Artikel | Onkologi

Individuell patientöversikt (IPÖ) ger information om spridd bröstcancer

Att på ett systematiskt sätt samla in information om tumördata och given behandling gör det möjligt att utvärdera vilka behandlingar patienter får, vilken effekt behandlingen ger och hur den påverkar livskvalitet och överlevnad. Idag saknas information om patienter med spridd bröstcancer i det nationella bröstcancerregistret. Men nu är detta på gång, beskriver Maria Ekholm, överläkare på onkologkliniken i Jönköping, tillika ordförande i arbetsgruppen för Individuell patientöversikt för bröstcancer.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-06-11
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Sedan några år finns Individuell patientöversikt (IPÖ) för bröstcancer inom sjukvården. IPÖ gör det möjligt att samla in viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Uppgifterna sammanställs och visualiseras på ett tydligt och överskådligt sätt, både i textform och visuellt. Översikten används tillsammans med patientjournalen i samband med patientens kontakt med vården.

– Det ger en snabb och tydlig överblick över patientens sjukdomshistoria, som inte sällan sträcker sig över flera år. Även patienten tjänar förstås på att doktorn snabbt kan få en överblick över vilka behandlingar som givits tidigare, varför man avbrutit en viss behandling etcetera. På sikt är det också tänkt att patienten ska kunna ta del av översiktsvyn, säger Maria Ekholm, överläkare på onkologkliniken i Jönköping och ordförande i arbetsgruppen för IPÖ Bröstcancer.

LÄS ÄVEN: Sena återfall vid bröstcancer – det här bör du som läkare tänka på

Ytterligare användningsområden är vid behandlingskonferenser och för utvärdering och utveckling av vården, liksom för att främja jämlik vård och som underlag för forskning. IPÖ Bröstcancer används på flera sjukhus i landet och förhoppningen är att den ska implementeras på samtliga Onkologkliniker.

Annons
Annons

Det här ska underlätta inför läkarbesök för metastaserade patienter

I det nationella bröstcancerregistret sker idag ingen registrering av patienter med spridd bröstcancer. Något som berör de cirka 5 500 kvinnor i Sverige som lever med metastaserad bröstcancer. Men att introducera detta är inte helt enkelt, menar Maria Ekholm:

– Det är enklare sagt än gjort att registrera uppgifter vid spridd bröstcancer då sjukdomsförlopp och behandling inte alls är lika standardiserat som vid primär bröstcancer. Sjukdomsförloppet sträcker sig också ofta över flera år och det händer inte sällan oplanerade saker. Detta resulterar i att det är närmast omöjligt att ha variabler som passar alla patienter och det skulle vara alldeles för resurskrävande för registeradministratörerna att monitorerna alla blanketter.

Men tack vare IPÖ Bröstcancer kan detta komma att ändras. I arbetsgruppen finns flera representanter från bröstcancerregistrets styrgrupp. Nu arbetar gruppen för att vissa uppgifter som rapporteras i IPÖ också ska kunna automatöverföras (efter patientens möjlighet till opt-out) till det nationella kvalitetsregistret och kunna redovisas i bröstcancerregistrets årsrapport.

Annons
Annons

– Vi arbetar också med att införa biverkningsrapportering och patientrapporterad symtomskattning (PROM) i IPÖ, det senare för att underlätta inför läkarbesök för metastaserade patienter, säger Maria Ekholm.


Om IPÖ

Utvecklingen av Individuell patientöversikt för bröstcancer drivs av en nationell grupp som består av representanter från professionen samt en patientrepresentant. Samverkan sker också med arbetsgrupper för andra cancerdiagnoser, detta för att likrikta innehållet i IPÖ för de olika diagnoserna och för att utveckla den generiska IPÖ-modellen.

Hittills har systemet införts för åtta cancerdiagnoser och ett flertal står på tur. Det senaste året har flera vårdverksamheter implementerat IPÖ och utformat arbetssätt för registrering och uppföljning. Under 2021 kommer IPÖ att vidareutvecklas och kunna användas av flera vårdverksamheter.

Läs mer om IPÖ Bröstcancer, hur den används och dess olika delar här >>


Annons
Annons
Annons