Medicinsk översikt | Infektion

Influensa

Influensaepidemier av varierande omfång och allvarlighetsgrad förekommer så gott som varje år, oftast under vintermånaderna. Typiska symtom är hastigt insjuknande med hög feber, frossa, muskelsmärtor, irritation i näsa och svalg samt hosta.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2018-09-10
Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Sammanfattning

Definition

Akut luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus A eller B, huvudsakligen aerosol smitta.

Förekomst

Säsongsepidemier, incidens varierar från år till år.

Symtom

Hastigt insjuknande, hög feber, frossa, muskelsmärtor, irritation i näsa och svalg, hosta, eventuellt kräkningar (särskilt hos barn).

Kliniska fynd

Feber, rodnad i svalget och nedsatt allmäntillstånd.

Diagnostik

Typisk klinisk bild under epidemier, eventuellt CRP. Endast i särskilda fall provtagning för influensa.

Behandling

Förebyggande behandling med vaccin årligen till riskgrupper inklusive alla över 65 år. Antiviral behandling (neuraminidashämmare) har begränsad effekt, men kan ges till patienter som tillhör riskgrupper och som inte bedöms vara tillräckligt skyddade genom vaccination, antingen som postexpositionsprofylax eller vid symtom.

Definition

 • Influensa är en luftvägsinfektion som orsakas av influensavirus A eller B.
 • Inte alla som smittas får klinisk sjukdom, omkring tre av fyra som smittas är utan symtom.
 • Influensaliknande sjukdom beror på influensavirus endast i undantagsfall.

Bakgrund och epidemiologi

 • Incidensen av influensa varierar från år till år.
 • Influensaepidemier av varierande omfång och allvarlighetsgrad förekommer så gott som varje år, oftast under vintermånaderna från slutet av december till början av mars.

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)? Lämna din e-postadress här »

Etiologi och patogenes

 • Inkubationstid cirka 48 timmar (ett till fyra dygn).
 • Smittobärare två till fem dagar efter symtomdebut.
 • Sjukdomsvaraktighet är ofta en till två veckor, ofta med hög feber den första veckan, men trötthet och hosta kan finnas kvar längre.
 • Sjukdomsförloppet påverkas av patientens ålder, grad av tidigare immunitet, virusegenskaper, rökning, andra sjukdomar, immunosuppression och graviditet.
 • Omkring tre av fyra som smittas beräknas vara utan symtom.

Anamnes och kliniska fynd

 • Hastigt insjuknande
 • Feber, ofta 39–40,5 °C:
  • Stiger snabbt, inom en till två timmar
  • Ofta följt av frossa
  • Varar upp till en vecka
  • Kan vara frånvarande hos äldre människor
 • Typiskt är muskelsvaghet, muskelsmärtor, slöhet, huvudvärk, torrhosta
 • Snuva, halsont, hosta, efter några dagar ofta med expektorat och retrosternalt obehag
 • Buksmärtor och eventuellt kräkningar, särskilt hos barn
 • Genomsnittlig varaktighet innan patienten märker lindring av symtom är 6,5 dagar

Annons
Annons

Diagnostik och undersökning

Typisk klinisk bild under epidemier, eventuellt CRP. Endast i särskilda fall provtagning för influensa.

Differentialdiagnoser

 • Förkylning – halsont, snuva, ingen hosta, vanligen måttlig eller ingen feber
 • Luftvägsinfektion orsakad av annat virus eller mykoplasma/klamydiainfektion
 • Pneumoni
 • Tonsillit orsakad av streptokocker
 • Mononukleos
 • Pyelonefrit
 • Meningit
 • Leukemi

Behandling

Egenbehandling

 • Okomplicerad influensa behandlas som förkylning.

Läkemedelsbehandling

 • Behandlingen är oftast endast symtomatisk, till exempel paracetamol, ibuprofen eller ASA (inte till barn) och vätska.
 • Neuraminidashämmare förefaller kunna förkorta varaktighet fram till symtomlindring med ett drygt halvt dygn hos vuxna.
 • Lägre tröskel för behandling med neuraminidashämmare till patienter som inte bedöms vara tillräckligt skyddade genom vaccination och som tillhör riskgrupper (över 65 år eller har kroniska sjukdomar).

Komplikationer

 • Akut bronkit, exacerbation av astma eller KOL
 • Sekundära bakterieinfektioner (till exempel otit, sinuit och pneumoni)
 • Primär viruspneumoni
 • Postinfektiös encefalomyelit
 • Perikardit
 • Myokardit

ICD-10

J10 Influensa som orsakas av identifierat virus

J11 Influensa, oidentifierat virus


Annons
Annons
Annons