Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Kardiologi

Akut koronart syndrom


Uppdaterad den: 2023-04-17

Annons

Bakgrund

 • Akut koronart syndrom (AKS) omfattar ett spektrum av akuta kranskärlssjukdomar som instabil angina pectoris, hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI, Q-vågsinfarkt) och hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI).
 • Begreppet är användbart eftersom den initiala presentationen och behandlingen av instabil angina pectoris, STEMI och NSTEMI ofta är densamma.

Epidemiologi

 • Bröstsmärtor är en mycket vanlig kontaktorsak i primärvården, i 15 % av dessa fall är hjärt-kärlsjukdom orsaken.

Etiologi och patogenes

 • AKS beror på obalans mellan förbrukning och tillgång till syre i myokardvävnaden, vilket oftast beror på delvis eller total obstruktion av en koronarartär.
Annons
Annons

ICD-10

 • Beroende på slutgiltig diagnos.

Anamnes

 • Typisk angina pectoris:
  • Typisk kärlkramp beskrivs som (1) substernal, uppträder i samband med (2) fysisk aktivitet och (3) avtar vid vila
  • Patienter som uppvisar alla dessa symtom har större sannolikhet för akut koronarsyndrom än patienter utan, eller med ett eller två av symtomen
 • Symtomen är bröstsmärtor, utstrålande smärtor, illamående, kräkningar, andningssvårigheter, svettningar, yrsel: 
  • Utstrålande smärtor strålar antingen till ena eller bägge armarna, käken, ryggen och även buken
 • Plötsliga bröstsmärtor i vila, eller hos yngre människor:
  • Bröstsmärtor som uppträder plötsligt i vila eller hos en yngre patient kan tyda på akut koronar vasospasm och förekommer vid Prinzmetals angina eller vid användning av kokain, heroin eller metamfetamin
 • Atypiska symtom:
  • Utesluter inte nödvändigtvis AKS
  • Vissa patienter har inga bröstsmärtor, men till exempel plötsliga andningssvårigheter, obehag i armarna, trötthet eller minskad arbetskapacitet
 • Riskfaktorer för AKS:
  • Framför allt diabetes, tidigare koronarsjukdom, tidigare angina med främst bröstsmärtor/smärta i vänster arm
  • Övrigt hypertoni, dyslipidemi, rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, tidigare hjärtinfarkt/angina och ärftlighet

Kliniska fynd

 • Typiskt är en smärtpåverkad patient, blekhet, fuktig hud och tecken på illamående/kräkningar.
 • Ömhet i bröstväggen talar emot men utesluter ej akut koronarsyndrom.

Utredning av akut koronart syndrom

 • EKG-förändringar kan inte användas för att skilja myokardskada från myokardischemi:
  • ST-sänkning är det viktigaste fyndet i EKG som kan tala för hjärtinfarkt (LR+ 5,3)
  • Ytterligare beskrivning av EKG-förändringar ingår inte i denna text 
 • För slutgiltig diagnos krävs bedömning av troponinnivåer. 
 • Koronarangiografi kan direkt avbilda koronarartärer för bedömning om det föreligger en obstruktiv kranskärlssjukdom.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 

Behandling av akut koronart syndrom

 • Beror på slutgiltig diagnos. 

Prehospital behandling

 • Glyceryltrinitrat :
  • 0,5 mg sublingualt eller 0,4–0,8 mg som munsprej
  • Kan upprepas var 15:e minut under transport
 • Syrgas:
  • Inte rutinmässigt, enbart vid kliniska tecken på hypoxi eller saturation <90 %
  • Vid KOL med risk för CO2-retention ges låg dos syrgas (målvärde kring 90 % saturation)
 • Acetylsalicylsyra :
  • 300–500 mg oralt så snart som möjligt
  • Alternativt klopidogrel 300 mg
 • Morfin (eller andra liknande preparat):
  • 1 mg/mL, initialdos 2–5 mg (2–5 mL), titrera upp till smärtfrihet
  • Kan upprepas om smärtan återkommer
 • Betablockerare:
  • Inte rutinmässigt
  • Kan övervägas till hemodynamiskt stabila patienter utan tecken på hjärtsvikt vid takykardi, hypertoni eller vid fortsatt bröstsmärta. Ej rutinmässigt och försiktighet vid inferiora hjärtinfarkter
  • Till exempel metoprolol intravenöst 1 mg/mL, 2,5–5 mL intravenöst. Kan upprepas med 2–5 minuters intervall, maxdos 15 mg
 • Lindring av illamående:
  • Metoklopramid 5 mg/mL, 10 mg intravenöst
 • Eventuellt för att dämpa ångest och oro:
  • Diazepam 5–10 mg långsamt intravenöst eller rektalt om morfin inte har tillräcklig ångestdämpande verkan

Komplikationer

 • Hjärtinfarkt. 

Prognos

 • Risken för utveckling av hjärtinfarkt med ST-höjning eller dödsfall är ökad efter akut koronart syndrom. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.