes

 • Den vanligaste mekanismen är så kallad elektrisk återkoppling eller "reentry", det vill säga bildandet av elektriska rundgångar mellan olika strukturer i hjärtat med olika ledningshastighet och retbarhet, så kallad refraktäritet.
 • Miljöfaktorer kan utlösa arytmin, såsom ischemi eller hypoxi, feber, ökad katekolamininsöndring vid fysisk eller psykisk stress, eller elektrolytstörningar.
 • Vanligen finns ingen bakomliggande hjärtsjukdom, men ischemisk hjärtsjukdom, inflammatoriska hjärtsjukdomar, kronisk lungsjukdom och intoxikationer kan leda till större risk för SVT.
  Indelning av SVT
Grupp

Tillstånd

Atriala takykardier (AT)
 • Sinustakykardi (fysiologisk, inadekvat, SA-nodal återkopplingstakykardi)
 • Fokal AT
 • Multifokal AT
 • Makroåterkopplingstakykardi (typiskt/atypiskt förmaksfladder) 
AV-junktional takykardi
 • AV-nodal återkopplingstakykardi (AVNRT, typiskt och atypiskt)
 • Junktional icke-återkopplingstakykardi (ektopisk, fokal, annan) 
Atrioventrikulära återkopplingstakykardier (AVRT)
 • Ortodrom (PJRT, permanent junktional reciprok takykardi)
 • Antidrom (retrograd ledning genom AV-knuta eller annan väg)

ICD-10

 • I47.1 Supraventrikulär takykardi

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESC (European Society of Cardiology)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Presentationen av SVT kan variera från asymtomatiska personer till uttalade besvär.
 • Vanliga symtom:
  • Palpitationer
  • Obehag i bröstet
  • Andnöd
  • Yrsel
  • Presynkope
  • Polyuri
 • Ovanligare symtom:
  • Svettningar
  • Illamående
  • Synkope
  • Starka bröstsmärtor
 • Utlösande faktorer:
  • Vila, sömn
  • Under eller efter fysisk aktivitet
  • Emotionell belastning
 • Debut:
  • Plötslig eller långsamt insättande
 • Hjärtfrekvens- och rytm:
  • Uppskattad frekvens
  • Regelbunden eller oregelbunden rytm
 • Slut av palpitationer:
  • Plötsligt eller långsamt
  • Spontant eller genom Valsalvas manöver, läkemedel
 • Sjukhistoria:
  • Ålder vid första episod, antal och frekvens av takykardier
  • Känd hjärtsjukdom, lungsjukdom, sköldkörtelsjukdom, systemisk sjukdom, psykiatrisk sjukdom, elektrolytstörningar
  • Ärftlighet för plötslig hjärtdöd, arytmier eller hjärtsjukdomar
  • Läkemedel
  • Droger

Kliniska fynd

 • Patienten är ofta opåverkad.
 • Hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, tecken på hjärtsvikt (rassel basala i lungor, ödem, halsvenstas), blåsljud, teecken på KOL/lungemfysem, struma?

Utredning av supraventrikulär takykardi

 • EKG:
  • Anfall med hjärtfrekvens >100 slag/minut där EKG bekräftar att det handlar om en supraventrikulär takykardi
  • Bedömning:
   • Smala/breda QRS-komplex?
    • Breda: ventrikulär takykardi ska uteslutas
   • SVT med regelbunden eller oregelbunden rytm?
   • Plötslig eller smygande debut:
   • Excitation av förmaken
 • Blodprover:
  • Eventuellt Hb (blodstatus), kreatinin/Cystatin C (eGFR), elektrolyter och TSH
 • Ekokardiografi:
  • Bör göras hos alla med SVT
 • Övriga:
  • Långtidsregistrering eller event recorder vid ovanliga episoder
  • Arbetsprov vid SVT under ansträngning eller anginösa symtom

Differentialdiagnoser

 • Paniksyndrom
 • Förmaksflimmer eller -fladder
 • Kammartakykardi

Behandling av supraventrikulär takykardi

 • Möjliga åtgårder:
  • Vagala manövrer
  • Farmakologisk behandling
  • Elkonvertering (särskilt vid hemodynamiskt instabila patienter)
  • Långtidsbehandling/preventiv behandling
  • Kateterablation vid vissa typer av SVT
 • Ring 112 vid hemodynamisk instabilitet. 

Egenbehandling

 • Valsalvamanöver (bäst effekt i halvliggande hållning, till liggande och passiv höjning av benen efteråt):
  • Kan prövas vid alla typer av SVT

Läkemedelsbehandling

 • Vid regelbunden SVT kan adenosin prövas:
  • Bolus 6 mg med fysiologisk salt efteråt
  • Därefer kan 12 mg ges, därefter 18 mg (kan upprepas efter 1 minut)
 • Behandling med betablockerare eller kalciumantagonister (verapamil, diltiazem) vid regelbunden smalkomplex SVT.

Annan behandling

 • Kateterablation vid vissa SVT-former.

Komplikationer

 • Takykardiinducerad kardiomyopati:
  • Reversibel orsak till kardiomyopati till följd av hög hjärtfrekvens
 • Plötslig hjärtdöd:
  • Särskilt vid WPW-syndrom med snabb överledning till ventriklar med ventrikelfladder
  • Risken är liten (<4 per 1000 personår) men kan vara högre i vissa grupper
 • Akut hjärtsvikt.
 • Angina pectoris/hjärtinfarkt.
 • Tromboemboliska händelser/stroke vid förmaksflimmer och -fladder.
 • Behandlingskomplikationer:
  • Adenosin kan vid pre-excitation leda till hjärtstopp
  • Blödning, infektion, AV-block eller perikardeffusion vid behandling

Prognos

 • SVT är generellt sett godartade rytmstörningar.
 • Om det inte föreligger manifest preexcitation (WPW-syndrom), så är risken för plötslig död vid paroxysmal supraventrikulär takykardi mycket liten.

Källor

 • Brugada J, Katritsis D, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2019; 00: 1-66.
 • Katritsis DG, Boriani G, Cosio FG, et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulacio´n Cardiaca y Electrofisiologia (SOLAECE). Europace 2017; 19: 465-511.

Annons
Annons
Annons

Annons