Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

PROSTATACANCER: Moderna antiandrogener vid behandling av nmCRPC

Androgenreceptorantagonister (ARI) är etablerade som en grundläggande behandling av metastaserad och icke-metastaserad prostatacancer. Men en ny generation ARI har andra egenskaper än äldre hormonbehandlingar. Här får du veta vad som är skillnaden jämfört med de äldre läkemedlen - och hur de nya läkemedlen skiljer sig åt.


Bayer (Kardiologi)

PROSTATACANCER: Moderna antiandrogener vid behandling av nmCRPC

Icke-metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) är ett stadium av prostatacancer, där sjukdomen fortfarande är lokaliserad men uppvisar resistens mot traditionell androgen deprivationsterapi (ADT). 1 Efter att andra generationens ARI lanserades på marknaden 2018, har behandlingen av nmCRPC förändrats avsevärt – och överlevnaden för dessa patienter har ökat. 2-4

– Modern behandling vid återfall och spridning har utvecklats enormt under de senaste tio åren och det är några av de största framstegen vi gjort då det har inneburit en förlängd överlevnad för dom här patienterna, säger Anders Bjartell, professor i urologi vid Skånes universitetssjukhus. 

Traditionella vs. nya behandlingar

Androgenreceptorn (AR) spelar en viktig roll i utvecklingen och överlevnaden av prostatacancerceller. Ökad kunskap om både AR och resistensmekanismer har lett till utvecklingen av en ny generation antiandrogener.5 Den nya generationens ARI (apalutamid, darolutamid och enzalutamid) har en högre affinitet för AR än första generationens AR-antagonister, och är uteslutande antagonistiska mot AR.6-7

Resultatet är att dessa nya ARI verkar även när cancercellerna är kastrationsresistenta.6-7

Kliniska studier bekräftar förlängd överlevnad

Andra generationens ARI används i kombination med ADT vid kastrationsresistent sjukdom. Men hur fungerar de tre moderna ARI:erna med avseende på klinisk effekt? När det gäller nmCRPC är både apalutamid, darolutamid och enzalutamid godkända för behandling av patienter med högrisk prostatacancer med PSA-DT ≤10 månader, baserat på de tre kliniska studierna.2,3,4

Det finns inga head-to-head-studier som direkt jämför klinisk effekt för de tre läkemedlen, men de tre nämnda kliniska studierna har liknande design och pekar på en likvärdig effekt och total överlevnad.2-4

Vid tidig behandling av nmCRPC kan därför darolutamid, apalutamid och enzalutamid förlänga tiden till utveckling av metastaser (mCRPC) och öka patientöverlevnaden.8 Andra generationens antiandrogener är förstahandsvalet för behandling av nmCRPC.

Gynnsam biverkningsprofil 

Darolutamid har en gynnsam biverkningsprofil, vilket antas bero på den molekylära strukturen som minimerar penetrationen av blod-hjärnbarriären (BBB). Med låg CNS-påverkan är darolutamid kopplat till låg risk för fall, frakturer och kognitiv påverkan, som är möjliga biverkningar associerade med hormonbehandling.9

Bland de tre andra generationens ARIs har darolutamid lägst förekomst av läkemedelsinteraktioner10 och kan på så sätt förenkla medicineringen hos patienter som använder potentiellt interagerande läkemedel. 

Professor Anders Bjartell

Professor Anders Bjartell

– Anticancer-effekten kan man säga är likvärdig för alla tre antiandrogenerna men darolutamid har en mer gynnsam biverkansprofil och den har också en något mindre interaktion med andra läkemedel. Men viktigt att komma ihåg att de tre preparaten är inte alla godkända på samma indikationer. Vid nmCRPC har alla tre antiandrogener indikationen och då kan man välja preparat utifrån biverkningsprofil och tidigare behandling men i andra stadier av sjukdomen kan det skilja vilket preparat som är godkänt, säger Anders Bjartell. 

 

Uppföljning av patienter

Medan valet av läkemedel är avgörande för effektiv behandling, är det lika viktigt med noggrann och regelbunden uppföljning av patientens tillstånd.

Vid utveckling av kastrationsresistens är det avgörande att påbörja behandling tidigt, för att kunna förlänga tiden till metastaserad sjukdom. Efter initial kurativ behandling måste patientens PSA-värde övervakas regelbundet enligt gällande rekommendationer, för att upptäcka eventuellt biokemiskt återfall och sjukdomsprogress. Det är en bedömning som Bjartell ser som utmanande:

Efter radikal prostatektomi bör PSA inte vara mätbart, och varje mätbar ökning av PSA betraktas som en indikation på återfall.11

– Det är viktigt att alla patienter med återfall efter radikal behandling bedöms av specialister vid multidisciplinär teamkonferens för optimal fortsatt behandling eller uppföljning.

Efter initial kurativ syftande strålbehandling vid prostatacancer bör patienterna bedömas av specialistteam vid en PSA-ökning på 2 µg/L jämfört med nadir (det lägsta uppmätta värdet efter behandling). Om prostata bortopererats (radikal prostatektomi) ska bedömning göras redan om PSA är mätbart (>0,10 ng/ml). För att kunna upptäcka ett eventuellt återfall måste därför allmänläkaren vara medveten om detta och manuellt följa patientens PSA-värde och remittera dessa patienter för bedömning av specialist.11

– Utöver användning vid nmCRPC används de moderna antiandrogenerna också till patienter med metastaserad prostatacancer, där de har förlängt överlevnaden av stor betydelse för många av våra patienter, säger Anders Bjartell och avslutar:

– Att vi har flera olika läkemedel att välja på, gör att vi bättre kan anpassa behandlingen individuellt med hänsyn till biverkningar och eventuella interaktioner med andra läkemedel. Jag ser positivt på framtiden då vi förhoppningsvis kommer att tillämpa mer och mer precisionsmedicin inom prostatacancer och där genetisk testning kommer att få en större roll för individualiserad och optimerad behandling.

Önskar du hålla dig uppdaterad med information från Bayer AB? klicka här

 

PP-NUB-SE-0218-1

Referenser 

1. Saad, F., Bögemann, M., Suzuki, K. et al. Treatment of nonmetastatic castration-resistant prostate cancer: focus on second-generation androgen receptor inhibitors. Prostate Cancer Prostatic Dis 24, 323–334 (2021). https://doi.org/10.1038/s41391-020-00310-3

2. Smith MR, Saad F, Chowdhury S, Oudard S, Hadaschik BA, Graff JN, Olmos D, Mainwaring PN, Lee JY, Uemura H, De Porre P, Smith AA, Brookman-May SD, Li S, Zhang K, Rooney B, Lopez-Gitlitz A, Small EJ. Apalutamide and Overall Survival in Prostate Cancer. Eur Urol. 2021 Jan;79(1):150-158. doi: 10.1016/j.eururo.2020.08.011. Epub 2020 Sep 6. PMID: 32907777.

3. Fizazi K, Shore N, Tammela TL, Ulys A, Vjaters E, Polyakov S, Jievaltas M, Luz M, Alekseev B, Kuss I, Le Berre MA, Petrenciuc O, Snapir A, Sarapohja T, Smith MR; ARAMIS Investigators. Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer and Survival with Darolutamide. N Engl J Med. 2020 Sep 10;383(11):1040-1049. doi: 10.1056/NEJMoa2001342. PMID: 32905676.

4. Sternberg CN, Fizazi K, Saad F, Shore ND, De Giorgi U, Penson DF, Ferreira U, Efstathiou E, Madziarska K, Kolinsky MP, Cubero DIG, Noerby B, Zohren F, Lin X, Modelska K, Sugg J, Steinberg J, Hussain M; PROSPER Investigators. Enzalutamide and Survival in Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2020 Jun 4;382(23):2197-2206. doi: 10.1056/NEJMoa2003892. Epub 2020 May 29. PMID: 32469184.

5. Turco F et al. How to Improve the Quality of Life of Patients with Prostate Cancer Treated with Hormone Therapy. Res Rep Urol, 2023. 15: 9-26

6. Rice MA, Malhotra SV, Stoyanova T. Second-generation antiandrogens: From discovery to standard of care in castration resistant prostate cancer. Front Oncol, 2019. 9(80): 801

7. Shiota M et al. Androgen receptor mutations for precision medicine in prostate cancer. Endocr Relat Cancer, 2022. 29(10): R143-R155

8. Fizazi K et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med, 2020. 383(11): 1040-1049

9. Shore N et al. Safety differences across androgen receptor inhibitors in nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Future Oncol, 2023. 19(5): 398-395.

10. Conde-Estévez D. et al. Treatment of non-metastatic castration-resistant prostate cancer: facing age-related comorbidities and drug–drug interactions

11. Regionala cancercentrum, Vårdprogram Prostatacancer (hämtat från: https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/prostatacancer/vardprogram/utredning-och-behandling-av-aterfall-efter-kurativt-syftande-behandling/).

 

Orion Bayer


PP-NUB-SE-0218-1

Publicerad: 2024-03-22 

 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.