Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Infektion

Mononukleos


Uppdaterad den: 2023-07-11

Annons

Bakgrund

 • Mononukleos är ett viralt syndrom som karakteriseras av halsont, körtelsvullnad (framförallt hals, nacke, axiller och ljumskar) och feber.
 • Cirka 90 % av fallen orsakas av Epstein-Barr virus (EBV), och cirka 10 % av cytomegalovirus (CMV).
 • Kallas även körtelfeber eller "kissing disease".

Epidemiologi

 • Mononukleos är en relativt vanlig orsak till halsont bland barn och ungdomar (särskilt i åldrarna 14–20 år) men ovanligare hos vuxna efter 25 års ålder.
 • Omkring hälften av befolkningen har genomgått EBV-infektion i tonåren, de allra flesta utan klinisk sjukdom.
 • Cirka 95 % av världens befolkning är seropositiva vid 35 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • EBV
  • EBV replikeras primärt i B-lymfocyter men kan också replikeras i epitelcellerna i farynx och parotisgången
  • Efter primärinfektionen blir viruset kvar i kroppen i så kallade B-lymfocyter resten av livet hos de flesta vuxna, utan att ge upphov till ny infektion
 • Ålder och symtom:
  • Primärinfektionen förlöper under barndomsåren oftast utan symtom och blir därför sällan igenkänd
  • När den uppträder i ungdomsåren, utvecklar 20–25 % mononukleos
 • Smittvägar:
  • Kontaktsmitta genom saliv, i de flesta fall från asymtomatiska bärare
  • Viruset utsöndras genom saliv under lång tid efter infektion, i upp till 18 månader.
  • EBV kan också överföras vid blodtransfusion
 • Inkubationstid:
  • Inkubationstiden för infektion med EBV är 32–49 dagar. Under denna period är patienten smittsam
  • Det är dock svårt att beräkna inkubationstiden eftersom smittsamheten är så låg och det ofta är omöjligt att veta tidpunkten för smitta
Annons
Annons

ICD-10

 • B27 Körtelfeber

Anamnes

 • Prodromalsymtom är trötthet, nedsatt aptit, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla.
 • Några dagar efter att prodromalsymtomen uppträder får patienten i regel halssmärtor och feber.
 • De flesta får svullna lymfkörtlar på halsen, axiller och ljumskar.

Kliniska fynd

 • Patienterna är ofta medtagna och har försämrat allmäntillstånd.
 • I halsen:
  • Kraftigt svullna tonsiller, tjocka gråvita beläggningar, illaluktande andedräkt och grötigt tal
  • Petekier i övergången mellan den mjuka och hårda gommen kan observeras hos omkring en tredjedel av patienterna och har ett högt prediktivt värde för diagnosen mononukleos
 • Lymfadenopati:
  • Både främre och bakre cervikala lymfkörtlar och en mer generell lymfadenopati observeras i sjukdomsförloppet hos de allra flesta
  • Lymfkörtlarna är i regel inte smärtande, men ömmar vid palpation
 • Splenomegali/hepatomegali:
  • Splenomegali förekommer hos ungefär hälften och en förstorad, palpationsöm lever finns hos upp till en tredjedel
  • Splenomegali och hepatomegali kan vara svårt att påvisa kliniskt
 • Utslag:
  • Hos ett fåtal uppstår ett övergående, lätt makulopapulöst, urtikariellt utslag, och ett lätt ödem runt ögonen några dagar efter sjukdomsdebut
  • Utslaget kan lätt förväxlas med penicillinallergi
  • Amoxicillin eller ampicillin (kontraindicerat) ger hos nästan alla ett kliande, makulopapulöst utslag som lätt feltolkas som penicillinallergi

Utredning av mononukleos

Generellt

 • Blodstatus, B-celler och CRP:
  • Mild neutropeni och trombocytopeni är vanligt
  • Vanligtvis leukocytos (10–20 x 109/L), men den absoluta och relativa andelen lymfocyter och atypiska, aktiverade lymfocyter är ökad
  • CRP kan vara normalt eller lätt–måttligt förhöjt
 • Eventuellt strep-A-test.

EBV - immunologiska tester

 • Snabbtester (till exempel Monospot):
  • Har tillfredsställande specificitet men blir ofta inte positiva förrän 1–2 veckor efter symtomstart, vilket innebär att det förekommer många falskt negativa prover tidigt i förloppet
  • Särskilt hos barn ger testet ofta falskt negativa resultat
 • Serologi:
  • Serologi har högst specificitet och bör användas i oklara fall.
 • PCR:
  • PCR-test används främst vid bedömning av EBV-infektion bland personer med nedsatt immunförsvar

Ultraljud

 • Ultraljud kan ibland vara till hjälp för att avgöra om levern och mjälten är förstorade.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra agens än EBV är CMV och toxoplasma:
  • Båda kan ge en liknande sjukdomsbild med splenomegali, hepatomegali, lymfocytos, atypisk lymfocytos
  • I många fall är det inte möjligt att skilja dessa tillstånd från EBV-infektion utan serologiska undersökningar
 • Andra virala och bakteriella tonsilliter.
 • Influensa.
 • Akut hiv-infektion.
 • Leukemi.
 • Lymfom.

Behandling av mononukleos

 • Behandlingen är symtomatisk.
 • Möjligheten till mjältruptur bör övervägas vid fall av akut buksmärta i samband med mononukleos.

Egenbehandling

 • Aktivitetsnivån anpassas efter allmäntillstånd och om mjälten och levern är förstorade:
  • Vila och eventuellt sängläge vid höga leverenzymer
  • Som vid andra sjukdomar saknas evidens för att sängläge är gynnsamt. Det rekommenderas därför att patienten går upp när hen orkar det
  • Undvika cykling eller annan aktivitet som innebär risk för skada på buken så länge levervärdena är förhöjda
 • Idrott/kontaktidrotter:
  • Tidigt i sjukdomsförloppet bör alla avstå från idrottsaktiviteter
  • Idrottsutövare kan återuppta ett träningsprogram utan kontakt (det vill säga ingen kroppskontakt med andra idrottsutövare) så snart de är afebrila, eventuellt efter 3 veckor
  • Risken för mjältruptur är störst under de första 3 veckorna
  • Deltagare i kontaktidrotter bör vänta tills det har gått minst 4 veckor efter symtomdebut
 • Avhållsamhet från alkohol rekommenderas vid förhöjda leverenzymer.

Läkemedelsbehandling

 • Feber, muskelsmärtor, sväljsmärtor:
  • Paracetamol rekommenderas som förstahandsval vid behov av symomlindring om det inte föreligger allvarlig leversvikt
 • Ibuprofen kan vara ett alternativ:
  • Undvik salicylat till små barn med feber på grund av risk för Reyes syndrom
 • Samtidig streptokockinfektion?
  • Patienter som samtidigt är infekterade med grupp A-streptokocker (positivt Strep-A-test) och som är medtagna av sjukdomen, bör behandlas med penicillin V:
   • Penicillin V tabletter 1 gram tabletter 3 gånger dagligen i 10 dagar
 • Uttalade svälj- och andningssvårigheter:
  • Parenteral vätskebehandling kan behövas i vissa fall
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Vid långvarig trötthet (fatigue):
  • Rehabiliteringen bör börja försiktigt med successivt ökad och anpassad belastning
  • Det kan ta 3–4 månader innan tävlingsidrottare når samma nivå som innan de blev sjuka

Förlopp

 • Vid tidpunkten för diagnosen finns ingen risk för smitta och barnet/ungdomen kan vara på förskola/skola om allmäntillståndet är gott och det inte finns feber
 • De flesta patienter är friska nog att återgå till skola eller arbete senast efter 3–4 veckor, men det tar ofta upp till 2 månader innan man känner sig helt frisk.

Prognos

 • För de allra flesta är prognosen god, men långvarig trötthet är relativt vanligt:
  • Cirka 10 % har kvarstående trötthet 6 månader efter infektionen

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.