Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Ventrikeltakykardi, kammartakykardi


Uppdaterad den: 2020-12-24

Annons

Bakgrund

 • Kammartakykardi eller ventrikeltakykardi (VT):
  • En arytmi som definieras som ≥3 på varandra följande ventrikulära extrasystolier med ursprung i ventrikeln och en kammarfrekvens >100 slag/min
  • Ursprunget i ventrikeln gör att VT kännetecknas av en takykardi med breda QRS-komplex (≥120 ms)
 • Indelning baserad på duration:
  • Ihållande VT:
   • ≥30 sekunder
  • Icke-ihållande VT:
   • <30 sekunder
 • Ventrikelflimmer:
  • En allvarlig arytmi med oregelbunden aktivering av ventriklarna som resulterar i en mycket hög kammarfrekvens
  • De ineffektiva kontraktionerna leder till cirkulationsstopp och leder till döden

Epidemiologi

 • Prevalensen av VT ökar med stigande ålder på grund av ökad förekomst av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom i koronarartärer.
 • Icke-ihållande VT är vanligt hos såväl friska som vid strukturell hjärtsjukdom.
 • Män drabbas oftare av VT än kvinnor till följd av högre förekomst av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom hos män.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • Ischemisk hjärtsjukdom (vanligast).
 • Strukturella hjärtsjukdomar
 • Medfödda jonkanalsjukdomar:
 • Inflammation:
  • Myokardit
 • Biverkningar av antiarytmika:
  • Till exempel QT-förlängning vid klass 3 antiarytmika
 • Elektrolytrubbningar:
 • Droger/intoxikationer:
  • Till exempel kokain
  • Till exempel digitalisintoxikation
 • Idiopatisk VT utan strukturell hjärtsjukdom:
  • Utgör cirka 10 %
  • Idiopatisk VT från höger (RVOT, vanligt) eller vänster kammares utflödestrakt (LVOT, ovanligt)
  • Fascikulär VT

Patogenes

 • Ihållande VT är den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd genom övergång till ventrikelflimmer.
 • Plötslig hjärtdöd står för cirka 25 % av all kardiovaskulär dödlighet.
Annons
Annons

ICD-10

 • I47 Paroxysmal ventrikulär takykardi

Anamnes

 • Aktuella symtom:
 • Tidigare eller nuvarande sjukdomar:
  • Tidigare aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, såsom tidigare angina pectoris eller hjärtinfarkt
  • Kardiomyopati
  • Hjärtinfarkt
  • Andra fall av plötslig hjärtdöd i släkten
  • Kända arytmier
  • Kända hjärtfel
  • Elektrolytrubbningar
  • Alkoholöverkonsumtion, droger
  • Läkemedel (till exempel diuretika, antiarytmika och digitalis)

Kliniska fynd

 • Hjärtfrekvens:
  • >100 slag/min under en pågående ventrikeltakykardi
 • Blodtryck:
  • Eventuellt hypotension
  • Tecken på nedsatt cirkulation kan inte användas för att skilja mellan SVT och VT
 • Lungödem, takypné.
 • Tecken på nedsatt perfusion:
  • Blekhet 
  • Kallsvett
 • Auskultation av hjärttoner/blåsljud:
  • Växlande höjd av den första hjärttonen
  • Intermittenta tydliga pulsationer i jugularvenen till följd av kontraktion av förmaken mot stängda trikuspidalisklaffar

Utredning av ventrikeltakykardi, kammartakykardi

 • Diagnosen ställs med hjälp av EKG (12 avledningar, se även EKG):
  • Kammarfrekvens >100 slag/minut
  • ≥3 på varandra följande ventrikulära extrasystolier
  • Breddökat QRS-komplex med ventrikulärt ursprung
 • Provtagning:
  • Elektrolyter (Na, K, Ca)
  • Eventuellt läkemedelskoncentration, till exempel digitalis
  • NT-proBNP vid misstanke om hjärtsvikt
 • Långtidsregistrering av EKG kan behövas.
 • Ekokardiografi rekommenderas för att bedöma om en strukturell hjärtsjukdom föreligger och för att bedöma vänster kammares funktion.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Breddökade takykardier kan delas in i:
  • Ventrikulär takykardi (VT)
  • Supraventrikulär takykardi (SVT) med aberrant överledning eller skänkelblock
  • Supraventrikulär takykardi (SVT) med breddökat QRS-komplex genom accessorisk ledningsbana (WPW-syndrom)

Behandling av ventrikeltakykardi, kammartakykardi

 • Basen i behandlingen är att behandla bakomliggande sjukdomar:
  • Akut försämring och progression av den bakomliggande sjukdomen bör undvikas
  • Läkemedel som kan ge VT bör sättas ut och elektrolytrubbningar ska korrigeras
 • Övrig terapi individualiseras och kan bestå av:
  • Farmakologiska åtgärder
  • Defibrillatorer
  • Interventionella åtgärder

Akutbehandling

 • Behandlingen beror på grad av hemodynamisk instabilitet:9
  • Vid hemodynamisk instabilitet rekommenderas elkonvertering
  • Vid stabil VT kan läkemedel såsom amiodaron eller gilurytmal användas
  • Akut koronarangiografi bör övervägas
 • Vid kammarflimmer behövs förutom hjärt-lungräddning även omedelbar elkonvertering.

Läkemedelsbehandling

 • I samråd med kardiologi.
 • Endast betablockerare har en påvisbar effekt på prognosen.
 • Antiarytmika har ingen påvisbar gynnsam effekt på prognosen, men de kan minska antal VT-episoder och därmed ge symtomlindring.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • ICD.
 • Kateterablation.

Komplikationer

 • Synkope.
 • Plötslig hjärtdöd.
 • Biverkningar av antiarytmika eller ICD-behandling.

Prognos

 • Idiopatisk VT utan strukturell hjärtsjukdom har en god prognos.
 • Icke-ihållande VT de första dagarna efter en hjärtinfarkt har inte koppats till en sämre prognos men om det sker senare i förloppet är icke-ihållande VT associerad med ökad sjuklighet och dödlighet.
 • Ihållande VT hos personer med strukturell hjärtsjukdom har en sämre prognos med ökad risk för plötslig hjärtdöd.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.