Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Onkologi

Urinblåsecancer


Uppdaterad den: 2024-01-09

Annons

Bakgrund

 • Urinblåsecancer är i huvudsak (>90 %) uroteliala karcinom:
  • Andra typer av urinblåsecancer är skivepitelcancer, adenokarcinom och neuroendokrina karcinom
 • Cancer i urinledare och njurbäcken är sällsynt, men utgörs i princip av samma cancerformer som urinblåsecancer.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • Cirka 3 200 fall årligen i Sverige
  • Varje år dör 700 personer i Sverige på grund av urinblåsecancer
 • Ålder och kön:
  • Enligt årsrapport för urinblåse- och urinvägscancer för 2016 var 75 % av patienterna med urinblåsecancer män och medelåldern 73 år för alla patienter

Etiologi och patogenes

 • Det verkar finnas en genetisk predisposition för urinblåsecancer genom olika förmåga till nedbrytning av carcinogener, vilket leder till olika sårbarhet vid exponering av miljöfaktorer.
 • Riskfaktorer:
  • Cigarettrökning
  • Yrkesmässig exponering för carcinogene:
   • Speciellt utsatta är personer som arbetar inom kol-, metall, färg- och gummiindustri samt frisörer, målare och brandmän
  • Tidigare cancerbehandling med cytostatika och/eller strålning mot bäckenregionen ger ökad risk
  • Kroniskt irritativa tillstånd/inflammation:
   • Recidiverande UVI, kateter, kronisk blås- och njursten kan ge ökad risk för att utveckla skivepitelcancer
   • Schistosomiasis, snäckfeber, förekommer framför allt i Afrika, men finns även i vissa delar av Asien och Sydamerika. Ger ökad risk för utveckling av skivepitelcancer i urinblåsan
  • Genetiska faktorer:
   • Bland annat ökad förekomst om förstagradssläkting med urinblåsecancer i yngre ålder, Lynch syndrom, hos män MSH2 och MLH1 mutationer.
Annons
Annons

ICD-10

 • C67 Malign tumör i urinblåsan

Anamnes

 • Många saknar symtom innan sjukdomen är långt framskriden.
 • Hematuri:
  • Smärtfri hematuri, antingen intermittent eller kontinuerlig, makroskopisk eller mikroskopisk, är det vanligaste symtomet (80–90 %)
  • Graden av hematuri varierar inte med sjukdomens utbredning eller svårighetsgrad
  • Mikroskopisk hematuri utan symtom är vanligt förekommande också hos friska personer.
 • Irritativa symtom:
  • Irritativa symtom från urinblåsan (dysuri, urgency, pollakisuri) kan bero på urinblåsecancer och utredning övervägs vid:
   • Avsaknad av mikrobväxt vid urinodling och kvarstående symtom
   • Behandlingsresistent cystit

Kliniska fynd

 • Hos patienter med urinblåsecancer som inte är muskelinfiltrerande är klinisk undersökning normal om inga metastaser finns.

Utredning av urinblåsecancer

 • Vid makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer ≥50 år remitteras patienten omedelbart till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Hos övriga, om misstanke på urinblåsecancer väckts:
  • Blodprover tas eventuellt för att leta efter metastaser och för att bedöma njurfunktion:
   • Hb, SR, vita blodkroppar, ALP, GT, ALAT
  • Urinprover:
   • Urinodling för att utesluta infektion (vid symtom)
   • Urin visar hematuri hos 90 % vid höggradig tumör
   • Urincytologi har hög specificitet (95–100 %), men har låg sensitivitet och används framförallt som tillägg till cystoskopi
  • Ultraljud:
   • Används inte i utredning av urinblåsecancer, man kan vara aktuellt vid asymtomatisk mikrohematuri hos patienter utan riskfaktorer med tanke på njurtumörer
Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till hematuri:
  • Stensjukdom
  • Urinvägsinfektion
  • Prostatahyperplasi
  • Behandling med blodförtunnande läkemedel

Behandling av urinblåsecancer

 • Behandling av urinblåsetumörer omfattar transuretral resektion (TURB), intravesikal installationsbehandling, cystektomi, strålbehandling, cytostatika eller kombinationer av dessa.
 • Stadieindelning och gradering av tumören är avgörande för att välja optimal behandling.
 • Se Nationellt vårdprogram för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör för detaljerad beskrivning av behandling.

Komplikationer

 • Hydronefros på grund av ureterstriktur, sjukdomsrecidiv i ureter eller retroperitonealt.
 • Stenbildning i de övre urinvägarna.
 • Stenbildning i kutan kontinent reservoar.
 • Funktionella problem, som stomiproblem, inkontinens och urinretention.
 • Nedsatt njurfunktion.

Prognos

 • Majoriteten av patienterna har har en tumörtyp med mycket goda möjligheter till framgångsrik kurativ behandling, men dessa patienter har recidivrisk och bör som regel kontrolleras livet ut på behandlande enhet.
 • Metastatisk urinblåsecancer är dock en aggressiv cancerform med 5-årsöverlevnad på endast 5 %:
  • Medianöverlevnaden har med modern behandling förbättrats från tidigare cirka 4–6 månader till cirka 16 månader
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.