Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Antrax


Uppdaterad den: 2022-05-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Antrax kallas i folkmun mjältbrand och är en sjukdom som orsakas av den sporbildande bakterien Bacillus anthracis.
 • Hos människor kan bakterien förekomma i olika former:
  • kutan antrax
  • Pulmonell antrax
  • gastrointestinal antrax
  • Vid spridning kan meningit utvecklas

Epidemiologi

 • Främst en sjukdom hos större växtätare som får, nötkreatur, hästar, renar, getter och grisar. Förekommer även hos vilda djur
 • Vanligast i Afrika och Asien, men förekommer även i Europa, Australien och USA
 • Bakterien kan överföras till människa via inhalation eller injektion:
  • Antrax är i vissa länder en sällsynt yrkessjukdom bland bönder, veterinärer och människor som exponeras för djur eller djurprodukter, oftast hud, ull och benmjöl
  • En del fall har kopplats till förorenad narkotika som injicerats
 • Extremt sällsynt hos människa i Sverige:
  • I Sverige är det senaste rapporterade fallet en person som avled 1965, troligen efter att ha inhalerat mjältbrandsbakterier från importerat ull under hantering av mattor i en mattfabrik

Etiologi och patogenes

 • Infektion som orsakas av Bacillus anthracis, en grampositiv sporbildande stavbakterie.
 • Organismen överförs till människor vid inokulation i förstörd hud eller slemhinna, eller vid inhalation.
 • Smittöverföring till människa sker direkt eller indirekt från djur, smitta mellan människor har aldrig dokumenterats.

Smittsätt

 • Människor smittas huvudsakligen genom direktkontakt med ben, hud, djurpäls/ull eller djurkroppar/kött.
 • Förtäring av kött från djur som har haft mjältbrand kan ge gastrointestinal antrax.
 • Bakteriesporerna överlever mycket länge i jord, sannolikt i många år, och blir på så sätt en reservoar för djur.
 • Eventuellt kan sporerna föröka sig i jord.
 • Om damm med sporer från hud eller hår virvlar upp kan sporerna hamna i luften och inandas av personer i närheten.
 • Vid särskilda förhållanden, som explosioner eller utsläpp högt upp i luften, kan antraxsporer ge luftburen smitta.
 • Båda dessa situationer ger pulmonell antrax.
 • Injektion med sporhaltigt material i mjukvävnad kan ge injektionsantrax.

Inkubationstid

 • Vanligtvis 2–5 dagar vid kutan och pulmonell antrax.
 • 3–7 dagar vid gastrointestinal antrax.
 • Om antibiotikaprofylax startas kan förloppet bli betydligt längre.
 • Orsaken till detta är att antibiotika bara verkar på vegetativa bakterier, inte på sporer.

ICD-10

 • A22 Mjältbrand (antrax)

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Anamnes

 • Bortsett från kutan antrax, ger de övriga formerna ett snabbt förlopp med allmänna influensaliknande symtom, och patienten utvecklar snabbt tecken på:
  • Sepsis
  • Allvarlig toxemi
  • Koagulationsrubbningar
  • Chock
  • Multiorgansvikt
  • Eventuellt hemorragisk meningit

Kliniska fynd

Kutan antrax

 • Uppstår efter direktkontakt med kontaminerat material i befintliga sår eller huddefekter.
 • En lätt kliande papel utvecklas till en smärtfri vesikel som övergår till den karaktäristiska, svarta, nekrotiska skorpan (eschar).
 • Satellitvesiklar kan uppstå.
 • De allra flesta hudinfektionerna förlöper utan vidare utveckling till allvarlig sjukdom och torkar in efter 1–3 veckor.
 • Regional adenopati, feber, sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående och kräkningar kan förekomma.
 • I sällsynta fall:
  • Efter att nekrotisk vävnad har fallit av kan hematogen spridning och sepsis förekomma
  • Även hemorragisk meningit kan utvecklas

Gastrointestinal antrax

 • Uppträder efter intag av kontaminerad föda.
 • Ger ospecifika lokala symtom och oftast snabbt påföljande disseminering och allvarlig toxemi/sepsis.

Pulmonell antrax

 • Sporer kommer ned i alveolerna efter inhalation av damm från sporkontaminerat material.
 • Därifrån förs de till mediastinala lymfkörtlar där de utvecklas till aktiva bakterier och skapar en hemorragisk ödematös mediastinit.
 • I normalfallet ses feber, sjukdomskänsla, huvudvärk, andnöd och hosta.
 • En allvarlig disseminerad sjukdom uppstår.
 • Lungpåverkan är tidigt i förloppet påfallande liten, men hemorragisk pleuraexsudat uppstår ofta efter hand.

Systemisk spridning

 • Alla former kan leda till disseminerad sjukdom.
 • Bakteriemi, sepsis och toxemi utvecklas snabbt.
 • Blödningstendens ses med efterföljande hemorragier.
 • Hemorragisk meningit kan utvecklas.

Utredning av antrax
 • Påvisning av bakterien från hudlesion, pus, saliv, blod eller spinalvätska.
 • Bakterien påvisas vid direkt mikroskopi och odling.

Differentialdiagnoser

 • Kutan antrax:
  • Cellulit
  • Karbunkel
  • Bullös erysipelas
  • Tularemi
 • Pulmonell antrax:
  • Pneumoni
  • Sepsis
 • Gastrointestinal antrax:
  • Akut buk
  • Blodig diarrésjukdom

Behandling av antrax

 • Antibiotika:
  • Vid manifest sjukdom
  • Profylax efter exponering
 • Kutan antrax:
  • Varning för manipulation av, och särskilt incision i, antraxpåverkad hud då detta kan leda till snabb dissemination

Läkemedelsbehandling

Vid manifest sjukdom

 • Ett antal antibiotika har effekt: penicillin, tetracyklin, erytromycin, streptomycin, kloramfenikol och fluorokinoloner:
  • Cefalosporiner har visat sig ha dålig effekt och är kontraindicerade på grund av resistensutveckling
 • Behandling av manifest sjukdom baserad på fokus och svårighetsgrad:
  • Vid lindrig hudsjukdom är monoterapi vanligtvis tillräcklig
  • Intravenös kombinationsbehandling rekommenderas för svår hudsjukdom (uttalat ödem, huvud-/halsskada), lungsjukdom, systemisk sjukdom, meningit
  • Behandlingsförslag:
   • Ciprofloxacin 400 mg x 2 intravenöst eller doxycyklin 100 mg x 2 intravenöst
   • För pulmonell eller gastrointestinala antrax: dessutom klindamycin 600 mg x 4 +/- rifampicin 300 mg x 2
  • Antitoxin (Raxibacumab®) har i djurförsök visat sig kunna minska dödlighet i systemisk mjältbrand, men är inte registrerat i Sverige (2022)

Profylax efter exponering

 • Antibiotikaprofylax efter exponering för mjältbrand:
 • Vuxna:
  • Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 60 dagar eller
  • Doxycyklin 100 mg x 2 i 60 dagar
 • Den profylaktiska behandlingen ska normalt pågå i 60 dagar men kan seponeras om det visar sig att patienten inte har exponerats för antraxbakterien.
 • Vaccin ges i vissa länder vid säkra exponeringsfall, men inget vaccin mot antrax är registrerat i Sverige (2022), dokumentationen av effekt är begränsad.

Smittspårning

 • Mjältbrand är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom som omedelbart ska anmälas till regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten:
  • Personer som utsatts för smittrisk måste kontaktas för ställningstagande om förebyggande antibiotikabehandling
 • Vid misstänkt mjältbrand i en djurbesättning kontaktas smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten av veterinära myndigheter för förebyggande åtgärder.

Destruktion av kontaminerade föremål

 • Sporbildning förekommer inte i vävnad under pågående infektion.
 • Sporbildning kan förekomma i exkrementer, sekret, kompresser, blödningar och liknande.
 • Föremål och ytor som är synligt nedsölade med patientens kroppsvätskor ska brännas, autoklaveras eller desinficeras med spordödande medel:
  • 10 % hypoklorit, 5 % fenol, eller 10–30 % formalin motsvarande 4–12 % formaldehyd
 • I annat fall räcker det med vanlig tvätt.
 • Veterinärer har mycket omfattande rutiner vid antrax.

Komplikationer

 • Toxemi och septisk chock.
 • Meningit.

Prognos

 • Kutan mjältbrand har en god prognos, och de flesta blir friska utan behandling
 • Mortaliteten är 95 % vid obehandlad pulmonell antrax.
 • Dödligheten är hög även vid adekvat behandling, särskilt vid pulmonell antrax.

Källor

 • Sjukdomsinformation om mjältbrand. Folkhälsomyndigheten (hämtad 2022-05-10)
 • Wilson KH. Treatment of anthrax. UpToDate, last updated Apr 2019 (hämtad 2022-05-11)
 • Donegan S, Bellamy R, Gamble CL. Vaccines for preventing anthrax. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD006403. DOI: 10.1002/14651858.CD006403.pub2. PMID: 19370633

Annons
Annons
Annons

Annons